Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 40

5 minuten leestijd

was mee gevolg van den verslappenden geest van het Calvinisme. (Zie o.a. Prof. J. Severijn over de Gezangen.) Deze schrijver schreef zoo kernachtig: „De voorkeur voor de Psalmen, die het Calvinisme eigen is, wortelt in het geestelijke leven, dat zich verwant weet aan datgene, waaruit de Psalmen zijn geboren. Het is de levens-relatie, die het Calvinisme aan de Psalmen Davids bindt. Hetzelfde leven, dat het in eigen boezem ervaart, ruischt door de Psalmen heen en stelt tot richtsnoer, waaraan het geloofsleven zich toetst, sterkt, vertroost en een weet met dat der heiligen Gods." „De drang naar gezangen, ging uit van hen, die van een anderen geest waren." I n b e t r e k k i n g tot de principiëele zijde der kwestie h e r i n n e r e n w i j a a n Calvijn, die niet koos voor het vrije lied, noch voor de h y m n e n der oude kerk, m a a r voor de P s a l m e n . H i j b e r o e p t zich op Augustinus, die zeide, „ d a t n i e m a n d iets G o d e w a a r d i g s zingen k a n of h i j moet het v a n G o d zelf o n t v a n g e n h e b b e n . D a a r o m zullen w i j ook, n a overal gezocht en r o n d g e s p e u r d te h e b b e n , geen betere liederen vind e n noch meer geschikt om dit te bewerkstelligen, d a n de P s a l m e n v a n D a v i d , welke de Heilige Geest h e m geïnspireerd h e e f t en die door H e m zijn g e m a a k t . Als w i j deze zingen, zijn w i j zeker, d a t God ons de w o o r d e n in d e n m o n d legt, alsof H i j Zelf in ons zong om zijn eigen glorie te v e r h o o g e n . " (Chr. E n c y c l . I I I , 360.) D o o r h e m w o r d t dus ook onderscheid g e m a a k t t u s s c h e n het vrije lied en de geïnspireerde P s a l m e n ; de l a a t s t e h e b b e n Goddelijk gezag; de menschelijke gezangen h e b b e n hoogstens kerkelijk gezag. D o o r de invoering v a n menschelijke gezangen k o m e n de vrije liederen n a a s t de P s a l m e n te staan. Al bedoelt de k e r k niet de gezangen gelijk te stellen met de P s a l m e n , d a n dreigt toch het gevaar, d a t zij in de p r a k t i j k zoo w o r d e n b e s c h o u w d . D e P s a l m e n zijn Goddelijke gezangen, de vrije liederen zijn menschelijke gezangen. D i t principiëele verschil is nooit te o n t k e n n e n noch weg te nemen. D i t vloeit voort uit de i n s p i r a t i e v a n de P s a l m e n , w a a r o p C a l v i j n wees en w a t onze S y n o d e v a n 1836 zoo kostelijk en duidelijk k a r a k t e r i s e e r d e . Wijlen P r o f . Biesterveld h e e f t eens g e s c h r e v e n : dat, „gezangen niet regelrecht a a n de S c h r i f t ontleend moeten niet in de k e r k , wel in het gezin, g e b r u i k t w o r d e n . D e m a j e s t e i t v a n Gods W o o r d s p r e k e steeds in de s a m e n k o m s t e n der g e m e e n t e . " (Het Geref. k e r k b o e k , blz. 50.)

Meermalen werd den tegenstanders van de gezangen voorgehouden, dat de Psalmen Oud-Testamentische liederen zijn en dus niet ten volle geschikt voor de Nieuw-Testamentische kerk. Maar zeer terecht is op dit ernstig misverstand gewezen. Toen Jezus Christus in het vleesch kwam en de Heilige Geest werd uitgestort in de kerk, zong de Nieuw-Testamentische gemeente van de vervulde profetie, ook in de Psalmen gegeven. Toen was voor haar „de profetie meer actueel dan ooit te voren. Nu werd de profetie eerst goed en diep en heerlijk verstaan. Nu gingen de oogen open voor de schriften. Nu werden de harten brandende als zij de Schriften van het Oude Testament begonnen te verstaan. Zoo is het ook met de kerk van onzen tijd. Hoe meer zij leeft bij de vervulling in Christus, hoe rijker en voller de Boeken des Ouden Verbonds voor haar worden en hoe meer zij ook 38

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken