Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jezus' lijden als verhoging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jezus' lijden als verhoging

8 minuten leestijd

Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon. Aan de vooravond van Golgotha bidt de Heere Jezus tot Zijn Vader het indrukwekkendste gebed uit de Bijbel. Hij gaat sterven aan het kruis, maar juist daarover spreekt Jezus met de woorden verheerlijken en verhogen. Jezus ziet Zijn kruis als heerlijkheid. Daar heeft Hij al eerder over gesproken in Zijn leven. Het is juist de evangelist Johannes die Jezus lijden en sterven tekent als verhoging, verheerlijking.

Johannes over het kruis van Christus
Het gaat in het Evangelie van Johannes drie keer over Jezus Die verhoogd wordt. In Johannes 3:13-14, Johannes 8:28, en 12:32. Johannes laat heel ander licht vallen op Jezus’ borgtocht. Alle nadruk valt op de heerlijkheid van de Heere Jezus. Zoals Johannes al aan het begin van het evangelie schrijft: Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd (Joh.1:14).
Jezus spreekt op verschillende manieren over Zijn kruisiging. In Johannes gebruikt Hij er een opvallend woord voor: verhoging. Dat betekent dat iemand hoog op wordt gehangen. Maar verhoging betekent ook: verering.
Waarom gebruikt Jezus dan het woord ‘verhoging’? Met een gemarteld, bebloed en gegeseld, lichaam boven de aarde worden gehangen, is dat verhoging, verering? Kruisiging is toch juist de grootste vernedering?

Verhoogd door de Vader
En gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden (Joh.3:14).
De Heere Jezus is in gesprek met Nicodémus. In dit gesprek legt de Heere Jezus aan Nicodémus uit dat hij wedergeboren moet worden. Dat geldt voor ons allemaal. Alleen dan kun je het Koninkrijk van God binnen komen. Maar de Heere Jezus maakt ook duidelijk dat je alleen behouden wordt door het geloof in Hem. Daarom is het ook dat Jezus verhoogd ‘moet’ worden. Dat moet. Let op het woordje ‘moet’. Het is God Zelf die Zijn Zoon verhoogt. Jezus is verhoogd om zondaren te behouden en het eeuwige leven te geven.
Om dit duidelijk te maken gebruikt Jezus de geschiedenis van de koperen slang (Numeri 21).
Mozes kreeg van God de opdracht om de slang op een stok vast te maken. Waarom moest de slang verhoogd worden? Zodat iedereen hem kon zien! De slang was de enige redding voor het volk. God wilde dat het hele volk de slang kon zien. De Heere Jezus zegt tegen Nicodémus: “Deze slang was een teken van Mij. Mijn Vader heeft Mij gezonden. Ik ben de enige manier waarop mensen gered kunnen worden. De hele wereld moet dit weten. De hele wereld kan behouden worden door het geloof in Mij, de Zoon van God.”

Tot behoud
Nog even terug naar de woestijn. Wat een angst moet daar zijn geweest. Overal klonken noodkreten. Velen werden gebeten door de vurige slangen. Wie gebeten was kon alle hoop wel laten varen. Het gif was snel en dodelijk. Zoeken naar een tegengif was geen optie. Zelfs van God durfden ze geen hulp meer te verwachten, want tegen Hem waren ze juist opstandig geweest. Niemand van hen verdiende enige hulp. Het dodelijke gif in hun lichaam was juist hun verdiende straf. Tussen al deze hulpeloze, ten dode opgeschreven Israëlieten verschijnt daar de koperen slang. Een fier en opgericht teken van Gods genade voor een schuldig volk. De boodschap gaat het legerkamp rond: Wie kijkt naar de slang zal niet sterven, maar genezen! Het was niet alleen een teken van Gods genade, maar ook het middel tot behoud. Een middel wat paste bij de erbarmelijke, hulpeloze toestand van de Israëlieten. Geen onbereikbaar middel, geen middel waar je nog enige moeite voor moest doen. Want dan kon een gebeten Israëliet het wel vergeten. Jezus zegt tegen Nicodémus: “Kijk, zo is Mijn Vader. Alzo lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij Mij, Zijn enig geboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Als je in de kerk hoort preken over Jezus, de Zoon van God, moet je je oren spitsen. Want buiten Jezus is geen leven. Je behoud hangt af van Hem. Als je niet luistert, ben je als zo’n gebeten Israëliet die weigerde om te kijken naar de verhoogde slang. Zijn hoofd zakte in het zand en hij stierf. Wat dwaas. Van wie verwacht jij je behoud? De Heere zegt jou: “Ik heb Mijn Zoon verhoogd. Zie op Hem, verwacht het van Hem alleen!” Schuifel jij nog door het zand, op zoek naar een ander middel?

Verhoogd door de Joden
In Johannes 8:28 zegt Jezus tegen de Joden: Wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben. De Joden zullen Hem verhogen aan het kruis. Zijn kruisiging zal het toppunt zijn van de haat van de Joden. Zij zullen Hem aan het kruis vast laten spijkeren. Zij zullen het kruis oprichten, en Christus te schande maken. Overigens geldt dit niet alleen de Joden. Het is tegelijk een spiegel van onze ongehoorzaamheid tegenover God en ons afwijzen van Zijn genade. Zie je hoe erg de zonde is? Zie je hoe verloren we zijn dat we van onszelf Gods genade afwijzen? Het is een groot wonder dat Jezus vervolgt: dan zult gij verstaan dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. Het heeft God behaagd Zijn Zoon te verbrijzelen. Nu gaat Zijn belofte ook in vervulling: Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Door Hem gaat het welbehagen van God voorspoedig voort (Jes.53:10). Christus heeft het welbehagen van de Vader vastgemaakt in Zijn lijden en sterven. Nu zal de Heilige Geest het verworven heil ook uitwerken.
Joden en de Romeinen hingen Jezus hoog aan het kruis uit vijandschap. Terwijl ze dat deden, zagen ze niet wat ze daarna wel zagen: Hij was waarlijk Gods Zoon! Ze zullen zien Wie ze doorstoken hebben. Lukas schrijft daarover: En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten (Luk 24:48). Wat is het bemoedigend dat het Evangelie van de kruisiging van Christus zo veel kracht in zich heeft! Daarom mag je altijd biddend, en met veel verwachting naar de kerk gaan. Zelfs als je tot in het diepst van je hart een vijand bent van Christus, kan het zijn dat je getroffen wordt door de boodschap.

Verhoogd om zalig te maken
In hoofdstuk 12 schrijft Johannes over de tweestrijd die Hij heeft gezien bij zijn Meester. Als Jezus dacht aan het lijden dat dichtbij kwam, was Hij aan de ene kant diep ontroerd. Vers 27: Nu is Mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader verlos mij uit deze ure. Maar tegelijk verheugde de Zaligmaker Zich, want het grote doel waarvoor Hij was gekomen, naderde. Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen. Als Jezus voor de derde keer spreekt over Zijn verhoging, klinkt daarin vooral deze vreugde door. Johannes 12:32: En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. Jezus is geen slachtoffer van de Joden en de Romeinen. Hij is geen martelaar. Hij is de Overwinnaar, Die hier Zijn grote doel behaalt. Hij is de Bruidegom Die Zijn Kerk op het oog heeft: Ik zal hen allen tot Mij trekken. Wat een liefde en verlangen spreekt hieruit. Dat Hij wordt gespijkerd aan het hout is wel beangstigend. Nog veel bitterder is het dat Hij de volle toorn van Zijn Vader moet dragen. Maar, daar aan het kruis schittert juist Zijn heerlijkheid. Want Hij zal hen allen tot Zich trekken. Aan het kruis doet Hij wat voor mensen onmogelijk was. Hij stelt Zijn Vader tevreden. Hij doet genoegdoening voor de zonde.

De hoogste eer
Wie wordt verhoogd, wordt vereerd. Christus werd vereerd met een doornenkroon. Doornen zijn het teken van Gods vloek over deze wereld. Want vóór de zondeval waren er geen doornen. Jezus wilde deze vloek op Zijn hoofd dragen. Het was voor Hem een eer, want niemand anders kan de vloek van God dragen, en leven.
Christus is nu in de hemel, bij Zijn Vader. De Vader heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is. In Zijn verhoging zullen al de Zijnen tot Hem komen. Die tot Hem komt zal Hij nooit uitwerpen. Ze zijn Hem gegeven en Hij trekt ze Zelf tot Zich.
Wat doe jij met de boodschap van de verhoogde Zaligmaker? Zeg je: Voor mij had Hij dat niet hoeven doen? Voor mij had God Hem niet hoeven verhogen. Ik zorg wel voor mezelf. Dan verwerp je de Zaligmaker. Dan wordt je nooit zalig. God verhoogde Hem opdat iedereen het zou weten: In Hem is de Zaligheid, buiten Hem niet.
Heb je Hem nodig gekregen vanwege je zonde en verlorenheid? Heeft Hij Zich in Zijn genade aan jou geopenbaard? Dan is het ook je gebed dat je, door het geloof, Hem mag vereren en verhogen, Hem die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.


Wat betekent het dat Jezus verhoogd wordt?
• Hij wordt boven de aarde gehangen aan het kruis.
• Hij is, net als de koperen slang in de woestijn, het middel tot genezing
• Zijn Vader verhoogt Hem, zodat iedereen Hem kan zien, en behouden worden.
• Jezus' kruisiging is het hoogtepunt: Terwijl Hij lijdt aan het kruis, trekt Hij al de Zijnen tot Zich.
• Jezus is verhoogd in de Hemel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 2016

Daniel | 28 Pagina's

Jezus' lijden als verhoging

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 2016

Daniel | 28 Pagina's

PDF Bekijken