Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING

9 minuten leestijd

In de Heilige Schrift worden dikwijls beelden uit het stoffelijke gebruikt voor onderwijs in geestelijke zaken. De Heere Jezus doet dit in de gelijkenissen van de zaaier, het visnet, de parel e.a.

Ook de apostel Paulus gebruikt aardse beelden om geestelijke lessen te geven voor het leven van Gods kinderen. Het jagen of grijpen naar het eeuwige leven tekent hij als een loopbaan, waarin de lopers alles wat hun loop kan vertragen afleggen, om de prijs te behalen. De worsteling tegen de macht van de boze, waaruit zij in beginsel verlost zijn, stelt hij voor onder het beeld van de soldaat in de wapenrusting, zoals die oudtijds gedragen werd. Met zorg gekozen en bereid door degene, die tot de strijd aannam.. Onmisbaar om weerstand te bieden aan felle aanvallen van een geoefende vijand en te volharden tot de overwinning.

De verleidisigeii van de duivel

De macht van de boze is een geestelijke! Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6 : 12).

De duivel wordt genoemd de overste der wereld, ook de overste van de macht der lucht, de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder duivel wordt zowel de overste als de gehele boze macht der duisternis begrepen, die d.e verbinding met God zoekt te verbreken en tot zonde en verderf wil voeren. Zij maakt daarbij wel gebruik van vlees en bloed, waarop zij inwerkt en waardoor zij haar geestelijk geweld mede uitoefent. De duivel (grieks: diabolos = kwalijkspreker, lasteraar) is er op uit om in het bijzonder de overheden en invloedrijken op aarde in haar netten te verstrikken, aan zich dienstbaar te m.aken. Hij doet zijn werk op listige, doortrapt sluwe wijze (omleiding, grieks: methodos), waarbij hij zelf zoekt verborgen te blijven, en te verleiden door gebruik te maken van mensen of middelen, die het vertrouwen hebben. Zo deed hij bij Adam, hoofd van de mensheid, die hij velde door listig gebruik van slang en vrouw.

Geoefend door eeuwen praktijk, heeft hij voor ieder slachtoffer een methode om listig tot ongehoorzaamheid aan God, dwaling of afval te brengen. In het einde der tijden zullen zijn listen zodanig, zijn, dat hij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zou verleiden.

Wij zien in deze tijd de methode des duivels duidelijk uitkomen. Hij tracht ouders te beïnvloeden door de begeerlijkheden der ogen en des vleses. De kinderen volgen dan vanzelf.

De leidinggevenden in staat, kerk en school worden listig tot dwaling en afval bewogen, en daardoor worden de dammen in de samenleving doorbroken, om de zonde en vleselijke lusten vrij spel te geven.

De wapenrusting Gods aandoen

Temidden van al dit geestelijk geweld, waarbij ook natuurlijk geweld van verdrukking en vervolging niet geschuwd wordt, staat Gods gemeente weerloos

in zichzelf. In hen is geen kracht tegen de grote menigte van de macht der duisternis en de geestelijke boosheden. Daarom wijst ook de apostel op de gehele wapenrusting Gods, en wekt op deze aan te doen. I-Iet behoeft geen betoog, dat dit aandoen een geestelijke handeling is, waartoe de natuurlijke mens geen vermogen heeft.

Het is de wapenrusting Gods, wel onder het beeld van een natuurlijke uitrusting voorgesteld, doch met geestelijke strekking en tot geestelijk gebruik. God heeft deze bereid en gereedgemaakt voor allen, die Hij tot Zijn eer en hun zaligheid in de strijd plaatst door de waarachtige wedergeboorte. Waardoor zij gaan afleggen, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Voorheen lagen zij met alle mensen in de geestelijke doodstaat gebonden, maar door de levendmakende Geest van Christus zijn zij uit die staat opgewekt (Ef, 5 : 14) en zijn gesteld op hun voeten (Ezech. 37 : 10). Zij raken werkzaam met de geestelijke dingen en komen in een geestelijke worsteling om, bevrijd: an het geweld des duivels, voor God te leven. In die worsteling krijgt de gehele wapenrusting Gods waarde, zij kunnen er geen deel van missen.

Door het geloof Christus aandoen

Die wapenrusting heeft God voor al Zijn strijders gereedgemaakt in Christus. Deze Geharnaste is éérst in de strijd gezonden. Hij heeft de listige verzoekingen des duivels weerstaan, zijn geweld tenietgedaan, zijn heerschappij ontrukt. De Waarheid is door Hem aan het licht gebracht, de gerechtigheid en de vrede verworven. De Geest verworven, Die het nieuwe leven werkt en deel aan Christus geeft.

De uitrusting om weerbaar te zijn in de geestelijke strijd is voor allen, die met Christus worden levendgemaakt, in Zijn strijd beproefd en deugdelijk bevonden. Het aandoen van de gehele wapenrusting Gods as dan ook, met andere woorden gezegd, door het geloof Christus aandoen (Galat. 3 : 26-27), bij Hem schuilen, opdat Hij Zijn kracht in de zwakheid der Zijnen volbrengt. Zij ontmoeten geen andere vijand, dan Hij ontmoet heeft, kennen geen andere strijd, dan waarin Hij geweest is, doch mogen van Zijn bijstand verzekerd zijn, indien zij maar hun kracht in de Heere zoeken (Efeze 6 : 10).

