Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 29

Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland op 17 september 1937

3 minuten leestijd

27 •formeerde leer, dat w a a r s c h u w t tegen het gevaar eener speculatieve wijsbegeerte, die meestal op het religieuse leven niet gunstig heeft gewerkt. De infra-lapsariër k a n niet anders zien, dan dat alle o p e n b a r i n g Gods betreft kennisse Gods eenerzijds en in die kennisse Gods de zaligheid voor den mensch anderzijds. Zoo w o r d t deze o p e n b a r i n g theologisch en soteriologisch tegelijk. Zoo stelt ook de praedestinatie eenerzijds Gocls vrijmacht, m a a r ook anderzijds de verlossing door Christus. De verkiezing van Christus en de verkiezing in Christus, waarvan Gods Woord op zoo menige bladzijde spreekt, stelt altijd het feit der zonde. Een menschwording van Christus, ook al w a r e de zonde er niet geweest, te leeren, is geheel onschriftuurlijk en ligt op pantheïstisch-ethisch terrein. Zeer juist m e r k t Calvijn op, wanneer hij dit theologisch-soteriologisch s t a n d p u n t h a n d h a a f t bij den tekst uit Efeze 1 „dat w i j niet verkoren zijn om voorgeziene goede werken, perdidit enim sumus in A d a m , w a n t w i j zijn allen in Adam verloren, en d a t w i j menschen zijn, in quibus nihil cerni potest nisi exitii materia, d.i. in wie niets k a n gezien d a n stof des verderfs." Wanneer wij vragen, waarom God zich geopenbaard heeft, d a n kan natuurlijk alleen als reden gelden, omdat de Allerhoogste het gewild heeft, m a a r AsTanneer w i j verder vragen, waartoe heeft God zich geopenbaard, dan k a n niet geantwoord „om Zich Zelfs wil", want Hij had niet noodig om ten behoeve van Zich Zelf zich te openbaren, omdat H i j in Zich Zelf en a a n Zich Zelf genoeg h a d . Neen, de doelstelling van alle o p e n b a r i n g k a n geen andere zijn dan de glorie Gocls in de zaligheid van den mensch, zoowel in het paradijs als buiten het paradijs. A d a m ' s zaligheid lag in de kennisse Gods, en de doelstelling was het eeuwige leven. Het p r o e f gebod bedoelde niet anders dan de bestendiging der eeuwige zaligheid. Ook vóór den val bedoelt de openbaring de zaligheid van den mensch en was ook soteriologisch, zij het d a n ook op a n d e r e wijze dan n a den val. Wie dit verstaat k a n geen s u p r a - l a p s a r i ë r zijn. De supra-lapsariër spreekt over de zelfverheerlijking Gods te veel als een abstract begrip, w a a r t o e alle middelen als instrumenten dienen moeten. Maar God h a d zulke instrumenten niet noodig tot Zijn Zelfverheerlijking. H i j was in Zich Zelf verheerlijkt. De infra-lapsariër spreekt nooit in abstracties over de Zelfverheerlijking Gods, w a n t dat is de theologia a r c h e t y p a , zooals God Zich Zelf door Zich Zelf kent, m a a r spreekt van een theologia ectypa, die de zelfverheerlijking Gods stelt in de doelstelling v a n

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

PDF Bekijken