Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Apollos en A’quila en Priscilla

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Apollos en A’quila en Priscilla

6 minuten leestijd

Lezen: andelingen 18:24-28 Stel eens dat je iets met veel verve aan het vertellen bent. En dan komt er iemand die je zegt dat je toch niet volledig geïnformeerd bent. Eigenlijk doet die persoon iets heel goeds; namelijk jou. en degenen die naar je luisteren, vollediger informeren. Toch zou het kunnen zijn dat je het even niet zo leuk vindt dat je verbeterd wordt. En wanneer zo iets zich ten aanzien van het geestelijke leven voordoet, is dit nog veel gevoeliger. Want laten we maar eerlijk zijn, als iemand ons zegt dat we geestelijk loch wel wat verder onderwezen moeten zijn om zo zeker te kunnen spreken, dan kan dat voor ons als een domper overkomen. En toch kan het heel nuttig en goed zijn. Ons getuigenis kan wel eens te vroeg 'verzekerd' klinken. Meerdere kennis van Christus is dan in het bijzonder nodig. Trouwens, wie zou ten aanzien van deze Bron van wijsheid en zaligheid kunnen en durven zeggen uitgeleerd te zijn?

Een Jood uit Alexandrië

Apollos is een man met veel gaven. Hij is een welsprekend man; hij heeft de gave van hel woord. Ook heeft hi j een goed verstand; daarbij heel t hij een helder inzicht in de Schriften. Hij is afkomstig uit Alexandrië, één van 's werelds grootste steden uit die tijd. In Alexandrië was toentertijd een grote

Joodse gemeenschap. In deze Egyptische stad had ook dc bekende Joodse filosoof Philo gewoond. Philo was een groot schriftgeleerde; hij legde het Oude Testament allegorisch uit.

Mogelijk is Apollos reeds in Alexandrië in aanraking gekomen met dc 'weg des Heeren'.

Wat moeten we verstaan onder de 'weg des Heeren'? We zouden kunnen denken aan de vreze des Heeren; aan een leven naar de geboden en inzettingen des Heeren, met daarbi j een levend uitzien naar de vervulling van de beloften aangaande de Messias. Zo was het immers bij de echte gelovige Jood uit de oudtestamentische tijd. Zo zouden we ook de uitziende mensen uil het begin van het Nieuwe Testament, zoals Zacharias, Elizabet,

Simeon. Anna, kunnen aanduiden.

Alleen de doop van Johannes

Toch heeft Apollos meer kennis van de 'weg des Heeren'. Hij weet ook van de komst van Johannes de Doper. En van diens prediking. Apollos zal dus geweten hebben van de scherpe wetsprediking.

Johannes wees immers de zonde scherp aan; legde de schuld eerlijk bloot. Hij liet niets van dc mens heel en kondigde het naderen dc oordeel (iods aan.

Maar dan heeft Apollos ook geweten van dc openharing en aanwij/mg van het l am Gods. Dat de zonde der wereld weg draagt Dat hoorde immers ook bij dc prediking cn het dienstwerk van de Doper Hij heeft door zondebesef verslagen harten mogen troosten met de heenwijzing naar Hem Die gekomen is om het verlorene te zoeken.

En deze boodschap bracht Apollos met grote vrijmoedigheid, ook in Efeze. De zondaar schuldig stellend, hem het aanstaand oordeel voorhoudend; de enige Naam uitroepend cn het Lam Gods aanwijzend. Een ri jke boodschap van zonde cn genade. Een heerlijk Evangelie voor verloren zondaren.

Er is meer

Daar in Efeze zitten twee mensen onder het gehoor van Apollos die méér geloofskennis hebben aangaande de weg der zaligheid. Het zijn een man en een vrouw, A'quila en Priscilla. Zij hebben niet alleen grotere Christuskennis, maar zijn daarbij ook verstandige mensen.

Als zij merken dat de jonge, vurige Apollos niet zo ver onderwezen is in de dingen der zaligheid, nemen ze hem apart en spreken onder zes ogen met hem. Zij gaan niet hoogmoedig hun meerdere geloofskennis etaleren. Ze keren zich ook niet af van deze prediker die alleen het 'begin van het geestelijke leven' preekt. Zc gaan ook niet de gemeente verstoren door onrust le zaaien. Ze bewandelen de enige goed weg cn spreken met hem persoonlijk. En dc Heere zegent dit nadere onderwijs door Zijn Geest.

Nader onderwijs omtrent Christus

Wat zullen ze hem verteld hebben? Dat is niet zo moeilijk te duiden. Ze zullen verteld hebben dal dc Heere Jezus de weg

gegaan is van lijden cn sterven. Dat Hij dat móest doen. Moest, om de Schriften te vervullen. Moest, om de straf der Kerk te dragen cn het recht Gods te voldoen. Moest, opdat het welbehagen door Zi jn hand gelukkig zou voortgaan.

Als Gods kinderen verder aan hun schuld ontdekt worden cn dieper leren straf verdiend te hebben tegenover een rechtvaardig God, wat is het dan rijk van Christus te horen als plaatsbeklcdcndc Borg.

Een volkomen Zaligmaker

A'quila en Priscilla zullen Apollos ook verteld hebben dat de Heere Christus op de derde dag is opgewekt als bewijs dat de Rechter volkomen bevredigd was met Zijn offer cn cr nu vrede met God is voor allen die in Christus Jezus zijn. En ook dat Hij is opgevaren naar de hemel en de plaats aan dc rechterhand van de Vader heeft gekregen. Om voor dc Zijnen te bidden en om de zaligheid toe te passen. Maar ook als bewijs dat er voor al de Zijnen weer plaats is bij dc Heere en dat God in Hem Vader is voor al Zijn kinderen.

Zo komt de volle rijkdom van de zaligheid tot openbaring. In Christus is alles en door Hem worden de gelovigen weer geheel in de liefdesgemeenschap met God hersteld.

Leren dat de Heilige Geest er is

Ze zullen met Apollos gesproken hebben over de uitstorting van de Heilige Geest en over het grote belang van deze komst van de Trooster. Want alleen door die Geest worden geestelijk dode zondaren levendgemaakt. Alleen door die Geest wordt de kennis der zonde uit de wet verkregen en leert een schuldige zondaar Gods recht erkennen en hartelijk belijden strafwaardig te zijn. En deze Geest is het die het uit Christus neemt en aan verloren zondaren meedeelt. Hij werkt het geloof; doet tot Christus vluchten. Hij versterkt het geloof en doet op Christus en Zijn verdiensten alleen bouwen. Hij bevestigt in het geloof door aan geheel verlorenen te bevestigen dat zij vrede met God hebben door de gerechtigheid van Christus.

Hij leert Gods kinderen inleven dat in hen geen goed woont, maar dat ze verkocht zijn onder de zonde. Maar zo leert Hij hen ook door het geloof Christus kennen als gegeven tot hun heiligmaking.

Vruchtbaar onderwijs

Apollos heeft dit persoonlijk onderwijs niet hooghartig afgewezen. Integendeel; het heeft rijke vrucht gedragen in zijn leven en zo is hij temeer dienstbaar geweest in de jonge kerk. Dc Heere heeft dit onderwijs van twee gemeenteleden aan een predikant willen zegenen.

Nu leerde hij van dc vastheid van het heil in het volbrachte werk van Christus. Nu wist hij te prediken over de kracht van de toepassing van de zaligheid vanuit Christus' verhoging door de Heilige Geest. Zo wordt de zekerheid des heils en de verzekering des geloofs gekend door de werken van dc Heilige Geest.

Het maakt het geloofsleven zoveel vaster en de prediking zoveel krachtiger wanneer meer kennis van Christus en vooral van Zijn hogepriesterlijke arbeid verkregen wordt.

Opwas in de kennis van Christus

Het is rijk wanneer Christus aangewezen wordt voor een zondaarshart dat eigen verlorenheid inleeft. Zo is de wetsprediking van Johannes de Doper dienstbaar. Want die maakte plaats voor de aanwijzing van de Christus. Maar op Goede Vrijdag zien we dieper. Daar eist de rechtvaardigheid van God de dood van de zondaar. En dan gaat Christus in de plaats van al de Zijnen deze doodstraf dragen. Maar dan klinkt ook op Pasen de jubel van dc vrede der verzoening.

Nogmaals: het is rijk wanneer Christus aangewezen wordt voor het zondaarshart dat eigen verlorenheid inleeft. Het is des te rijker wanneer de toepassing van Christus' gerechtigheid door het geloof gekend wordt en zo de vrede met God gesmaakt mag worden. Het is de Heilige Geest Die toepast. Daarom is Pinksteren zo belangrlijk.

Met attest vertrokken

Apollos wist daar eerst niet van. Nu hij meerdere geloofskennis gekregen heeft, gaal hij met grole ernst verder prediken. Hij wil dat in Achaje gaan doen. De broeders vermanen hem voort te gaan en geven hem ter aanbeveling een attest mee.

En zo heeft hij 'veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade'.

CapeJJe aan den IJssel ds. P. Mulder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1994

Daniel | 32 Pagina's

Apollos en A’quila en Priscilla

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1994

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken