Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zo jij Zijn stem dan heden hoort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zo jij Zijn stem dan heden hoort

11 minuten leestijd

toespraak ds. P. Mulder

Jij. Wie hen jij?

Nel aJs Adam. Iemand die bij God weggelopen is. Iemand die gezondigd heeft tegen de allerhoogste Majesteit. Adam wilde zelf gelijk zi jn aan God. Niet zo afhankelijk en ook niet dienaar van Hem. En Hij was en is zulk een goede Koning. Zijn dienst een liefdedienst; voor Adam en Eva - toen; voor degenen die Hem mogen dienen - nu.

Maar wij hebben Hem verlaten en onszelf tot God uit willen roepen. Wij zijn eigenzinnige mensen, hoe lief we ook onder elkaar mogen zijn en hoe goed wc het allemaal ook bedoelen. Ten diepste, tegenover de Heere - cn HIJ is dc Alwetende; Hij kent de diepste gedachten van ons hart. Ten diepste tegenover Hem zijn wij onszellhedoelende mensen. Zo leert de Bijbel ons dat 'cr is niemand die God zoekt' (Rom. 3:11).

Zo jij. Adamskind. Zijn stem dan heden hoort.... Adamskind - dat zijn we. jij en ik. Of geloof jc dat eigenlijk niet? Denk je dat jij eigenlijk wel iemand bent dienaar God vraagt? (Lees clan het begin van Jesaja 65 maar eens.)

Hoe is jouw leven?

Mag ik eens vragen: hoedanig is jouw leven? Waar gaat jc hart naar uit? Waar zijn je gedachten vol van? Is het je een verdriet dat je zo oppervlakkig leeft, /.o vaak niet aan de Hecrc denkt: Hem niet liefheb! op zulk een volkomen wijze als het behoort? Waar zijn jouw gedachten vaak vol van? Auto's, sport, ccn of andere hobby, muziek van deze tijd? Of ben jij misschien iemand die leeft voor z'n werk. helemaal opgaat in z'n sludie'?

En daarbij - laten wc maar eerlijk zijn: dc Geest Gods moge ons eerlijk maken! - kunnen we heel godsdienstig leven. Twee keer per zondag naar de kerk. trouw bijbellezen, aktief in het verenigingswerk, enzovoort. En - begrijp me goed - dat zijn op zich goede dingen. Laten we die vooral niet nalaten. Maar.... als de Hccre ons nu roept, hoe is het dan?

Zou het dan met ons niet net eender gaan als met Adam. We kruipen weg voor God. Omdat we Hem niet onder ogen kunnen noch durven komen. Want God is zo heilig cn zo rechtvaardig en wij? Ik ben een zondaar, een overtreder, iemand die God verlaten en beledigd heeft. Geloof jij dat? Heb jij zo Zijn stem wel eens gehoord? Dat Hij jou heel persoonlijk riep: Mijn zoon. Mijn dochter, geef Mij je hart - waar ben jc toch. jij zondedienaar.

Hij heeft er recht op

Mijn zoon. Mijn dochter, zegt Hij (Spr. 23:26). Hij is immers onze Schepper. Hij heeft recht op ons (even. Daarom zegt Hij in Spreuken 23: ijn zoon. laat uw ogen Mijn wegen bewaren cn ga niet tol de zonde: oererij, diefstal en dronkenschap. Hoor jc dat jongens en meisjes, hoe konkreet dc Heere jou aanspreekt in jouw leven? Ieder heeft zijn eigen zonden, is hel niet waar? Wat zijn jouw gedachten, begeerten? De Heere zegt: .Verlaat de slechtigheden en leeft" (Spr. 9:6).

Hij heeft cr recht op: et komt Hem toe. dat wc 1 lem zoeken en dienen. Want Hij is onze Schepper en Hij heeft jou laten dopen en gebracht onder de bediening van Zijn verbond. Hij laat jou en mij verkondigen dat er één Naam onder dc hemel gegeven is door Welke wij moeten, maar ook kunnen zalig worden (Hand. 4:12). Hij roept het ons toe: .Wendt u naar Mij toe cn wordt behouden" (Jes. 45:22). Wie we ook zijn: erelds of kerkelijk meelevend, opgaand in de dingen van deze tijd of belangstellend catechisant, onverschillig of nauwgezet, evangelisch of wettisch, iemand die graag moderne literatuur leest of iemand die vooral oude schrijvers onderzoekt. Hij roept het ons toe: Gij slechten - want dat zijn wij allemaal - hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? Keert u lot Mijn bestraffing; ziet. Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken" (Spr. 1:22. 23). Dat hebben mensen als jij en ik. mensen die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, nu juist nodig om bekeerd tc worden: ijn Geest cn Zijn Woord. Geloof je 't al van harte: nbekwaam lot enig goed cn ? De gemeenschap met God kwijt. Eigen schuld. Steeds opnieuw zonde. Heeft dc Heilige Cïeest jou dat al geleerd? Dat is niet zo'n prettige, zo'n aangename les. Wel een noodzakelijke les. Opdat we onszelf van harte zullen voegen onder dc oproep aan 'slechten'. Want als we ons niet laten gezeggen, dan heeft Salomo ook een boodschap. Hij zegl het zo waarschuwend en ernstig: ls je 'al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet gewild hebt. zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen'.

En dal zal gebeuren wanneer v\ij als gedoopten niet naar dc stem van onze Schepper horen zullen: Dewijl Ik geroepen heb en gij geweigerd hebt: ijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte" (Spr. 1:24-26).

Zoveel stemmen

Hoor jij naar Zijn stem? In de kerk. op dc catechisatie of vereniging? Of luister je liever naar andere stemmen?

Er komen wat een stemmen op

ons af. Geniet van dit leven. Doe niet zo moeilijk, het hoeft niet zo bekrompen, je mag als jongen en meisje best wel wal. Zorg dal je veel geld verdient. Zo zwaar als jullie het nemen met de bekering hoeft het niet: kies voor Jezus. Voetbal is spannend. Popmuziek is tof. Dal boek. dat moet je ook eens lezen, daarin worden preeies de gevoelens, de leegten van je hart verwoord. Over de tv komt best wel veel goeds en je kunt toch zelfde knop hanteren. Zoveel stemmen Wal klinkt die ene stem misschien nog zwak. nog zacht in jouw geweten: niet die kant uit. want dat vindt vader niet goed. dat doet moeder verdriet. Op die plek waar jc komt. kun je God niet ontmoeten. Met die vriendinnen bewandel je niet de weg van het Woord. Met dat boek te lezen, voed je de vuiligheid in je hart. Mijn jonge vrienden, verdring deze misschien zwakke stemmen toch niet. Maar bidt toch de Heere om bekerende genade.

Wie is Hij?

Wie is Hij Die Zijn stem doet horen?

Het is allereerst God je Schepper. Die van ons allen eist dat we ons leven in Zijn dienst besteden.

Het is vervolgens dc Stem van de Zone Gods. dc Zaligmaker der wereld (1 Joh. 4:14). Die in de prediking tot ons komt. Hij laat Zijn gezanten bidden: .Laat je met God verzoenen" (2 Kor. 5:20). Zo jij Zijn stem dan heden hoort.... Jezus. Die Zijn volk zaligmaakt. redt. verlost van hun zonden. Hij verheft Zijn stem in dc prediking: .Wie is slecht? Hij kere zich hierheen!" (Spr. 9:4). Zit jij vast aan je zonden? Heb jij een Redder nodig, omdat je verloren bent voor God vanwege je zonde en schuld? Heb jij een Zaligmaker nodig, omdat je steeds meer er achter komt dat je bekeerd moet worden en jezelf niet kunt bekeren? Dat dc breuk lussen God en je hart geheeld moet worden, maar dal je dat zelf niet kunt'.'

Hij is het (als de meerdere Danicl). Die knopen ontbindt en uitleggingen geeft. Bidl Hem dan om Zijn licht en Geest. Hoort naar Zijn Woord cn komt als onwaardige, schulderkennend met je schande en schaamte tot Hem. ..Wie Hem need'rig valt te voel. zal van Hem Zijn wegen leren", zing! Psalm 25.

Niet vrijblijvend

Hij doet Zijn stem horen. Eerlijk wijst Hij onze zonden aan. Welmenend nodigt Hij de mensen en 'belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven". Deze belofte wordt in de prediking 'verkondigd en voorgesteld aan alle mensen met bevel van geloof en bekering' (D E. II1/IV. 8 en 11. 15).

Want de prediking is niet vrijblijvend. Wee onzer, wanneer we er geen acht op geven cn in onze zonde, onbekeerlijkheid en zelfhandhaving voortgaan. Dc toorn van het Lam zal a 11 erversch ri k keiij ksI zi j n (Openb. 6:16),

De Heere Jezus doet Zijn stem horen. ..Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: enzij dat iemand wederomgeboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien" (Joh. 3:3).

Duidelijk leert Hij: .Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader. Die Mij gezonden heeft, hem trekke" (Joh. 6:44). Misschien zeg jij: a maar hoe moet het dan? Zou ik dan wel ooit bekeerd worden, als ik er zelf niets aan kan doen? Denk jij zo? Meen jij dat jij van jezelf uit iemand bent die naar God zoekt? Die wel echt bekeerd wil worden? Als jouw ijver maar mee zou tellen, of jouw liefde. Ergert het jou misschien, heel diep in je hart. als er geleerd wordt dat een mens er niets aan bijdraagt, noch bijdragen kan? Wees eens eerlijk: c Geest des Heeren moge ons eerlijk maken.

Nee. wend je nu niet af. maar hoor naar Zijn stem die leeri vanuit Zijn Woord. Het zal van de natuurlijke mens uit nooit gebeuren dat er iemand naar God gaat vragen, want wij zijn 'dood door de misdaden en de zonden" (Ef. 2:1: s. 14:2. 3).

Een wonder Gods

Wij moeten wederom geboren worden: r moei een wonder Gods in ons leven gebeuren. Is het jouw vraag: .Hoe kunnen deze dingen geschieden? " (Joh. 3:9). Luister dan eens. ..Bi j de mensen is dal onmogelijk, maar bi j God Zijn alle dingen mogelijk" (Matth. 19:26). Daartoe laat Hij nu juist Zijn stem horen. ..De ure komt en is nu dal de doden zullen horen dc stem van dc Zone Gods en die zc gehoord hebben, zullen loven"" (Joh. 5:25). Dat is nu juist het wonder.

..Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan" (Jes. 53:10). Naar de vrijmacht van dat eeuwig welbehagen zal het Evangelie uitgaan lot aan de einden der aarde. En het zal door de toepassing van dc Heilige Geest vrucht dragen, want Hij zal Ier volvoering van Gods eeuwige raad en verkiezing loon zien op Zijn arbeid. Jongens en meisjes, wees eens eerlijk. Zijn er onder jullie die iets van de droefheid naar God kennen over de zonde, die een o n berouwd ij ke bekering tol zaligheid werkt (2 Kor. 7:9. 10)?

Als de Heilige Geest in ons gaat werken dan gaan we onze zonde zien. verlaten en belijden. Dun gaan we naar de Heere vragen: naar Hem. Die we niet kennen en toch niet missen kunnen. Dan gaan we onszelf verfoeien vanwege onze zonden en onbekeerlijkheid. Maar ook zullen we dan Zijn Woord ter hand en ter harte nemen. Dan valt cr een liefdesband mei Hem in ons hart. die ons heimwee naar de levende God doet kennen, /.o leren we ons schamen voor Hem. omdat we tegen zulk een goeddoend God gezondigd hebben.

Dan horen v\e hoe dc wet ons vloekt. Dan vrezen we dat God ons ten gerichte komi dagen: .Adam waar zijt gij? " Dan herkennen we ons in benamingen als 'slechten', 'ellendiger!'. 'nooddruftigen'. 'overtreders'. Zo horen we Zijn stem tot de zondaren. Wal een wonder wanneer wc in een weg van ontdekking en schuldovcrtuiging zondaar voor God worden en de Heilige Geest door hel Woord ons doet kennen de weg der zaligheid buiten onszelf in Hem. Die is de Weg. dc Waarheid en het Leven. Wanneer zaligworden van ons uit onmogelijk wordt hoe we ons best cr ook voor doen met bijbellezen, bidden, levensverbelering: at is het wonder dan grool als de Heere ons doet zien op Hem door Wie dat nu wel kan. Daartoe is Hij immers juist gekomen, 'om een blijde boodschap tc brengen de zachtmoedigen. om te verbinden dc gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit tc roepen en de gebondenen opening der gevangenis' (Jes. 61:1).

'Welzalig, dien Gij hebt verkoren'

Met dat doel doet Hij Zijn stem horen, opdat goddelozen gerechtvaardigd zullcn worden, opdat doemwaardigen door hel geloof vergeving van zonden omvangen op grond van het offerbloed van Jezus Christus cn Die gekruisigd. Wanneer we Zijn stem eens mochten horen, zal er een uitzien zijn deze slem opnieuw tc horen. Temidden van de vragen van hel hart. de raadsels van het leven. Als je bekommerd bent vanwege dc zonde die aldoor in je hart is of wanneer de boze zijn verleidende of neerdrukkende stem doet horen.

Zei je dan onder de prediking en vraag oren om Zijn stem te mogen horen. Zijn Woord is het enige betrouwbare licht op het levenspad. Hoe lieflijk klinki Zijn stem voor het vanwege dc zonde vrezende, maar toch naar Hem uitziende hart. Welzalig, dien Gij hebt verkoren, dien G' uit al 't aards gedruis doet naad'ren en Uw heilstein lioren, ja, wonen in Uw huis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1991

Daniel | 32 Pagina's

Zo jij Zijn stem dan heden hoort

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1991

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken