Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

“Duivel weet ook van kerkenraadsvergaderingen”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

“Duivel weet ook van kerkenraadsvergaderingen”

Over gebeden voor en na kerkelijke bijeenkomsten

10 minuten leestijd

Kerkenraadsvergaderingen: eens in de paar weken wordt het afgelezen van de preekstoel of meegedeeld via de kerkbode dat de kerkenraad weer hoopt te vergaderen. Vergaderingen waarin allerlei aspecten van het gemeenteleven worden besproken. Met alle moeiten en zorgen. Vandaar dat in achter de psalmberijming twee gebeden voor de kerkenraad zijn opgenomen. Ds. W. Visscher uit Amersfoort: "In bijzondere zin wordt wel eens de leiding van de Heilige Geest ervaren bij moeilijke zaken. Bij het stellen van tweetallen voor ambtsdragers bijvoorbeeld."

De gebeden bedoeld voor de kerkenraadsvergaderingen beginnen allebei met de belijdenis of dank dat de Heere door het verkondigen van Zijn Woord Zijn Kerk wil bouwen en regeren. Waarom is dit zo belangrijk?

"Het gebed is de voornaamste oefening in de dankbaarheid. De groten in de Bijbel zijn allemaal mannen van gebed geweest. Denk maar aan Paulus. Hoe vaak en hoeveel lezen we niet over het bidden en danken van Paulus, ook voor de gemeente. Het ambtelijke werk behoort daarom steeds biddend te geschieden. Ook de vergadering van de kerkenraad valt daaronder. We zijn allemaal zo afhankelijk van de leiding des Heeren. Wij kunnen door de zonde zo afbrekend bezig zijn in het Koninkrijk Gods. Alleen de zegen van de Heere maakt het Woord en de ambtelijke dienst vruchtbaar. Inde Bijbel lezen we ook dat de apostelen bidden om een zegen over het Woord. Het gebed om Gods zegen is een Bijbelse opdracht. Daarom is het gebed om die zegen zo belangrijk. Het grote gevaar van het gebed is sleur. Dan leven en bidden we niet meer in het besef dat de Heere een heilig God is die alles hoort en weet. Helaas ontbreekt dat diepe besef van onze afhankelijkheid ons van nature altijd. Gods kinderen hebben daar een worsteling mee. Het is groot als de Heere een gebed geeft om te bidden. Dan mag er weieens opening zijn. Laat het gebed ook steeds eenvoudig en bondig zijn. Dat betreft woordkeuze en inhoud."

Hoe kunnen ambtsdragers "goede acht hebben op de kudde"?

"De predikanten de ouderlingen zijn geroepen om acht te hebben over de kudde Gods. Het ambtelijke opzicht is een Bijbelse opdracht. Het is ook een moeilijke opdracht. Daarom is er veel persoonlijk gebed nodig. Daarnaast het ambtelijke gebed. In de eerste plaats komt dat 'acht hebben' tot uitdrukking in de samenkomst van de gemeente. De ouderlingen zitten voorin de kerk. Dan kunnen ze zien of iedereen er is. En of er wordt geluisterd. In de tweede plaats is er de catechisatie. Dat is de ontmoeting rond het Woord tussen de ambtsdragers en de jongeren van de gemeente. Het is belangrijk dat op de catechisatie werkelijk het Woord opengaat. Ook zijn er de huisbezoeken. Dan komen de ambtsdragers vragen naar het antwoord op de prediking. Legt het Woord beslag in ons leven? Zijn er ook kenmerken zichtbaar van het nieuwe leven. Tenslotte hebben de ambtsdragers een taak in het uitoefenen van de tucht. Het is belangrijk dat we leven in overeenstemming met Gods geboden. Op de vergadering van de kerkenraad komen deze dingen ook aan de orde. De kerk moet daarop toezien. Het is niet goed als de lijn tussen de wereld en de kerk steeds meer vervaagt. Concreet mag in prediking en pastoraat tegen de zonden van onze tijd gewaarschuwd worden. Ik denk aan waarschuwingen tegen moderne media, sportverdwazing, verkeerde muziek, evangelische invloeden. Het belangrijkste echter is de verkondiging van het Evangelie. Dat is de eerste en de grootste taak van de kerk op deze aarde. Laten we bidden of de Heere de ambtsdragers daartoe krachten wil geven."

Uit dit gebed spreekt een houding van de ambtsdrager. Hoe moet zijn houding zijn ten opzichte van de Heere en de mensen in de gemeente?

"Ten opzichte van de Heere geldt vooral één ding: eerbied, diepe eerbied voor de hoge en genadige God. Daarnaast is het ook belangrijk om iets te mogen kennen van de kinderlijke vrijmoedigheid. We moeten oppassen

voor oppervlakkigheid, maar we moeten ook oppassen dat we niet islamitisch over God spreken en denken. In de islam is allah de ontoegankelijke, niet de God die zich in genade neerbuigt tot verloren mensen. Ten opzichte van de andere mensen is een bewogen hart heel belangrijk. We zijn samen op reis naar de eeuwigheid. Wat is het toch erg als we onbekeerd leven en streven. Dan ligt de toorn van God op ons. Dat is geen geringe zaak. De nood van de onbekeerden moet en mag de ambtsdrager aansporen om getrouw het Woord te brengen en zijn ambt te bedienen. Ook moet een ambtsdrager eerlijk met zielen omgaan. Hij moet wijzen op de twee wegen. Op hel en hemel. Op het geluk van Gods kinderen, maar ook op de ernst van het onbekeerd voortleven. Het voornaamste is dat hij mag wijzen op de schoonheid, noodzakelijkheid en de gewilligheid van Christus. Het is in onze tijd zo belangrijk dat mensen daarvan ook iets horen en zien in het leven van Gods kinderen. Paulus zegt dat het leven hem Christus is. Zijn leven stond in het teken van de verkondiging van Christus en dien gekruisigd. Er ging ook daadwerkelijk iets van Paulus uit! En dat Is in onze tijd ook zo belangrijk. Je merkt dat ook op de catechisaties. Als je eens iets vertelt over de leiding van God in je leven dan, zit iedereen aandachtig te luisteren. Dat is, denk ik, toch wel belangrijk."

Welke "misverstanden en verkeerde bewegingen van het vlees " kunnen er een rol spelen tijdens een kerkenraadsvergadering?

"Ambtsdragers zijn ook mensen. Ook Gods kinderen kunnen, naar het woord van de catechismus, de schuld alleen maar dagelijks meerder maken. Er is dus ook veel gebrek en tekort in het ambtelijk handelen. Het sticht natuurlijk niet om daar heel lang en heel veel over te praten. Toch een paar dingen. Ik noem: hoogmoed, driftigheid, geen geduld, koudheid, harteloosheid, in een verkeerde zin praten over mensen. Er is echt zoveel waarover een ambtsdrager zich moet aanklagen voor de Heere. Het belangrijkste is dat de Heere zijn knechten nog niet moe is geworden."

Kunt u gedeelten noemen uit de Bijbel die in het bijzonder richting zouden kunnen geven aan te nemen beslissingen?

"Inde eerste plaats moet alles in de kerk met orde geschieden (1 Korinthe 14:40). In de tweede plaats is duidelijkheid van groot belang. Het is niet gewenst als in gebeden en prediking heel veel over de hoofden heen gaat. Paulus begeert liever vijf woorden met zijn verstand te spreken dan 10.000 woorden in een vreemde taal (1 Korinthe 14:19). Beslissingen moeten verder weloverwogen genomen worden. Er waren in de eerste gemeenten best moeilijke vragen. In Handelingen 15 kunnen we lezen dat er weloverwogen, en met uitwisseling van gedachten, besloten is. Ook moeten beslissingen steeds de toets van de Bijbel en de kerkorde kunnen doorstaan. Een kerkenraad mag niet op eigen houtje dingen veranderen die duidelijk in de kerkorde staan. Ook mag een predikant bijvoorbeeld niet eigenhandig de formulieren voor de doop, avondmaal of huwelijk wezenlijk veranderen. Tenslotte moet elke besluit ten diepste gericht zijn op de eer van God en het welzijn van zondaren. De eer van de Heere moet in alles op de voorgrond staan. Als dat zo mag zijn, dan hoef ik niet meer zonodig voor mezelf op te komen."

Er wordt gebeden dat het Woord in alles "de enige regel en richtsnoer" zal zijn tijdens de vergadering. Hierbij worden drie doelen genoemd: de eer van Gods Naam, de stichting van Zijn gemeente en "de ontlasting van ons eigen geweten". Wat zegt dit over de roeping en verantwoordelijkheid van elk kerkenraadslid?

"Wij zijn samen op reis naar Gods rechterstoel. Dat geeft een diepe ernst aan ons leven. Ambtsdragers moeten wijzen op die grote ernst. Daartoe zijn ze van Godswege verplicht. Maar wie zal daarin niet tekort komen. Wie zal er gesproken hebben toen hij moest zwijgen? Wie zal er gezwegen hebben

toen hij moest spreken? Hebben we elkaar eerlijk en op grond van Gods Woord aangesproken? Elke ambtsdrager kent deze worsteling, bijvoorbeeld bij het huisbezoek. In het gebed mag hij deze dingen voor de Heere neerleggen. De Heere weet wat maaksel wij zijn! De Heere wil en kan ook helpen. Juist als men dat helemaal niet verwacht! Dan is de Heere een verrassend God."

Er wordt gebeden om en gedankt voor de aanwezigheid van de Heilige Geest tijdens de vergadering. Hoe laat de Heilige Geest Zijn aanwezigheid ervaren?

" Het is op zichzelf al een wonder als mensen op een goede wijze samen kunnen spreken en denken over de zaken van Gods kerk. De duivel weet ook van kerkenraadsvergaderingen. Hij zal altijd proberen ruzie te bevorderen. In bijzondere zin wordt weieens de leiding van de Heilige Geest ervaren bij moeilijke zaken. Bij het stellen van tweetallen voor ambtsdragers bijvoorbeeld. Of bij een moeilijke tuchtzaak. Soms mag er ook weieens een hartelijk samenspreken zijn over de dingen van Gods koninkrijk en het persoonlijke leven. In Handelingen 15 lezen we duidelijk over de Heilige Geest (Handelingen 15:28) en de samenkomst van de Apostelen."

Waarom wordt er in het dankgebed ook gebeden voor de overheid?

" Deels heeft dat te maken met de tijd van de zeventiende eeuw. Toen was er nog een zeer nauwe band tussen overheid en kerk. Dat is helaas nu niet meer zo. Toch mogen we in onze ambtelijke gebeden de overheid niet vergeten. Hoewel zulke dingen natuurlijk wel te pas moeten worden genoemd. Dat geldt trouwens voor ambtelijke gebeden altijd: korten niet teveel uitweiden. Het grote gebed in de kerkdienst mag eigenlijk nooit langer duren dan ongeveer tien minuten." En het gebed in de consistorie moet zich echt beperken tot het vragen van een zegen over de bediening van het Woord.

Waarom is voor een diaken de "Geest der onderscheiding" zo belangrijk?

"Het uitdelen van de gaven is de taak van de diakenen. Het gaat echter wel om geld van de diaconie.Het vraagt fijngevoeligheid om diaconaal bezig te zijn. Sommige mensen schamen zich om iets te vragen. Dan mag een diaken best eens wat aandringen. Anderen denken dat de diaconie een 'bank van lening' is. Dan mogen diakenen best 'nee' zeggen.

Diakenen hebben ook een opvoedende taak. Bovendien is de taak van de diakenen niet beperkt tot het geld alleen. Ook moeten en mogen zij ingaan op andere noden. Denk maar aan eenzaamheid, hulpbehoevendheid, zorg. De diaconie is er voor de zorg in de gemeente. Overigens is het natuurlijk niet de taak van diakenen om zorg te geven. Wel kunnen diakenen proberen daarvoor oog te hebben in het geheel van de gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld mensen aanmoedigen om zich ergens mee bezig te houden, zorg voor eenzame ouderen bijvoorbeeld."

Wat is de taak van elk gemeentelid als het gaat om de 'armen'in de gemeente?

" Laten we oog hebben voor elkaar. We leven in een geseculariseerde wereld. Er is veel eenzaamheid en nood. Het is goed als we daar in de gemeente oog voor hebben en daar iets aan mogen doen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren. Heel veel oude mensen vinden het best fijn als er eens jongeren uit de gemeente hen komen opzoeken.En het is niet verkeerd als jongeren bijvoorbeeld één keer per week bij een oudere, die niet meer lezen kan, een stuk gaan voorlezen uit de Bijbel of een goed boek."

Hoe moet je het "geven van brood" en "het vertroosten met het Woord" zien in verhouding tot elkaar? Wat betekent dat concreet?

"De mens zal bij brood alleen niet leven. Toch leer het 'Onze Vader' dat we brood nodig hebben en erom mogen vragen. Laten we echter het materiële niet nummer één zetten in ons leven. Daar moeten en mogen we elkaar op aanspreken."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

Daniel | 36 Pagina's

“Duivel weet ook van kerkenraadsvergaderingen”

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

Daniel | 36 Pagina's

PDF Bekijken