Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 6

Gedenkschrift, bevattende eenige grepen uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Delfzijl, gedurende de eerste eeuw vanaf de afscheiding in 1835

10 minuten leestijd

H e r i n g a d e n ouderling J. E. M i j d e m a b e d a n k t e om dat niet weer te d o e n ' . W a a r zoo uitdrukkelijk gezegd wordt, d a t d e ouderling d e Gereformeerde leer voorstelde, Christus d e n gekruisigde v e r k o n d i g d e en daarom een groot gehoor h a d in tegenstelling m e t d e n p r e d i k a n t , d a a r m e e n e n we grond te h e b b e n voor d e g e d a c h t e , dat Ds. H e r i n g a niet predikte in g e b o n d e n h e i d a a n en in o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e G e r e f o r m e e r d e belijdenis, m a a r ook w a s m e e g e g a a n m e t w a t door Prof. H o f s t e d e d e Groot a a n d e Groninger H o o g e s c h o o l geleerd en v a n d a a r u i t g e d r a g e n werd in d e g e m e e n t e n . Nu k u n n e n we ons zeer goed voorstellen, d a t d e g e t r o u w e belijders van d e G e r e f o r m e e r d e leer, die ongetwijfeld k e n n i s h a d d e n g e n o m e n van r o e p s t e m m e n , die in d e naast v o o r a f g a a n d e jaren in den l a n d e w a r e n uitgegaan als v a n Ds. D. M o l e n a a r en a n d e r e n , h u n m i s n o e g e n en d r o e f h e i d h e b b e n u i t g e s p r o k e n over het t o e n e m e n d verval van d e Kerk. M a a r w a n n e e r d e plaatselijke p r e d i k a n t in b o n d met a n d e r e n , zóó ging o p t r e d e n tegen M i j d e m a en in h e m tegen allen, die d e a l o u d e belijdenis lief h a d d e n , d a n wordt dit d e n a a s t e a a n l e i d i n g tot d e a f s c h e i d i n g alhier. M i j d e m a en vele leden der g e m e e n t e g a a n b r e k e n m e t het H e r v o r m d Kerkgenootschap. Neen, zij b e d o e l d e n niet om zich v a n d e kerk af te s c h e i d e n , m a a r m e n v o e l d e zich één en ging zich vereenigen met h e n , die door het v a l s c h e instituut der kerk uitgeworpen, zich daarvan h a d d e n a f g e s c h e i d e n . Met h e n wilde m e n d e n strijd voeren vóór d e waarheid, ook al zou m e n d a a r o m véél m o e t e n lijden om 's H e e r e n N a a m s wil. O o k in F a r m s u m , W e i w e r d , M e e d h u i z e n en y i t w i e r d a , alle k e r k d o r p e n b i n n e n d e burgerlijke g e m e e n t e Delfzijl gelegen, w a s d e t o e s t a n d o p kerkelijk g e b i e d al niet veel beter. O o k d a a r w a r e n broeders en zusters, die geen v r e d e k o n d e n n e m e n m e t wat in d e Herv. kerk geleerd en o n d e r w e z e n werd. Z o o werd d e toestand g e s c h a p e n , dat d e G e r e f o r m e e r d e belijders in a f z o n d e r l i j k e s a m e n k o m s t e n , die echter uit niet meer d a n 20 p e r s o n e n m o c h t e n b e s t a a n , v e r g a d e r d e n , w a a r zij o n d e r het e e n v o u d i g e woord van een o e f e n a a r voor h u n geestelijk leven spijze z o c h t e n en v o n d e n , die in d e officieele kerkdiensten niet werd g e b o d e n . D a a r h a d ook een enkele keer d e S a c r a m e n t s b e d i e n i n g plaats, w a a r t o e n a t u u r l i j k Ds. d e Cock of een van d e a n d e r e

„ V a d e r s der S c h e i d i n g " moest overkomen. 1 ) Daar in die particuliere woningen, w a a r ze in kleinen getale vergaderd w a r e n , h e e f t d e Heere zijn kinderen m e n i g m a a l willen verkwikken. Daar werd gezongen van d e g o e d e r t i e r e n h e d e n Gods, die d e heerlijke belofte in vervulling d e e d gaan : „het verlorene zal Ik zoeken en het w e g g e d r e v e n e zal Ik w e d e r b r e n g e n en het g e b r o k e n e zal Ik verb i n d e n en het k r a n k e zal Ik s t e r k e n . " (Ezechiel 34 : 16). D e onveranderlijke God des V e r b o n d s t o o n d e zich te o n t f e r m e n over d e a r m e s c h a p e n van den grooten O p p e r h e r d e r , die Z i j n leven e e n m a a l voor hen stelde, m e t Z i j n dierbaar bloed h e n kocht en ze Z i c h tot Z i j n e i g e n d o m m a a k t e . Deze d i n g e n h e b b e n onze v a d e r s ons verteld in geschriften, die zij h e b b e n nagelaten of ook door m o n d e l i n g e overlevering : wij willen ze niet verbergen voor onze kinderen, h u n nageslacht, vertellende d e loffelijkheden des H e e r e n en Z i j n sterkheid en Z i j n w o n d e r e n , die Hij g e d a a n h e e f t .

§ 2.

KERK1NSTITUEERING.

Bijna een jaar w a s het geleden, sinds onder leiding van Ds. H e n d r i k d e Cock te Ulrum d e A f s c h e i d i n g van het H e r v o r m d K e r k g e n o o t s c h a p een feit was g e w o r d e n en d e G e r e f o r m e e r d e Kerk weer tot o p e n b a r i n g w a s gebracht. De r o e p s t e m tot d e g e b o n d e n e n : gaat u i t ! tot h e n die duisternis z i j n : komt te voorschijn ! (Jesaja 49 : 3) - van U l r u m in 's H e e r e n N a a m uitgegaan, h a d op tal van plaatsen w e e r k l a n k g e v o n d e n in d e harten van hen, die a a n d e G e r e f o r m e e r d e belijdenis wilden v a s t h o u d e n .

')

Zoo werd in Nov. '34 g e d o o p t : Trijntje, dochter van Wijndelt Kema en Jantje Schritter. Dit is het eerste kind, wiens naam op ons doopregister voorkomt. 3 Mei '35 werden g e d o o p t : Geert, zoon van Harmannus de Wilde en Trijntje Bottema (Meedhuizen); Reint, zoon van Stoffer Veendijk en Aagtje de Boer, Uitwierda; Jan, zoon van Schelte Veltman en Aafien Bleeker, van Appingedam. 4 Mei '35 werd g e d o o p t : Kasper zoon van Jan Pieters Bosker en Willemke B. van der Laan (Weiwerd).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken