Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Des Heeren vrees is rein

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Des Heeren vrees is rein

7 minuten leestijd

De woorden boven dit artikel zijn uit Psalm 19:5 genomen. Uit dc berijmde psalm wel te verstaan. In de onberijmde psalm staat: De vreze des Heeren is rein'.

David. hij wordl de man naar Gods hart genoemd, heeft deze psalm gedicht. Wat is nu de vreze des Heeren?

In de eerste plaats is zij rein. Rein zijn. dat wil zeggen, schoon, zuiver zijn. Onbesmet zijn. Dat is God zelf. Hij is dc Heilige en Heerlijke God. Hij is rein, zodat Hij het kwade niet kan verdragen. Rein ook naar Zichzelf, naar zijn gehele wezen en werk. De vreze des Heeren is rein. De vraag is nu: Wat moet ik onder de vreze des Heeren verstaan?

'De vreze des Heeren', zo lees je in Spreuken 8:13, 'is te haten het kwade, de hovaardigheid en de hoogmoed, en de kwade weg. ik haat ook de mond der verkeerdheden”.

Het kwade haten

Te haten het kwade? Maar het kwade zijn we juist toegevallen!

Het kwaad is in ons hart. In Mattheus 15:19 kunnen wc lezen wat er allemaal in ons hart woont. Christus als de grote hartenkenner laat duidelijk merken dat Hij ons verdorven hart doorziet. Nee, er is van de mens uit geen goed meer te verwachten. Te haten het kwade... we zijn het kwade toegevallen, dat is ons leven.

Als wij het kwade haten, dan betekent dat een geweldige strijd met jezelf. Dan moet en ga je het mes in eigen hart zetten. Je bindt strijd aan met je eigen lusten en zondige begeerten. Immers: die koesteren wij. Ja. wij hebben duidelijk voor het kwaad gekozen. Wij hebben het kwaad - dat is alles wat zich verheft tegen God. Zijn eer. Zijn Woord en wet - lief. Dat geldt voor ons allen, dat geldt ook voor jou. Ja, wij hebben de dood en de eeuwige scheiding met God lief. En dat komt in ons leven duidelijk uit. De vreze des Heeren is dus zeker niet vanzelfsprekend in ons hart. Integendeel in ons hart huist het kwade en dat hebben we lief.

Als wij de Hccre vrezen, haten we het kwade. Er ontstaat een innerlijke strijd met jezelf en de zonden, het kwade. Dat is niet eerst en alleen met die grove zonden van de wereld om ons heen. Nee. dat is dc strijd met jezelf. Het kwade ligt en wortelt in mijn hart. Wij hebben zo vaak dc mond vol over het kwaad van de ander. Dat meten we breed uit. Er worden heel wat avonden en uren vol gemaakt om het kwaad van de ander uit tc stallen.

Maar als wij werkelijk de Heeren vrezen dan hebben wij genoeg aan onszelf en komen wij al het kwaad van de wereld in ons eigen hart tegen. Dat kwaad probeer ik uit te roeien met alles wat er in mijn vermogen ligt. doch het blijkt onuitroeibaar te zijn. O, wat ccn strijd is er nu in mijn hart ontstaan! Het is niet begrijpen, dat ik altijd zo blind voor het kwaad in mijn hart geweest ben. Nu worstel ik met dat kwaad. Nu ga ik dat kwaad belijden, voor God en voor de mensen. Nu kan ik dat kwade niet meer bedrijven, want de vreze des Heeren kan het kwade niet verdragen.

De Bron

Waar komt die vreze des Heeren nu uit voort? Die komt voort uit de liefde die Gods Geest in jc hart uitstort. Van daaruit gaan wij de Heere vrezen. Niet alleen omdat we bang zijn voor de straf die op de zonde ligt. maar omdat God waardig is om geëerd, gediend en

gevreesd te worden. Hij moet al de eer ontvangen. Zijn Naam is heilig en goed.

De vreze des Heeren kan ook de hovaardigheid cn hoogmoed niet meer verdragen. O. wat is dit ook een afschuwelijke zonde. Het is de zonde uit het paradijs. Hovaardij en de vreze des Heeren kunnen niet samengaan. De mens probeert altijd nog een plekje voor dit grote kwaad in zijn hart te houden: wij willen toch graag wat zijn. wat betekenen. Hovaardij brengt echter niets anders mee. dan een wereld van ellende. Het veroorzaakt twist, jaloezie, moord en doodslag.

Hovaardij is dan ook het tegenovergestelde van de vreze des Heeren. De vreze des Heeren zoekt juist het goede van de naaste. De vreze des Heeren staat niet naar grote dingen, maar naar ware dingen. De vreze des Heeren zoekt zichzelf niet. maar zoekt de naaste en het waarachtige heil van de naaste. Dat heil van dc naaste is, dat hij of zij moge komen tot de vreze des Heeren. Ja. David heeft wel gezongen: 'Wie heeft lust de Heere te vrezen'. Hij gunde het iedereen.

Hoogmoed

De vreze des Heeren haat ook alle hoogmoed. En wat een groot kwaad is de hoogmoed! Het heeft de mens in de grootste ellende gestort, we zijn er de gemeenschap met God door verloren. En wij verliezen er nog alles mee. De vreze des Heeren krijgt juist de strijd met de hoogmoed. Zij gaat vragen: 'Heere bewaar mij voor dc hoogmoed, voor al het kwaad dat in mijn hart is'. De vreze des Heeren behoeft niet vooraan te staan of te zitten, het kan de laagste plaats innemen cn leert de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dan komen wij naast die tollenaar terecht, die daar achter in de Tempel staat, met de bede: "O. God, wees mij dc zondaar genadig'. We leren buigen voor God en de mensen en vragen naar de Heere en zijne sterkte. Dan gaan we Hem zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed.

'Alle kwade weg'

Ja. de vreze des Heeren haat ook alle kwade weg. Er zijn al enkele dingen genoemd waar dc vreze des Heeren niet mee samen kan gaan. Hier wordt het samengevat in 'alle kwade weg'.

Misschien zeg je nu: 'wat zijn nu allemaal kwade wegen? ' Laten we nu niet gaan tellen of zoeken om er een aantal op tc noemen. Daar zullen we ons namelijk zeker in vergissen. Wat is het dan? 'Alle kwade weg', dat is alles wat zich tegen God en Zijn Woord en wet verzet.

Daarmee krijgt de vreze des Heeren haar strijd! Ja, er kan niets meer bij wat zich tegen de Heere en Zijn heilige geboden verzet. Dat maakt ook de strijd uit in dit leven, in ons hart. Want nu kom je ! erachter met hoeveel wortels wij aan de zonden en het zondige vlees vast zitten. Die strijd kunnen we niet in eigen kracht strijden. Daarom heeft de vreze des Heeren niet alleen de strijd met alles wat niet kan, maar ook met dat wat het nu oprecht wil. Wat houdt dat dan in? Weer kom je bij jezelf terecht. Jc komt erachter dat jc van jezelf niets bent. Ja. onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Dat je van jezelf uit alleen het kwade doet. Dat brengt op dc knieën, dan ga je vragen naar de Heere en Zijne sterkte. Dan ga je God nodig krijgen met de bede: 'O, God gena. hoor toch en wees mij genadig'. Hier geef ik van harte de wereld en de zonde de scheldbrief en ga ik zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wc gaan God zoeken in al ons zielsverdriet.

De weg geopend

Groot is het dat God daar nu Zelf een weg toe opende. Die Weg was er al vóór jij of ik daar om verlegen was. Die weg tot dc vreze des Heeren is er van eeuwigheid af. Die weg is uit God. Die weg ligt in de genade cn verzoening van de Heere Jezus Christus. Hij heeft in Zijn bloed, offer en dood een volkomen weg der genade geopend.

Daardoor kan de grootste der zondaren behouden worden. En als iets van die genade in ons zondige hart ontvangen mag worden, dan geeft dal een diepe en zoete vrede, die met al het schijngenot van de wereld niet tc vergelijken is. Dat doet hartelijk de wereld en alle kwade weg, de scheidbrief geven en buigen voor God in het stof. Daar is het goed, ja daar is alles goed. Hier is God goed, in de genade van de Heere Jezus Christus en • Zijn bloed. Ja Zijn bloed. Hier is de vreze des Heeren rein... zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat. Ook voor jou? Ja, voor jou!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1991

Daniel | 32 Pagina's

Des Heeren vrees is rein

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1991

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken