Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over wereldgelijkvormigheid gesproken...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over wereldgelijkvormigheid gesproken...

9 minuten leestijd

Na de nieuwjaarspreek was het extra gezellig tijdens het koffiedrinken. De buren lagen nog op bed, maar wat wil je...? Het was ook vanmorgen erg vroeg toen zij hun bed opzochten. De wereld vierde vannacht op eigen wijze de jaarwisseling. Alsof er geen einde aan kwam. Zonder Psalm 90.

Na de kerkdienst kwamen nog enkele vrienden op de koffie. Voor het nieuwe jaar. Er was gespreksstof voldoende. Over de herrie van afgelopen nacht. Over de nieuwjaarswensen van de dominee aan zowat iedereen in de gemeente. Over de ouderling die 'zo netjes' de predikant toesprak. Over.... van alles en nog wat, behalve over de inhoud van de preek. Wereldgelijkvormigheid? (!)

Praat, daad en gewaad

Over wereldgelijkvormigheid gesproken.... Het eerste voorbeeld zul je vast wel herkennen. Het tweede voorbeeld roept wellicht wat irritaties bij je op? Wij gaan toch naar de kerk? Dc buurman niet! En.... al praat je niet met elkaar over de inhoud van de preek, dan kun jc cr toch best nog wel mee bezig zijn? Er over praten dóe je nu eenmaal niet zo gemakkelijk....

Je hebt gelijk, tenminste zo gaat het vaak. en toch.... Werelgclijkvormigheid betekent méér dan alleen een uitslapende buurman op nieuwjaarsmorgen. I let heeft ook alles te maken met onze gesprekken na de kerkdienst en door-dc-weeks. Ieder van ons zal duidelijk zijn dat wij niet naar de gedaante van de wereld mogen leven. Niet leven zoals de wereld hel leven invult. Niet dc vorm aannemen van het doen en laten van de wereld.

Vaak beperken wij ons bij het gesprek over 'wereldgelijkvormigheid" tot uiterlijke zaken. Wc moeten te herkennen zijn aan onze 'praat, daad en gewaad'. Inderdaad! Maar in de praktijk van ons dagelijkse leven krijgt veelal het 'gewaad" de grootste nadruk. Er wordt in onze gezinnen wat afgepraat over broekrokken. de lengte van rokken, make-up. sieraden en vul maar aan. Veelal hete hoofden en koude harten. Begrijp me goed: ik ben niet tegen nette kleding. Integendeel. het is goed dat jc herkenbaar bent als kerkelijke jongere. Maar beperk wereldgelijkvormigheid niet tot dit soort zaken. Liiterlijk kan het voor het gezicht wel

goed zijn, maar als dal alles is, zijn wc gelijk een witgepleisterd graf. Wereldgelijkvormigheid is méér. Veel meer!

Heb de wereld niet lief

Laten wc luisteren naar het Woord van God. Gods gebod is zéér wijd. Zegt veel meer over wereldgelijkvormigheid dan wij vaak oppervlakkig praten cn denken. Met Gods Woord zitten we op een goed en veilig spoor!

Paulus vermaant de gemeente in Rome (maar ook jou en mij in 1991!): En wordt deze wereld niet gelijkvormig" (Rom. 12:2). Hij roept ons dit toe in een breder kader, namelijk om ons leven aan God toe te wijden. Niet te leven naar het schema van deze wereld, van onze eeuw die in het boze ligt, in dc zonde en onder het geweld van de duivel.

De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 2 vers 15: Hebt de wereld niet lief. noch hetgeen in de wereld is." Hierbij - de wereld - moeten we denken aan de begeerte van het vlees; de grootsheid van het leven en de begeerte van de ogen. Nu. dat is wél even wat meer dan 'ons gewaad'. Veel dieper gaat dit. Het raakt jc hele bestaan! Niet alleen je uiterlijke leven, maar - in de eerste plaats! - je innerlijk leven. Je denken, doen, laten; je gedachten, woorden cn daden. Ook de dingen die je nalaat. Dit raakt elk levensterrein van jou en mij. omdat de wortels van begeerte en grootsheid in jouw cn mijn hart leven. Vanaf dc zondeval is het hopeloos gesteld. De begeerte was de wortel van de eerste zondedaad. Wat er sindsdien uit het hart voortkomt, is.... de wereld. Lees maar eens na in Markus 7:21-23: Uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieve-! ' rijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheden, ccn boos oog. lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen de mens." Al de genoemde overtredingen vallen onder de veroordeling van Gods wet. Allen staan wij schuldig. Niemand uitgezonderd. Over wereldgelijkvormigheid gesproken....

Jezelf opknappen?

Jezelf opknappen aan dc buitenkant helpt niet. Je denken en doen proberen te wijzigen, helpt ook niet. Althans niet in eigen kracht. Wie dat probeert, is bij voorbaat hopeloos verloren, en eindigt in een verstard wetticisme. Maar is de oproep van Paulus dan wel terecht: „En wordt deze wereld niel gelijkvormig"? We zijn toch deze wereld gelijkvormig? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Reken maar dat Paulus dit wist! Of je nu in ongerechtigheid leeft of in eigengerechtigheid.

Wat bedoelt Paulus dan met die oproep? („En wordt....") Hij bidt dit (= vermaant het ons dringend) om met je zonden te breken. Niet langer doorleven zoals je dat lot nu toe doet.

De wereld mijden is geen oplossing. Dat proberen alle eigengerechtigde mensen. Soms heel goed bedoeld, denk maar aan Luther. Het kloosterleven is geen oplossing. omdat je je wél afschermt van de buitenwereld, maar jezelf meeneemt. En de grootste vijand zit binnen de vesting van je leven: je hart. Wat daaruit voortkomt weten we ondertussen uit Markus 7. Inmiddels ligt een ander gevaar op de loer. Dat i.s het gevaar om gewoon - door - te leven in én met de wereld met een zogenaamd godsdienstig exkuus: doorleven in afwachting tot God jc een 'halt' toeroept. God cn Zijn gebod negeren of naast je neerleggen. Een goddeloos misbruik maken van 'Gods soevereine genade'. Een levens-gevaarlijke houding. Over wcrcldgelijkvormigheid gesproken....

De apostel Jakobus is niet onduidelijk als hij zegt: De vriendschap der wereld is een vijandschap Gods" (Jak. 4:4). Oók Johannes" uitspraak is héél duidelijk: Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem" (1 Joh. 2:15). Deze tweeërlei liefde strijdt tegen elkaar. Ten diepste gaat het cr om of je de Heere Jezus liefhebt of niet. De wereld heeft dc Heere Jezus niet lief. maar gaat aan Hem voorbij (of: erwerpt Hem in ongeloof). Als je Hem dus niet lief hebt. ben je gelijk aan die wereld, wereldgelijk-vormig.... Er is óf liefde tot dc Heere Jezus óf liefde tot de wereld. Ze kunnen niet samen bestaan: e één drijft de ander uit. Je kunt niet God dienen en de mammon (= begeerte en grootsheid van je leven).

Wordt veranderd

De Heere roept op om te breken met je zonden. In eigen kracht onmogelijk. Onverschillig doorleven is verboden. Maar wat dan? Lees mee in Romeinen 2:12. Na zijn oproep om deze wereld niet gelijkvormig te worden, vervolgt Paulus: maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds."

Er moet verandering ( = bekering) plaatsvinden van heel je leven. Van je denkwereld, je gevoel, je wil en noem maar op. Een radikale omkeer. Je behoort te wandelen in een ander spoor. Het spoor waartoe de Heere je al geroepen heeft in je doop! Namelijk in Zijn wegen....

Zeg niet: „Dat kan ik niet."

Speel niet langer verstoppertje en geef niet steeds weer de Heere de schuld van je werelds leven. Schuil niet meer achter je onmacht: het klinkt wel degelijk, maar het is niet meer dan de gruwelijke zonde van ongeloof. Zou de Heere niet afweten van je niet-kunnen; je onmacht en je ongeloof? Veel meer dan dat je denkt! Daarom mocht je kerstfeest vieren. God wist dat geen mens na dc zondeval z'n leven kon opknappen. Daarom heeft Hij in Zijn onbegrijpelijke liefde Zijn Zoon in deze wereld gezonden 'opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe". Daarom heeft Hij Zijn Geest in deze godevijandige wereld gezonden om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook om Christus in wereldse harten van mensen te openbaren. Is dat geen wonder?

Wordt veranderd, dat is: bid om de werking van de Heilige Geest. Om ontdekking van jezelf. Dan leer je zondedroefheid. zonde-haat én zonde-vlucht. Wie zo bidt om dc inwerking van Gods Geest ontvangt de wapenrusting van het geloof. Vecht niet in eigen kracht tegen de wereldse gezindheid in je eigen hart en leven. Je verliest zeker! Zoek je wapens in je strijd tegen jezelf bij de Heere. Hij weet wat je nodig hebt!

Verwacht niet dat je in één slag de wereldse gezindheid van je leven gedood hebt. Integendeel: tijdens de strijd met de wapens van de geestelijke wapenrusting leer je steeds meer je zondige geaardheid kennen. Maar.... tegelijkertijd ga je óók steeds meer de vergeving van je zonden alleen zoeken in Christus, Zijn gerechtigheid redt niet alleen van dc dood, maar leert je in dit leven te strijden tegen alle duistere machten: de geweldhebbers der wereld: tegen de duisternis van 1991 en tegen de geestelijke boosheden buiten je en binnen je.

Wel in de wereld, niet van de wereld

Je leeft in 1991. In deze wereld. Trek je niet terug. Dat doet dc kerk al zolang.... Versta jc roeping. Schuil niet achter jc onbekeerd-zijn. De Heere vraagt in deze wereld van jou en mij om een zoutend zout te zijn. Niet alleen op de zendingsveldcn, maar heel dichtbij huis. In je eigen omgeving. In je eigen huis en vriendenkring. Wordt veranderd.... En dat kan. Ben jij een lichtend licht? Dan is niet langer je onkerkelijke buurman een vriend van de wereld, dan herken jc elke dag de wereld in je eigen leven. Maar dan strijd je daar ook in de kracht van de Heere tegen. Dan schaam je je als je uit de kerk komt en je kunt niet positief spreken over wat de preek jou te zeggen had. De ene keer bestraffend: een andere keer vertroostend. Dan klaag je niet over jezelf en anderen tegen anderen, maar je belijdt dan jc zonden en schuld elke dag opnieuw bij de Heere. En je bidt voor het behoud van 'al die wereldse mensen' om je heen en veraf.

Zo mag je leven: zo móet je leven; zo kun je leven. Niet dankzij jezelf, maar omdat Christus in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Is dat geen wonder?

En..... het huis van Zijn Vader zal vol worden. Vol van mensen die in deze wereld leefden en leven, maar die door de genade van de Heere Jezus Hem liefkregen, en leerden dat Christus alleen hun gerechtigheid is. Ken jij deze waarheid nog niet? Ken jij die Liefde nog niet? Dan ben je in dodelijk gevaar, en zul je bij volharding in je ongeloof en onbekeerlijkheid met dc wereld vergaan. Nog is Christus de Deur.... Zoek Hem dan en leef!

A. Kareis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 januari 1991

Daniel | 33 Pagina's

Over wereldgelijkvormigheid gesproken...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 januari 1991

Daniel | 33 Pagina's

PDF Bekijken