Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zomerkampprojekt 1990

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zomerkampprojekt 1990

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Afgelopen zomer zijn ruim tweeduizend jongeren meegeweesl met een zomerkamp van de Gereformeerde Gemeenten. Op deze kampen is heel wat gefietst, gewandeld, gezwommen, gelachen cn gepraat met elkaar. Maar er waren ook momenten van bezinning. Waar jongeren bezig waren met de studie van Gods Woord. Waar samen gesproken werd over de leiding van God in het leven van Jozef, maar waar ook de lijnen doorgetrokken werden naar het leven van jongeren anno 1990.

Naast de bijbelstudies werd er op de kampen ook aandacht geschonken aan ccn diakon a a 1 h u 1 pvc rl eningsp roj ek t. Er werd op alle kampen voor dit projekt een kollekte gehouden. De kommissie zomerkampen vindt het een goede zaak wanneer jongeren, die zeifin materieel opzicht veel hebben, en zich in ieder geval een kampvakantic kunnen veroorloven, gekonfronteerd worden met de nood van mensen die zoveel minder hebben dan zij.

Waar ging het om?

liet projekt op de kampen betrof vluchtelingenhulp in Malawi die door de stichting ZOA geboden wordt. Malawi is een onbekend land in Zuid-Oost Afrika. Voor Afrikaanse begrippen is het een klein land. Het is ongeveer drie keer zo groot als Nederland en telt ruim 7, 5 miljoen inwoners. Het grenst aan Mozambique, Zambia en Tanzania. Malawi behoort tot de armste landen van de wereld.

Vluchtelingen

Malawi is de laatste jaren gekonfrontcerd met een enorm vluchtelingenprobleem. De vluchtelingen zijn afkomstig uit het buurland

Mozambique. Dit land wordt al 25 jaar lang verscheurd door oorlog. Werd er tussen 1964 en 1975 gevochten tegen de Portugese overheersing, sinds dc onafhankelijkheid gaat het om een onderlinge strijd om de macht.

Dc strijd wordt gevoerd tussen twee partijen: de komm u nistisch georien teerde regering, het Fremilo. tegen het voor vrijheid vechtende verzet, het Renamo.

Helaas zijn burgers het slachtoffer van deze schijnbaar uitzichtloze strijd. Beide partijen, zowel Frelimo als Renamo schenden op ernstige en grove wijze de mensenrechten.

Het gevolg is in ieder geval dat deze strijd al duizenden het leven heeft gekost, terwijl honderdduizenden anderen op dc vlucht zijn geslagen.

Naar schatting zijn er in het land zelf twee tot drie miljoen mensen op de vlucht.

Helemaal met zekerheid is dit niet te zeggen, aangezien het grootste deel van het land 1 cve n s ge va arlijk gem a a kt wordt door rondtrekkende rebellenlegers. Zeker is wel dat anderhalf miljoen Mozambiquanen hun toevlucht hebben gezocht in één van de b u u rl a nd e n: Zuid-A f ri ka, Swaziland, Zambia, Zimbabwe. Malawi en Tanzania.

De grootste groep verblijft in Malawi. De vluchtelingen worden daar bijzonder gastvrij ontvangen. Dc Malawianen zijn een broedervolk, ze spreken dezelfde taal. kennen dezelfde gewoonten.

Maar deze gastvrijheid neemt niet weg. dat er ernstige tekorten zijn ontstaan voor wat betreft voedsel, kleding, medische zorg. kortom de

eerste levensbehoeften. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gestegen tot 900.000. En dat op een bevolking van 7.5 miljoen inwoners. En elke dag komen er nog nieuwe vluchtelingen bij...! Mensen, die alles kwijt geraakt zijn. Wat ze nog wel hebben, zijn hun herinneringen. Afschuwelijke herinneringen. Velen denken cr liever niet meer aan terug. Zoals moeder Lumbiki. Haar man was politie-agent, in dienst van de regering. Op een nacht, terwijl niemand cr op bedacht was. werd hun dorpje overvallen door rebellen.

Haar man. maar ook haar vader en moeder en twee van haar kinderen werden die nacht op beestachtige wijze vermoord. Radeloos en volledig in paniek slaat zij op dc vlucht. Tijdens de daarop volgende tocht wordt zij opnieuw met de dood gekonfronteerd: dc jongste van drie overgebleven kinderen sterft als gevolg van honger en uitpuiling....!

Deskundigen schatten dat 10% van de vluchtelingenkinderen ernstig psychisch letsel heeft opgelopen. Geweld. moord, honger en ontberingen hebben onuitwisbare sporen getrokken in de levens van deze kinderen.

Hulpverlening

Door de komst van de vluchtelingen is er ccn tekort aan voedsel, aan landbouwgrond. aan gras. maar ook aan brandhout. Hout is nodig voor het koken van eten cn voor verwarming.

Zonder hulp van buitenaf zullen deze vluchtelingen het niet overleven. Gelukkig wordt er al heel veel gedaan. Zo zijn er door de regering overal waterputten geslagen, zodat de mensen in ieder geval over vers drinkwater kunnen beschikken. Zonder water kan immers niemand leven.

Voedsel wordt op grote schaal uitgedeeld door dc grote organisaties, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan projekten. die de mensen weer in dc gelegenheid stellen voor zichzelf te zorgen. In het vluchtelingenkamp Nyamithutu, waar ongeveer 28.000 vluchtelingen verblijven, is ZOA een groente-projekt gestart. De huisjes staan hier ver uit elkaar, zodat cr voldoende ruimte is om een (linke tuin aan tc leggen.

Aan 6.000 families is een pakket met groentezaden, maïs. mest en tuingereedschap ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling dat deze families weer voor het grootste deel op eigen benen komen te staan. Naast het gebruik voor eigen konsumptie. zal een gedeelte van de verbouwde groenten door de vluchtelingen verkocht kunnen worden.

Maar ook de medische zorg wordt door de komst van de duizenden vluchtelingen extra belast. Ondervoeding, besmettelijke ziekten cn allerlei infektieziekten zijn de belangrijkste oorzaken voor het hoge sterftecijfer, met name onder de kinderen.

In het Nsabwegebied is ZOA verantwoordelijk voor de medische zorg. In dit gebied, dat grenst aan Mozambique, wonen naast de 27.000 Malawiancn nog eens 20.000 vluchtelingen.

Zij verblijven niet in vl u eh tel i nge nka m p c n. maar zijn geïntegreerd. Deze integratie brengt in de praktijk dc nodige problemen met zich mee. Dc toch al sc h a a rs c 1 a nd b ou wgro nd moet gedeeld worden. Maar ook de gezondheidszorg wordt extra belast. Daarbij komt dat er door dc grote organisaties bijna geen extra voedsel uitgedeeld wordt, zolang de vluchtelingen niet in kampen wonen.

De ZOA-huIp richt zich op de totale bevolking van het Nsabwegebied. dus zowel op de vluchtelingen als op de Malawiancn. De opbrengst van de zomcrkampkollekten zou bestemd worden voor dit projekt.

Wat is er gedaan op de kampen?

De problematiek van dc vluchtelingen in Malawi werd tijdens een speciale themaavond op dc kampen aan de orde gesteld. Allereerst werd er een klankbeeld gedraaid.

Daarin werd de nood van de vluchtelingen geschilderd maar kwam ook de hulp die

geboden wordt, aan de orde. Daarna konden stafleden kiezen uit diverse verwerkingsvormen. Zo zijn er kampen geweest waar men het thema „vluchtelingenhulp" door middel van kollagcs heeft uitgewerkt. Andere kampen hebben de verwerking gedaan in de vorm van een spel: „drie op een rij". Hierbij werd de grote groep opgedeeld in een aantal kleine groepen die vragen moesten beantwoorden. Had men drie goede antwoorden op een rij. dan kreeg men een punt. De vragen hadden allemaal min of meer met het onderwerp tc maken zoals bijvoorbeeld vragen over Malawi, organisaties die hulp verlenen, zending, hulpverlening in de Bijbel. Op weer andere kampen is hevig gediskussieerd over een aantal stellingen. Een van die stellingen was: „Jongeren zouden een of twee jaar van hun leven vrijwillig moeten besteden in dienst van zending of hulpverlening in binnen-of buitenland."

Naast de bezinning en de kollcktc voor Malawi zijn de kampjongeren ook daadwerkelijk tijdens het kamp aan de slag gegaan voor het projekt. Een aantal voorbeelden: wanneer er tijdens het eten een toetje over was. werd dit „bij opbod" verkocht. Het geld was voor de „Malawipot". Op een ander kamp werd een kapsalon ingericht. Voor een bepaald bedrag konden de dames en heren kampgangers hun haar laten wassen en föhnen. De opbrengst ging naar Malawi... Soms is het makkelijk wanneer cr op het kamp even ccn wasje voor je gedaan wordt. Het berekende tarief was nou niet bepaald laag maar het was voor het goede doel. Zo is cr op heel wat verschillende manieren geld gespaard voor het projekt in Malawi.

Overhandiging geld aan ZOA

Dinsdag 30 oktober was het zover. Dan zou de overhandiging van het geld aan de stichting ZOA plaatsvinden. Vooraf is op het Bondscentrum hard gerekend. Wat zouden alle bedragen bij elkaar opleveren? Toen wc uiteindelijk het eindbedrag zagen, overtrof hel al onze verwachtingen, 's Middags vond de overhandiging plaats op het Bondscentrum. Te gast waren dc heer Lock. voorzitter van de stichting

ZOA en dc heer Dc Jong die voorlichter is bij ZOA. Nadat de mensen van de Jeuedbond

wat verteld hadden over het Malawi-projekt op de kampen. kwam dan het moment van het bekend maken van hel bedrag. Wc deden dit door ccn symbolische cheque te overhandigen aan de heer Lock. Op de cheque stond het bedrag van ƒ56.844, 02 vermeld! De eerste reaktie van de heer Lock was: ..Wat zijn we daar blij mee... cn wat kunnen wc daar in Malawi veel mee doen.”

Dc mensen van 7.0A waren zeer verbaasd dat er zoveel geld door dc zomerkampjongeren was opgehaald. Dc heer Lock. die net terug was van een reis naar Malawi, vertelde hoe de nood in de achterliggende maanden alleen nog maar is toegenomen. Er komen nog steeds meer vluchtelingen uil Mozambique. zo vertelde hij. ..Ik stond op een heuvel en keek uit over een vlakte. 'lot aan de horizon toe zag ik nicl anders dan vluchtelingen bij hun tentjes. Een aangrijpend beeld." Verschillende projekten die al lopen, zoals het tuinprojekt en het smederijprojekl. maar met name ook het medische projekt kunnen nu, mede dankzij dit enorme bedrag, doorgang vinden. Want hulp blijft dringen geboden!

De heren Lock cn De Jong wilden dan ook alle jongeren die hun steentje hebben bijgedragen aan dit geweldige bedrag heel hartelijk bedanken voor hun gave cn inzet. „Blijkbaar hebben ook de jongeren begrepen dat de bijbelse opdracht om hulp le bieden ook vandaag nog geldt. Allen nogmaals heel hartelijk bedankt."

Woerden Bany van der Schoot

P.S. Na 30 oktober bleek dat toch nog niet alle koliekten meegeteld waren. Dc werkelijke opbrengst is ƒ 59.524, 27.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1990

Daniel | 32 Pagina's

Zomerkampprojekt 1990

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1990

Daniel | 32 Pagina's