Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De tabernakel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De tabernakel

11 minuten leestijd

De Heere draagt Mozes op om van iedere Israëliet, die daartoe van harte bereid is, een hefoffer te nemen, dat wil zeggen een offer dat naar God opgeheven wordt uit dankbaarheid, Ex. 25:1-7. Het moet bestaan uit goud, zilver, koper enzovoort, een lange lijst van kostbare zaken, alles bestemd voor dc bouw van een heiligdom: En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in hel midden van hen wonen, " 25:8. Daar gaat het dus om. De meest gebruikte naam voor hel heiligdom spreekt dan ook voor zichzelf: ABERNAKEL. Het Hebreeuwse woord betekent: oning. Een andere naam is tent der samenkomst: ier komen God en Zijn volk samen, hier ontmoeten zij elkaar. (De tent der samenkomst in 33:7 is een andere tent). Als laatste naam, minder gebruikt: abernakel der getuigenis. Dc getuigenis is hier de wet. De twee tafels van de wet liggen in de ark.

De Heere Zelf is de ontwerper

De Heere geeft Mozes een zeer gedetailleerde beschrijving van de bouw van de tabernakel en van alles wat daarbinnen geplaatst moet worden, tot de kleinste dingen toe, Ex. 25:9. Welk materiaal gebruikt moet worden en de bewerking ervan. Als je het allemaal leest, en op je in laat werken, rijst onwillekeurig de gedachte: aar moet Mozes al het materiaal vandaan halen en hoe komt hij aan vakmensen om het allemaal tc bewerken? Maar zoals steeds geeft de Heere met dc opdracht ook middelen en mensen om die opdracht uit te voeren. De Israëlieten brengen door middel van het hefoffer een indrukwekkende hoeveelheid materiaal samen, 38:21-31. Aan goud ongeveer 1400 kg. Via ccn speciale heffing wordt ongeveer 4300 kg zilver ingezameld, 25, 26. Allemaal meegenomen uit Egypte. En wat de vakmensen betreft, daar zorgt de Heere ook voor. Hij wijst twee kunstenaars aan, elk meester in zijn eigen vakgebied.

Bezaleël. door de Heere „vervuld met de Geest Gods", voor dc bewerking van metaal, steen en hout, 31:2-5 en Aholiab, „een werkmeester en vernuftig kunstenaar", voor de bewerking van textiel, 38:23. Onder Gods leiding gaan deze mensen met hun vele begaafde medewerkers, 31:6, aan de slag en zo komt geleidelijk aan het heiligdom met zijn gewijde voorwerpen tot stand. Met recht in alle opzichten uniek!

Het heiligdom en zijn voorwerpen

Het ligt voor de hand om bij de behandeling te beginnen met de voorhof en de tabernakel en daarna komen de voorwerpen cn de offerdienst met de priesters en de levieten. Zo gebeurt het meestal en wij stellen ons voor het ook tc doen.

Maar Gods opdracht heeft een heel andere volgorde. De Heere begint met de ARK, Ex. 25:10-22. De uitvoering staat in Ex. 37:1-9

De ark

De ark is dus het middelpunt van de eredienst. Als wij de el stellen op 50 cm, is de ark een houten kist van bescheiden afmeting, 1.25 m lang, 0.75 m breed en 0.75 m hoog. Van binnen en van buiten overtrokken met goud. met bovenop een gouden krans. Hij is gemaakt van sittimhout, acaciahout, dat licht en duurzaam is. Het belang ervan spreekt voor zichzelf. Zoals alle onderdelen van de tabernakel moei ook dc ark draagbaar zijn en daarom komen er aan dc hoeken ringen, waardoor draagbomen gestoken worden. In de ark moet de getuigenis, dc wet der tien geboden gelegd worden. Daarna wordt de ark gesloten door het verzoendeksel. Zo noemt de Heere het deksel. De betekenis is duidelijk en de Goddelijke boodschap zo direkt! De wet wijst de zonden aan, steil schuldig en veroordeelt, maar iedere Israëliet die door het geloof daar 'ja' op zegl, mag weten: de wet ligt onder het verzoendeksel. Hi j heeft voor mij zijn veroor-

delende kracht verloren, ik ben vrijgesproken, want dc Heere heeft voor mij verzoening gevonden in hel bloed van de beloofde Messias. Op hel verzoendeksel komen twee cherubijnen, twee engelen. Dienaars van God, altijd bereid om uit te gaan, mede tot dienst van Gods kinderen.

Niemand mag de ark zien, zelfs niet de priesters en levieten bij het transport, laat staan aanraken, Num. 4:4-15, 20. Wie dat doet, zelfs met goede bedoelingen of zonder erbij na te denken, moet dit met zijn leven bekopen, zoals dc mensen van Beth-Semes, 1 Sam. 6:19 en Uzza, 2 Sam. 6:6, 7. Wat luistert het nauw, het komt altijd op gehoorzaamheid aan.

Betekenis

In de ark komen later op Gods bevel ook nog de kruik met manna en de staf van Aaron, die gebloeid had. Dat is ook prediking. Wij moeten in dit artikel veel ongenoemd laten, maar ga voor jezelf de betekenis van een en ander na. Het is meer dan de moeite waard! Verlies je daarbij niet teveel in details en vergeet niet dat te ver doorgevoerde allegorese (vergeestelijking) inlegkunde kan worden. Let op de hoofdzaak, de kern, zoals die al een paar keer is genoemd, net nog bij wet en verzoendeksel en betrek dc zaken op jezelf.

Voorhof

Zoals gezegd zouden wij bij de behandeling dc volgorde aanhouden, zoals die zich aan de Israëlieten voordeed. Wij beginnen dus bij de voorhof.

Dat is een ruimte van 50 bij 25 meter, geheel afgezet door gordijnen van speciaal geweven linnen, 2.50 m hoog cn 2.50 m breed. Dc gordijnen zijn bevestigd aan houten staanders op koperen voelen en onderling verbonden door zilveren stangen. De gordijnen zijn wit', de kleur van de reinheid, de heiligheid. Voor de onreine, goddeloze mens is toegang tot de heilige God onmogelijk. Maar de Heere heeft voorzien in een 'deur', een heel brede nog wel, n.b. 10 m. Een deur zoals past bij een tent, vier gordijnen, waarschijnlijk opgebonden om zo doorgang te verschaffen.

Deze deurgordijnen zijn als de andere, maar daarbij prachtig geborduurd in hemelsblauw, purper en scharlaken. Elke kleur heeft zijn eigen betekenis. Wit: de reinheid en gerechtigheid van Christus. Hemelsblauw: Christus is de Heere uit de hemel. Purper: hoort bij de koningen van de wereldrijken, Christus is dé Koning.

Scharlaken: alleen bij Israël in gebruik, soms teken van aardse heerlijkheid, Christus is waarachtig mens. Soms teken van het bloed nodig voor verzoening. Wat een symboliek! We denken meteen aan uitspraken van Christus als: „Ik ben de deur" en „Niemand komt tot dc Vader dan door Mij". Vul zelf maar aan. Er is maar één deur, wel heel breed. Geef zelf maar de uitleg!

Het brandofferaltaar

Dichl bij de ingang van de voorhof staat het brandofferaltaar. De opdracht tot vervaardiging staat in Ex. 27:1-8, de uitvoering in 38:1-7. Het is een vierkante bak, 2.5 m breed en 2.5 m lang en 1.5 m hoog. Als de ark ook van acaciahout, van binnen en van buiten met dik koper bekleed, met aan de bovenkant een plalte lijst. Van deze lijst tot halverwege de zijkanten is een koperen netwerk aangebracht. Op elk van de hoeken een hoorn die naar boven wijst en daaronder een koperen ring voor de draagstokken. Op dit altaar wordl het brandoffer gebracht. De offerdienst komt straks aan de orde, maar wij kunnen er niet omheen om nu al de kern ervan aan te geven. De schuldige mens, die verteren moet onder het vuur van Gods recht, mag zien dat een ander, het offerdier, in zijn plaats verteerd wordt door het vuur van het heiligdom, Lev. 9:22-24. Zo maakt de Heere Zijn recht en Zijn liefde zichtbaar voor doodschuldige zondaren.

Hi j heeft verzoening gevonden, Hij heeft Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien, Gen. 22:8, namelijk Zijn eniggeboren Zoon, „het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt", Joh. 1:29! Zo worden vijanden behouden, Rom. 5:10. Natuurlijk is dit geen automatische zaak, zo van, nu ja, ik zal wel schuldig zijn, maar ik breng een offer en dan is hel weer goed. Natuurlijk niet. Offeren zonder schuldbesef is niet alleen zinloos, het is zelfs een belediging van de Heere. Het offer moet een uitdrukking zijn van wat cr in het hart leeft.

Het koperen wasvat

Achter het brandofferaltaar staat het koperen wasvat. De opdracht tot bouw staat in Ex.

30:18, de uitvoering in 38:8, waarbij geen details gegeven worden. Wel waar het staan moet, tussen de tabernakel en hel altaar en voor wie het bestemd is, voor Aaron en zijn zoons, de priesters dus.

Bij het binnengaan van het heiligdom of als zij naar hel altaar gaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, „opdat zij niet sterven"! De situering van hel wasvat en dit voorschrift houden ook weer een prediking in. De Heere laat letterlijk zien het onlosmakelijk verband tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Daar is allereerst het altaar dat wijst op dc noodzaak en werkelijkheid van verzoening, daarna het wasvat dat wijst op de reiniging. Ook die is van levensbelang. De priester die zich daar niet reinigt, moet sterven. Het mag niet op een andere plaats of met ander water, neen, alleen met water uit het wasvat. Ook hier wijst alles weer naar Christus en Zijn verdienste. i

Laat ik volstaan met te verwijzen naar I Joh. 1:7b „...en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."

De tabernakel

Het brandofferaltaar cn het wasvat zijn de enige voorwerpen in de voorhof. Zij staan tussen de deur van de voorhof en de tabernakel, de plaats waar de Heere woont. De betekenis is weer duidelijk. Alleen door verzoening en reiniging is er gemeenschap met God mogelijk. De opdracht voor de tabernakel staat in Ex. 26. de uitvoering in Ex. 36. De tabernakel, op 25 meter vanaf de ingang van de voorhof, is een rechthoekige tent, 15 m lang, 5 m breed cn 5 m hoog. Verdeeld in twee afdelingen, het Heilige en het Heilige der Heiligen, resp. 10 en 5 m lang. Dc bouw en afwerking is tot in i details door dc Heere voorgeschreven. Wij zullen ons tot dc hoofdzaken moeten beperken.

De wanden worden gevormd door planken, elk 0.75 m, op zilveren voeten, met pinnen in cle grond en onderling verbonden door met goud overtrokken houten roeden. Van binnen zijn zij met gouden platen bekleed. De planken sluiten stijf aan en het eind van de roeden wordt vastgezet, zodat de wanden een geheel vormen. Elke plank is een deel van hel geheel. Dc tabernakel is een beeld van de kerk, van cle gemeente van Christus, waarvan Hij het hoofd is! Dc leden zijn één en zij staan vast, Ef. 4:14-16.

De labcrnakel wordt van boven afgedekt door vier kleden. Van onder naar boven allereerst een prachtig linnen kleed, sierlijk bewerkt en samengesteld. Vierkleurig: wit. hemelsblauw, purper en scharlaken, elk met zijn eigen sprekende betekenis. Daarop komen achtereenvolgens een kleed van wit geitenhaar, een kleed van rood geverfde ramsvellen en bovenop een zwart kleed van dassen-of zeekoeienvellen. De prediking daarin is als steeds eenvoudig en duidelijk. Zwart (het bovenste kleed, dat men het eerste ziet) door de zonde mag en kan men door het geloof toch tot God naderen, want er heeft bloed (het rode kleed) gevloeid tot verzoening. Zo is er reiniging (het witte kleed) en zo gemeenschap met God door Christus (het vierkleurig kleed). Er is een deur, een voorhang tol het Heilige en zo ook in de afscheiding tussen Heilige en Heilige der Heiligen. Beide in dezelfde vier kleuren als bij de ingang tot dc voorhof. Het Heilige mag alleen door de priester worden betreden, het Heilige der Heiligen alleen door de hogepriester, slechts eenmaal per jaar op de Grote Verzoendag.

De voorwerpen in de tabernakel

In het Heilige staan de gouden tafel der toonbroden, (opdracht Ex. 25:25-30), cle gouden kandelaar (25:31-40) en het gouden reukaltaar (30:1-10). Dc uitvoering van de opdracht staat in Ex. 37.

De tafel der toonbroden beeldt uit de zorg van God voor het dagelijkse en het geestelijke voedsel, Christus. Joh. 6:48-51! De kandelaar met zijn zeven lampen is een beeld van de Heilige Geest. De Geest verlicht en wijst naar Christus, Die het Licht der wereld is.

Het gouden reukaltaar is het symbool van het gebed. Allereerst dat van Christus, maar ook dat van Gods kinderen. De samenstelling en het gebruik van het reukwerk is nadrukkelijk voorgeschreven (30:34-38). Het geeft nog eens aan hoe nauw het luistert bi j de dienst van God, ook wat ons gebed betreft! Ook dit altaar cn zijn dienst hebben reiniging, ontzondiging nodig. Eenmaal per jaar moet de hogepriester met het bloed van het zondoffer daarop verzoening doen, 30:10.

Het is cle moeite waard om voor jezelf de betekenis van een en ander verder uit te werken cn na te gaan hoe deze voorwerpen in de Bijbe! ter sprake komen. Om Gods prediking daarin te zien en op jezelf te betrekken. De ark in het Heilige der Heiligen is als middelpunt van dc eredienst in het begin al ter sprake gekomen. Dc plaats waar hij staat en waarom en wanneer en hoe alleen de Hogepriester er komen mag, zegt alles. Vooral in de Brief aan de Hebreen geeft de Heilige Geest ons hierin verder onderricht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1994

Daniel | 32 Pagina's

De tabernakel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1994

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken