Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mag je ook blij zijnals je jong bent?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Mag je ook blij zijnals je jong bent?

12 minuten leestijd

Het was op een jongerenbijeenkomst waar het thema „Jong-zijn jouw kerk " besproken werd. Na de inleiding werd een forumbespreking gehouden. Het onderwerp dat aan de orde is gesteld, spreekt de jongeren aan. Dat blijkt uit de vele vragen d het forum afgevuurd worden. Begrijpelijk, want welke jongere er geen vragen rond het jong-zijn? Er gebeurt zoveel bij jezelf e je heen. Je ontdekt als jongere in de groei naar de volwassenhe fijne en bemoedigende dingen. Je kunt naar school. Je kunt stu Je hebt vrienden. Er kunnen ook verdrietige dingen en moeilijke dingen zijn. Het gaat niet goed met je studie. Het lukt niet om echte vriend of vriendin te krijgen. Je worstelt met negatieve di bij jezelf, thuis en in de kerk. Ook al zet je je vragen dan niet d op papier voor de forumbespreking, je hebt ze wel. Je herkent z ze aan de orde komen. En dan is er ineens die vraag: „Mag je o blij zijn. als je jong bent? Als je de Heere dient behoeft het leven niet een last te worden? Zo lijkt het soms weieens onder ons". Misschien is dit ook voor jou een herkenbare vraag. Je mag toch genieten van het leven? Daar ben je toch jong voor. Soms hoor je weieens om je heen: „Kom op joh, doe niet zo moeilijk, je bent m een keer jong!"

Verblijd je in je jeugd

't Is net of de wijze koning Salomo dat ook zegt. In Prediker 11:9 kun je het vinden. Daar staat immers: Verblijd u. o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap". We mogen voor deze tekst ook lezen: Verblijd je. jongen, meisje, in de dagen van je jeugd". Ik denk dat deze opwekking jonge mensen wel aanspreekt. Wie zou er niet blij willen zijn? De vraag is echter wat in de tekst bedoeld wordt met de opwekking „Verblijd u....". Als we Prediker 11:9 en 10 en Prediker 12 : 1 nauwkeurig lezen, dan merk je dat er iemand aan het woord is. die vanuit zijn levenservaring, jonge mensen aanspreekt. In de woorden van de Prediker beluisteren we een terugblik op zijn leven. Salomo kijkt terug op zijn leven en dan zegt hij: ls een mens vele jaren leeft en zich verblijdt in alle dingen van dit tijdelijk leven, laat hem dan bedenken dat al wat gekomen is, ijdelheid is. Dat wil zeggen: e dingen van dit leven zijn ten diepste leeg: onder inhoud. Als Salomo terugziet op zijn leven, dan moet hij het hoofd buigen. In zijn jonge jaren was er de begeerte in zijn hart om de Heere te vrezen. In 1 Kon. 3 kun je lezen: En Salomo had de Heere lief wandelende in de inzettingen van zijn vader David". En als de HEERE in een droom aan de jonge Salomo verschijnt met de vraag: Begeer wat Ik u geven zal", dan is zijn antwoord „Geef dan uw knecht een verstandig hart".

Wat was dat een goed begin bij Salomo. Hij vraagt niet naar rijkdom, eer. of naar de genoegens van het leven. Nee. dat niet. Salomo vraagt om een verstandig hart, om wijsheid. De Heere schenkt in hem dat ook. Wat een voorrecht als jc de Heere nodig mag hebben als je jong ie bent. op En toch moet Salomo heeft het hoofd buigen. Want als n hij om terugziet op zijn jeugd, id dan ziet hij veel zonden. En deren. bij het ouder worden is het al niet beter. Als de Prediker een terugziet, dan moet hij ngen, zeggen: ijdelheid der ijdel-irekt heden. 't Is allemaal leeg. e 't als Gaat voorbij. Ook het jong-ok zijn is ijdelheid, als je toch wandelt in de wegen van je hart. De oude koning Salomo wel zegt als het ware: Ik weet 't wel welke wegen je wilt aar gaan. Ik weet wel waarheen je ogen zich richten. Jongen, meisje dat kun je doen. Laat je hart zich vermaken in de dingen van je jeugd. In alles wat zich in je jonge jaren voordoet. „Wandel in de wegen uws harten".

Ik weet het wel dat je hart zich vermaken wil in je jeugd. In vreugde en vrolijkheid. In de wereld, met haar begeerlijkheid.

De blijdschap van de wereld

Wat deuk je zou de Prediker het verkeerd hebben? Is het bij jou niet zo dat je hart uitgaat naar de dingen van de wereld? Ncc. de Prediker wekt ons niet op om in wereldse zaken onze blijdschap te zoeken. Dat niet. Salomo houdt ons wel een spiegel voor. Hij wijst op ons hart.

Hij zegt: je hart kan zich daarin wel vermaken; maar weet. „dat God. om al deze dingen, u zal doen komen in het gericht". Dc Prediker heeft zijn eigen hart leren kennen. Hij weet dat ons hart

van nature ten enen male hoos en goddeloos is. Of je nu 15 of 17 of 21 jaar bent. De Bijbel zegt dat uit ons hart voortkomen boze bedenkingen. doodslag, overspel, dieverij, valse getuigenis, lastering. En als Salomo spreekt over onze ogen. dan moeten we eerlijk erkennen dat onze ogen gericht zijn op de ijdelheden van dc wereld, omdat ons hart boos is.

Mag ik eens vragen.... waar zijn jouw ogen op gericht? Spelen jouw ogen een rol als je vrolijkheid en plezier zoekt. Zien je ogen dingen die tot verkeerde begeerten leiden? Welke boeken lees je?

Hoe kijk je als jongen naar een meisje, en andersom? En hoe is het met je oren? Wat komt er via de oorpoort in je hart? Naar welke muziek luister je? En wat zeggen jouw woorden?

Jakobus zegt: , .De tong is ook een vuur. een wereld van ongerechtigheid". Waar ben jij blij mee? Misschien met verborgen zonden, waar niemand van weet? Wij zijn gericht op de blijdschap van de wereld. Daarin voelen we ons thuis. Wat is het nodig dat dc Heere ons daar aan ontdekt. Dat we gaan zien dat de blijdschap van de wereld voorbij gaat. En jong-zijn zonder de Heere ten diepste ijdelheid is. Een leven naar het goeddunken van ons eigen hart. Een leven zonder God. De Prediker ziet nog meer. Hij /iet na dit leven een rechtsgeding. Daarom waarschuwt hij: ..Weet dat God. om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht". Het woord van de Prediker komt ook tot jou. Het is het Woord van God. De Heere zegt hier tot jou: Jongen, meisje, er is een gedenkboek voor Mijn

Aangezicht. Gedenk toch aan je Schepper in de dagen van je jeugd.

Mag je dan helemaal niet blij zijn?

Misschien zeg je nu wel: ..Mag je dan helemaal niet blij zijn? Moet je dan alles door een donkere bril bekijken? Is het dan een voordeel als je als jongere in de put zit? Er zijn in onze tijd toch al zoveel jongeren die depressief zijn. Moet je daar dan naar verlangen? "

Nee! Het is zeker niet in strijd met Gods Woord om blij te zijn met de voorrechten die je krijgt. Je mag dankbaar zijn als je nog ouders hebt die voor je zorgen. Je mag er blij mee zijn als je goede cijfers mag hebben op school. Je mag dankbaar zijn als je gezond bent. Je mag er blij mee zijn als je je handicap mag accepteren. Je mag blij zijn dat je in een vrij land woont, dat je 's zondags naar de kerk kunt gaan. Dat je met jongeren samen op een jeugdvereniging bezig kunt zijn. Waar kun je al niet blij mee zijn. Maar mag ik je eens vragen; geven al die voorrechten en zegeningen echte blijdschap? 't Kan zijn dat je heel blij bent met iets moois. Met een kostbaar geschenk. En toch gaat na enige tijd de glans er af. Weet je wie dat het beste weten?

Dat zijn die mensen die dc Heere mogen vrezen. Vraag het maar eens aan een kind van God. Zo iemand heeft geleerd dat de echte blijdschap alleen in de dienst des Hcercn tc vinden is.

Gedenk aan je Schepper

Wat is het een voorrecht als je jong de Heere mag vrezen. Daartoe wekt dc Prediker jonge mensen op. Hij zegt: ..Doe dan de toornigheid wijken van uw hart. en doe het kwade weg van uw vlees".

Nogmaals wijst de Prediker op alle verkeerdheid die er in ons is. Wat een opstand. Wat een boosheid. Wat een afkeer ook van godzaligheid. De toorn regeert het hart van een mens zonder God. Ons hart is bedorven, daarin zijn alle boosheden tc vinden. En de kwade lusten, dc zonden, de begeerten, ze zijn aan ons vlees, dat wil zeggen aan ons lichaam verbonden. Daarom volgt de opwekking: doe dc toorn wijken van je hart en doe hel kwade weg van je lichaam. ..Want die jeugd, en dc jonkheid is ijdelheid". Dat betekent ook: vergankelijk, 't gaat voorbij.

Als je jong bent. heb je de neiging om alles van het leven tc verwachten. Wat onderschatten wc dan ook de gevaren die ons omringen. De zuigkracht van de wereld en dc listen van satan. Satan doet alles om jonge mensen tot zonde te verleiden. Hij fluistert je toe: het is allemaal niet zo erg. Je bent nog jong.

Je mag best wel genieten van je jeugd. Satan kent onze verborgen zonden en moedigt ze aan. Hij moedigt je aan om de beste tijd van je jonge leven in de dienst van de wereld en de zonde te besteden.

Hij moedigt jou misschien wel aan om bepaalde tijdschriften tc lezen, waarin dc zonde gepropageerd wordt. Of hij moedigt je aan om naar een bar of een disco tc gaan. Of hij laat je rustig voortleven onder de prediking van Gods Woord, zonder dat je iets kent van de echte blijdschap van de dienst des Heeren.

Maar nu zegt dc Heere in Zijn Woord: „Gedenk aan uw Schepper".

Jongen of meisje, wie je ook bent. De Heere is ook jouw Schepper. Hij gaf jou het leven.

Hij formeerde jouw hart. opdat je Hem dienen zou.

Blijdschap in de dienst des Heeren

Er is geen betere dienst dan dc dienst van dc Heere. Er zijn geen gelukkiger mensen dan zij die de Heere al jong

mogen dienen. Er is geen groter blijdschap dan de blijdschap in het dienen onder dc banier van Koning Jezus. Dat is een blijdschap die de wereld niet kent. Dat is een blijdschap die alleen gekend wordt door degenen die dc Heere vrezen. Een blijdschap waarover in de Bijbel op vele plaatsen gesproken wordt. Een blijdschap die in meer dan vijftig psalmen bezongen wordt. Wat hebben velen van Gods kinderen door de eeuwen de blijdschap des geloofs mogen vertolken door het zingen van de psalmen. Wie zal onder woorden brengen wat er in de ziel kan omgaan van een schuldige zondaar die dc Hccrc mag ontmoeten in Zijn Woord. Hoe menigmaal wil de Heere naar Zijn belofte de Zijnen verheugen in Zijn bedehuis. Dan wordt cr gezongen:

, , Wal bUJchchap smaakt mijn ziel. wanneer ik voor U kniel. In i huis Jat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning De lent. o Hemelkoning. Die G 'U Ier eer. hebr opgerichi!"

Soms lijkt het wclccns of er in de dienst des Heeren geen vrcucde is. Dan straalt er ook weinig van uit. ..Hoe komt dat toch? ", vroeg ccn jongere aan het forum. ..Als het dan zo zalig is om bekeerd te zijn. waarom straalt er dan (meestal) niets van blijdschap af van die mensen? "

Op deze vraag zijn verschillende dingen tc zeggen.

In elk geval is het zo dat het juist in het leven van Gods kinderen zo'n smart kan zijn als die blijdschap er niet is. Als de Heere Zich verbergt.

De drocllicid over de zonde kan overheersen. Er kan ccn verafleven van dc Heere zijn.

Allen die dc Heere liefhebben. zullen er ook verdriet over hebben dat ze zo vaak tekort schieten in het goed spreken van dc Hccrc. Maar cr kan ook een innerlijke blijdschap zijn die door jongeren niet altijd herkend wordt. Dan worden misschien alleen de tranen gezien. Maar wat kan cr dan in het hart een verwondering zijn. Wat kan er in het hart ccn Onu i tsp rekel ij kc vcrwo ndcri ng zijn als cr in dc lijdenstijd door het geloof gezien mag worden op de Herder der schapen, waarvan Zacharia geprofeteerd heeft: ..Zwaard, ontw'aakt tegen Mijn Herder". Wat een geheiligde blijdschap als gehoord mag worden: „Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan". Dan is dc dienst van dc Hccrc echt geen last. Dan is het zo goed om de Heere tc vrezen. Zou jc daar geen zin in krijgen? En dan is het hier nog maar ten dele. Straks zal het voor allen die de Heere vrezen ccn volkomen blijdschap zijn. Ik heb eens aan het sterfbed van ccn meisje gezeten die het mocht getuigen: „Hun blijdschap zal dan. onbepaald, door \ licht dat van Zijn aanschijn straalt, ten hoogste toppunt stijgen".

Dat is pas echte blijdschap. En opdat jc die blijdschap door genade zou mogen vinden, zegt dc Heere:

„Gedenk aan uw Schepper, in de dagen uwer jongelingschap". Stel het niet uit. Zet het niet van jc af. Zoek de Heere. terwijl Hij te vinden is.

Je bent er nooit tc jong voor cn jc kunt cr nooit teveel tijd aan besteden. Want: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden" (Spr. cS : 17).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

Mag je ook blij zijnals je jong bent?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken