Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerste indrukken van een Indische reis - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eerste indrukken van een Indische reis - pagina 12

3 minuten leestijd

weken dankbaar terugzien op menige belangrijke ontmoeting, die mijn inzicht verhelderd heeft. Hoe belangrijk vele dezer bezoeken ook mogen zijn, het zou niet passen verslag uit te brengen van de daarbij gevoerde gesprekken, waar dit niet overeen zou komen met het veelal vertrouwelijk karakter van dergelijke ontmoetingen. Naast de vele persoonlijke besprekingen moesten vanzelfsprekend ook een aantal bezoeken gebracht worden aan instellingen en inrichtingen van allerlei aard, en daarover valt gemakkelijker wat mede te deelen. In de eerste plaats gold mijn bezoek een aantal scholen. De geweldige uitbreiding van het onderwijs in de periode van ruim tien jaren sedert ik Indië verliet, moet door ieder die niet moedwillig de oogen sluit, worden opgemerkt en volmondig worden erkend. Dit geldt evenzeer het openbaar als het bijzonder onderwijs. Ik denk bijvoorbeeld aan het prachtige gebouwencomplex van de Rechtskundige Hoogeschool aan het Koningsplein te Weltevreden, ik denk aan de gebouwen van de Christelijke Algemeene Middelbare School en de Kweekschool op het achtererf der Salembaschool, aan een inrichting als de nieuwe R.-K. Algemeene Middelbare School op Menteng, aan het Christelijk Lyceum te Bandoeng, aan de Hollandsch-Chineesche Kweekschool te Meester-Cornelis en de Kweekschool voor Inlandséhe Onderwijzeressen te Salatiga, om maar eenige van de zeer vele nieuwe onderwijsinrichtingen te noemen. Men kan haast geen voet verzetten, of men treft nieuwe scholen aan. Natuurlijk moest ik mij bij het bezoeken van deze scholen ten zeerste beperken; zooveel mogelijk trachtte ik enkele van de meest typische inrichtingen van iedere soort te bezoeken. Naast de scholen moeten de ziekenhuizen genoemd worden. Ook op dit gebied is Indië reusachtig vooruitgegaan. Ontbraken vroeger op tal van plaatsen eenigszins behoorlijke ziekeninrichtingen, nu zijn naast tal van particuliere ziekenhuizen ook een groot aantal Gemeentelijke Hospitalen verrezen. Ook hier heeft dus de gemeentelijke decentralisatie heilzaam gewerkt. Ook de Zendingshospitalen bleven niet achter. Het aantal

is belangrijk, toegenomen en de bestaande zijn veelal uitgebreid; Merkwaardig is zeker hoe deze inrichtingen zich in een bepaalde voorkeur van de zijde der bevolking blijvend mogen verheugen. Ook zeer overtuigde Mohammedanen geven in geval van nood dikwijls de voorkeur aan 't Zendingshospitaal boven 'n neutrale ziekeninriehting. Ook op 't gebied der scholen doet zich een zelfde verschijnsel voor. Werkelijk is- er nog geen reden 0111 zich ongerust te maken dat de bevolking gedwongen zou worden, uit gebrek aan neutrale instellingen van confessioneele gebruik te maken. Het tegendeel is nog altijd veel eerder waar. In verband met de telkens in de Kamer gevoerde debatten over liet gevangeniswezen, achtte ik het van groot belang ook een aantal gevangenissen te bezoeken, waartoe mij met de meeste bereidwilligheid toestemming werd

verleend. Het

is

hier niet de plaats over dit onderwerp in uitvoerige beschouwingen te treden. Over het algemeen meen ik te mogen zeggen. dat er ook hier ernstig naar gestreefd wordt de vrijheidsberooving niet drukkender te maken dan noodig is. Er zijn zeer moderne inrichtingen, als bijv. de nieuwe jeugdgevangenis te Tangerang. die in vele opzichten een model-inrichting mag heeten, maar naar mijne bescheiden meening, erg den kant uitgaat van eene tuchtschool. Een schrille tegenstelling daarmede vormt bijv. de groote strafgevangenis te MeesterCornelis,

waarin

drie

duizend mensehen kunnen geborgen

worden. Er waren er, toen ik er was, ongeveer 2500. Het probleem om zulk een massa gestraften in één gevangenis samen te brengen is op zich zelf reeds uiterst moeilijk. In menig opzicht laten de toestanden daar nog veel te wenschen over. Hetgeen mij daar wellicht het meest trof was de veel betere aècomódatie voor de z.g. politieke gevangenen. Van eenige bijzondere hardheid, waarmede de Regeering tegenover de gevangen Communisten zou optreden, blijkt hier zeker niets. Vah een geheel ander type zijn b.v. de strafgevangenis voor fnlandsche vrouwen te Semarang en de gevangenis voor Europeanen aldaar. In beide inrichtingen bemerkte men duidelijk het streven

om de behandeling

zoo humaan

mogelijk

lil

te

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1931

Brochures (TUA) | 50 Pagina's

Eerste indrukken van een Indische reis - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1931

Brochures (TUA) | 50 Pagina's

PDF Bekijken