Waarin bestaat nu de gehele wapenrusting Gods ?

de gordel der waarheid

het borstwapen der gerechtigheid

de schoeiïng met de bereidheid van het Evangelie des vredes

het Evangelie des vredes het schild des geloofs

helm der zaligheid

zwaard des Geestes

Het zijn alle uitrustingsstukken, die in de dienst van de duivel niet gevonden worden. Integendeel, hij en zijn dienaren, ook uit de mensen, maken zich sterk in de leugen, vermaken zich in de ongerechtigheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Hun schild is ongeloof, zij hebben een vals vertrouwen en vallen in hun eigen zwaard.

Wordt de wapenrusting Gods bij ons gevonden?

Een gordel om de lenden diende tot steun, om vast te staan in de strijd, en om onbelemmerd zich te kunnen bewegen door het opschorten van de kleding. Zo onderwijst Petrus om de lenden des verstands op te schorten en nuchter zijnde, volkomen te hopen op de genade Gods, die toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het omgorden ziet dus op het zich eigen maken van een grondige, verstandelijke kennis van de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, om daardoor sterk te staan tegen de leugen. Maar tevens een geestelijke, bevindelijke kennis om de waarheid te verstaan, zoals deze in Jezus is, en alzo; de vrijmakende kracht er van te ondervinden (Joh. 8 : 32). Om met een vrije en goede consciëntie te strijden tegen de zonde en de duivel.

Christus kwam niet alleen om de overtreding te sluiten, maar ook om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen (Dan. 9 : 24). Het aandoen van het borstwapen ziet alzo op het vluchten tot Christus' toegerekende gerechtigheid. Goliath droeg een schubachtig pantser over borst en buik. Zo worden Gods strijders gedrongen om het hart te behoeden boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Het hart gereinigd door de genade van de I-Ieere Jezus Christus mag schuilen onder het pantser van Zijn verworven gerechtigheid. Jesaja 59 : 16

-17, zodat geen beschuldiging meer ingebracht kan worden. „God is het. Die rechtvaardig maakt; wie is het, die verdoemt? " Er is vrede gemaakt door het bloed des kruises. In Christus kussen dan ook gerechtigheid en vrede elkaar.

Vanuit die vrede met God is er ook een vredelievende gezindheid in hart en wandel van de christenstrijder. De duivel kan die vrede niet roven, doch ook niet verhinderen, dat zij wordt uitgedragen. In het liefde geven voor haat, het zegenen van hen die vloeken, in het brengen van het Evangelie des vredes aan die nog vijanden zijn. In de zachtmoedige en nederige gestalte, die in Christus was.

Een zeer belangrijk deel van de wapenrusting is het schild des geloofs. Tot afweer gegeven tegen de vurige pijlen des bozen, die onopihoudelijk worden afgeschoten. Pijlen van verzoeking, verlokking, wantrouwen of moedeloosheid, alle gedrenkt in dodelijk venijn. In het geloof staande, kan alles schade en drek geacht worden om de uitnemendheid van Christus, als Abraham, Mozes en Paulus. De uitnemende werking van dit schild wordt beschreven in Hebr. 11.

Bij dit schild behoort ook de helm der zaligheid, waaronder de hoop wordt getekend. Geloof en hoop zijn onafscheidelijk, beiden door de liefde werkende. De hoop doet onder de bangste bestrijding het hoofd opheffen om hetgeen nog niet gezien wordt, met lijdzaamheid te verwachten. Zij doet de ziel stil tot God zijn, haar Heil.

Tenslotte behoort tot de wapenrusting het ztoaard des Geestes, Gods Woord. Het spreken van de Waarachtige, Die niet liegen kan. Christus heeft het met kracht gehanteerd in het terugwijzen van de verzoeker: er staat geschreven. Dat zwaard overwint de zondaar en maakt van vijand tot vriend. In de hand des geloofs mag het dan als wapen dienen, waarvoor zonde, wereld en duivel wijken moet.

Bidden en waken

In het bovenstaande vernamen wij met welke listige en machtige vijanden de gemeente des Heeren de strijd te voeren heeft. De toerusting tot die strijd is door de apostel aangewezen, in welke wapenrusting de duivel en zijn macht kan weerstaan worden. Doch houdt hij hiermee op? Kan met dit alles volstaan worden?

Neen, zelfs de heidenen zien bij het licht van de natuur, dat de hulp in en bij alles van een hoger Wezen moet komen.

Hoeveel temeer wijst ons Gods Woora er op en is het de bevinding van de heiligen, dat zij zonder God niets vermogen aan te nemen, noch ergens recht mee te werken. Daarom wijst de apostel ten laatste op bet noodzakelijke bidden, smeken en waken met alle gedurigheid. Om steeds in het gebed te zijn, elk voor zich en allen samen en voor elkander.

Met een bidden in de Geest, door Welken Christus Zichzelf Gode opgedragen en geofferd heeft.

Door Welke ook de christenstrijder alleen tot God naderen en met geestelijke liefde en kracht vervuld kan worden, om te staan tegen alle listige omleidingen van de duivel en staande te blijven in de boze dag. Wanneer de duivel de gelegenheden te baat neemt. En wat zijn deze er vele, in onze roerige tijd. Maar ook bij de beproevingen en teleurstellingen in het leven.

Jonge vrienden, laat één ding jullie gedurig voor ogen staan: wij moeten door goddelijke werking tot een geestelijke mens worden. Dat is het éérste, van dood levend gemaakt worden door Geest en Woord.

Dan eerst leren wij de strijd kennen en hoe nodig de wapenrusting is. Laat dan de handen niet slap hangen, zoek de waarheid te kennen.

Zoek ze bevindelijk te verstaan en in Christus geborgen te worden.

Alleen in en door Hem is er strijd én overwinning.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1980

Daniel | 28 Pagina's

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1980

Daniel | 28 Pagina's