Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE DORDTSE LEERREGELS of DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE DORDTSE LEERREGELS of DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN

8 minuten leestijd

Het opschrift wijst ons naar de plaats waar één van de belijdenisgeschriften werd opgesteld. Het bepaalt ons ook bij de partijen die daarbij betrokken waren.

De weergave in de Dordtse leerregels is het oordeel van de Synode Nationaal die gehouden werd in de jaren 1618-1619.

Voorrede

Zij werd voorzien van een voorrede aan de kerk opgedragen. Enige treffende gedeelten uit de voorrede vermelden we:

Onder de zeer vele vertroostingen, dewelke onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus aan Zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamste geacht, die Hij haar heeft nagelaten, als Hij tot Zijnen Vader in het hemelse Heiligdom zou ingaan, zeggende: „Ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der Wereld". En: „Maar de goede Herder, Die Zijn kudde, voor welke Hij Zijn leven heeft gelaten, zeer volstandiglijk bemint, heeft het woeden der vervolgers steeds te rechter tijd en door Zijn uitgestrekte hand dikwijls wonderlijk tenedergezet en de kromme wegen en bedrieglijke raadslagen der verleiders ontdekt en te niet gedaan.”

Het lezen en overdenken van de hele voorrede is de moeite waard. Het opschrift: „De vijf artikelen tegen de Remonstranten", wijst naar de strijd die de kerk van de reformatie beroerde.

De openbaring van de dienst van God

Van het begin der wereld tot de wederkomst van Christus zal de ware kerk in de strijd zijn. De voortdurende worsteling tussen het Vrouwenzaad en het slangenzaad zal uiteindelijk in een zekere overwinning van Christus eindigen. De felle vijand-

schap van de machten der hel, zullen niet in staat zijn dit te verijdelen. Wel kan de strijd zeer bang zijn, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon.

De openbaring van de ware dienst van God omvat vier belangrijke hoofdzaken:

a. Waar wordt de nadruk op gelegd? Op de eer van God of de zaligheid van de mens? Hoewel deze begrippen niet te scheiden zijn, moeten zij wel onderscheiden worden.

b. Hoe wordt de gemeenschap met de kerk verstaan? De stelling van Rome is maar al te veel in de kerk der reformatie binnen geslopen: de kerk is als een middelares. Het leven in de gemeenschap van de kerk zou dus dienen als een reispas naar de hemel. Dit openbaart zich dan in een verdwaasde overschatting van de verbondsgewijze openbaring van de Heere. Calvijn leerde op grond van de Heilige Schrift: De kerk is de vergadering van de ware Christ gelovigen. Door het geschonken en aktieve geloof zijn zij aan Christus en aan elkaar gebonden.

c. Hoe wordt de ware dienst van God verstaan? Als het een bloot leersysteem is, dan is het niet meer dan een wijsgerig betoog. Dan is de zetel van de dienst van God alleen te vinden in het verstand.

De ware dienst van God kan alleen maar vrucht zijn van het geschonken geloof, dat in het uur der wedergeboorte wordt geschonken als een gave van de Heilige Geest. Ze omvat het gehele leven en beheerst de ganse mens. Naar de vorm betreft het het wilsleven gebogen door de Heilige Geest. In het heilig mystiek doorleeft het gevoelsleven de verborgen gemeenschap met God. De dienst van God omvat het gehele leven. Dus hoofd, hart, hand, oog, oor, enz. Het verlichte verstand verkrijgt de ware kennis om God te dienen zoals God het wil.

d. Hoe is de functie van het Woord van God in de dienst van God? Zij wijst de voorwerpelijke betekenis van het Woord, gebonden aan het Woord. Zij wijst de onderwerpelijke vrucht, zoals die in het wedergeboren hart wordt ervaren. De Schrift verklaart de arbeid van Christus en hoe zij functioneert in het hart.

Deze zaken dienen wij eerst te stellen in de inleiding van de andere gegevens over het ontstaan en de inhoud van de Vijf Artikelen.

De Remonstranten

De geschiedenis van de Remonstranten voert ons terug naar de jaren 1522-1590. De wegbereider is te vinden in de letterkundige Coornhert. Hij verzette zich fel tegen de leer van de Goddelijke predestinatie. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken! Arminius deed deze partij ontstaan. Hij werd geboren in het jaar 1560 te Oudewater. In 1588 wordt hij predikant te Amsterdam. Hij was een vriend van Utenbogaert. In dit korte artikel kan over dit alles niet breed v/orden ingegaan. Zijn verzet openbaart zich tegen het 16e artikel van de N.G.B. Dit handelt over de eeuwige verkiezing Gods. (Lees het eens na!) Als hij later hoogleraar wordt te Leiden, schrijft hij stellingen tegen de leer van de predestinatie. Zijn leer wordt door de jonge predikanten uitgedragen en de gemeenten worden verdeeld.

Het jaartal 1609 vraagt ook onze aandacht. Het wijst ons naar de persoon van Utenbogaert. In Gouda wordt een remonstrantie opgesteld. Het doel is: revisie van de belijdenis. Het leerstuk van de verzoening moet worden herzien. De verkiezing is op grond van een voorgezien geloof. De afval der heiligen is mogelijk.

De Contra-Remonstranten ontlenen hun naam aan het geschrift dat zij opstellen waarin de leer van de Remonstranten wordt verworpen en weerlegd.

De tijd waarin dit alles plaats vindt, kan je bekend zijn. Prins Maurits en Oldenbarnevelt zijn nauw betrokken bij het gebeuren. In de tijd van het

twaalfjarig bestand komt het tot een hoogtepunt. Denk maar aan de waardgelders en aan de dreigende revolutie. Maar bovenal aan de wonderlijke bewaring des Heeren over Zijn gemeente. Tegen alle tegenstand in baant de Heere een weg waardoor de kerk zich kan uitspreken over de ware leer.

De Nationale Synode

In november 1618 komt de synode samen. Op deze Synode Nationaal zijn verscheidene theologen uit verschillende landen aanwezig.

Het moderamen van de synode wordt samengesteld uit de predikanten Boogerman (praeses) en Rolandes, Faukelius (de opsteller van het Kort begrip), Dammen en Hommius.

Weken lang trachten de Remonstranten de wettigheid van de vergadering te bestrijden. Zij willen wel confereren, maar zich niet onderwerpen aan de besluiten van de synode.

Over vijf punten die de Remonstranten stellen, zal worden gesproken:

1. De verkiezing is uit voorgezien geloof. Er is dus een voorwaardelijke verkiezing.

2. Christus is voor alle mensen gestorven. De mogelijkheid is geschapen tot verlossing. Deze mogelijkheid moet de mens aangrijpen.

3. Er is een medewerkende genade. De mens kan het geloof ook tegenstaan. De schenking van het geloof als een absoluut werk van de Heilige Geest wordt niet aanvaard. Het is in de macht van de mens om wedergeboren te worden of niet.

4. De mens heeft een vrije wil om te geloven. Het geloof wordt aangeboden. Men moet dit geloof aannemen.

5. De volharding van de heiligen is geen vrucht van de verkiezing, maar de mens moet de voorwaarden volbrengen. De volharding is niet het werk van Christus, maar van de mens.

Duidelijker konden zij zich niet uitspreken !

Samenvattend kunnen we zeggen: Het strijdt alles tegen Gods souvereiniteit. Het is niet: het is God die in ons werkt, maar het is: de mens aan het werk. Tegen alle eigen werken van de mens handelen de artikelen over het Gods werk en hoe dat Gods werk in de harten functioneert.

Tegen de leer van de Remonstranten stelde de synode:

1. De verkiezing is onvoorwaardelijk, volkomen en onherroepelijk.

2. Het voorwerp is niet de gelovige mens, doch de gevallen mens of de mens voor de val.

3. Christus is alleen voor Zijn volk gestorven.

4. Het geloof is een gave Gods. Ze is vrucht van de verkiezing, niet de oorzaak van de verkiezing.

5. De genade werkt alles, ze is niet medewerkend.

Al deze gegevens komen misschien wat kort en zakelijk voor. Toch meen ik deze eerst te moeten mededelen.

Een baken in zee

Het is goed om de wapens te kennen waarmee de vijand de gemeente Gods bestrijdt. Het is ook noodzakelijk om de wapens te hanteren die de Heere ons in Zijn Woord heeft aangewezen. Wij moeten de geesten onderscheiden of zij uit God zijn.

Het doel van dit artikel is de aandacht te vestigen op een belijdenisgeschrift dat een van de Drie Formulieren van Enigheid vormt. Jongens en meisjes ga ze lezen. Ze staan in je psalmboekje. Neem de tijd er eens voor om ze te lezen. Ze mogen in de hand des Heeren dienstbaar zijn om duidelijkheid te geven in de levensvragen van je jonge hart. Ze mogen ook als een baken zijn in zee om je te bewaren voor het stranden van je jonge leven.

Wij reizen naar de grote eeuwigheid. Duidelijk schreven onze vaderen in de voorrede:

Dat de Nederlandse kerken eendracht, vrede en rust door Gods zegen wedergebracht, gegeven worde. Over deze weldaden Gods is het, dat de Nederlandse kerken zich verheugen en de getrouwe ontfermingen haars Zaligmakers ootmoediglijk en dankbaar roemen.

Zie, dat mocht ook de vrucht zijn van de artikelen in Daniël. De tijd is aangebroken in het kerkelijke jaar dat veel jonge mensen de belijdeniscatechisatie gaan volgen.

De leer der vaderen is ons nagelaten. De Heere heeft ze voor de gemeenten willen bewaren.

Bewaar het pand aan u toebetrouwd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1976

Daniel | 14 Pagina's

DE DORDTSE LEERREGELS of DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1976

Daniel | 14 Pagina's

PDF Bekijken