Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DIE VERVOLGD WORDEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DIE VERVOLGD WORDEN

11 minuten leestijd

(2)

Mattheüs 5:10—12. Zalig zijn. die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd dc profeten, die voor u geweest zijn.

Die vervolgd worden, daarbij denken wij, zoals wij de vorige week zagen, aan een wolk van getuigen. Maar van deze wolk van getuigen zou niets gevonden worden, zelfs niet een wolkje als eens mans hand, als er niet was geweest dè Vervolgde om der gerechtigheid wil, de Man van smarten. Hij is vervolgd om der gerechtigheid wil als geen ander, als Borg en Plaatsvervanger van al de Zijnen. Hij is gesmaad op zeer gruwelijke wijze. Tegen Hem heeft men liegende alle kwaad gesproken. Dat is het deel geweest van het Hoofd van het mystieke lichaam, dat Zijn Kerk is: Eerst was er voor Hem geen plaats in de herberg om geboden te worden. Daarna bij de kindermoord en bij de vlucht naar Egypte geen plaats in Zijn vaderland. Tenslotte geen plaats op de aarde. Uitgestoten door Jood en heiden, en wij staan hier mee schuldig, sterft Hij aan het kruis, het hout van smart en smaad en vloek. En op welk een smadelijke wijze heeft men Hem verguisd, tot in de rechtzaal van Kajafas toe!

Maar Hij heeft verdragen. Hij heeft Zich opgeofferd, om aan het recht Gods genoeg te doen voor al de gegevenen des Vaders, voor al de gekochten met Zijn bloed. Voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, heeft de overste Leidsman en Voleinder des geloofs het kruis verdragen en schande veracht.

Zullen dan niet allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, vervolgd worden? (2 Tim. 3 : 12). Zullen zij dan niet door vele verdrukkingen in moeten gaan in het Koninkrijk Gods? (Hand. 14 : 22). Het is dan toch niet vreemd, a!s gij wordt gesmaad en vervolgd, als men liegende allerlei kwaad tegen u spreekt, in de werkplaats, op het kantoor, in de kazerne, ja zelfs in uw familie en in het huisgezin, waartoe gij behoort. O, vergeet het toch niet, dat het „wee u!" is uitgesproken over al degenen van wie alle mensen wel spreken. Dat kan niet, als gij getrouw zijt, als gij u het Evangelie van Christus niet schaamt, als gij Zijn naam durft te belijden in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Mijn lezer, het vervolgd worden, het liegehde alle kwaad tegen u spreken, het is alles onafscheidelijk verbonden aan het discipel zijn. Als gij daar niets van ondervindt, als alle mensen wel van u spreken, dan moogt ge toch wel eens onderzoeken, of het wel goed met u staat, of gij wel waarlijk een christen zijt, of gij het Lam volgt, waar het ook heengaat, ook op de weg van vervolging en smaad, de weg van druk en van kruis. Wij-zoeken zo gaarne in Gods Woord naar beloften, die ons aanlokken, en wij lezen heen over woorden, die ons niet bekoren. Die laten wij liggen zonder eens biddend te vragen, wat zij ons te zeggen hebben. Denk maar aan de wandteksten. Het zijn meestal de liefelijke, de vertroostende woorden uit de Bijbel. Zelden of nooit de ontdekkende, beschamende, bestraffende gedeelten. De woorden, waar wij over heen lezen, die wij ongebruikt laten liggen, zou daartoe ook niet behoren dit woord van de overste Leidsman en Voleinder des geloofs: Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt des woords, dat Ik u gezegd heb: en dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft" (Joh. 15 : 18— 21).

Dat zijn wel diep beschamende woorden van de Heere Jezus. Het zijn woorden, die ons wel aangrijpen en schuldbelijdend op de knieën brengen mogen. Haat de wereld mij, vervolgt zij mij, omdat ik van de wereld niet ben? Doet zij mij al deze dingen, die door Hem zijn voorzegd, om Zijns naams wil?

O, mijn lezer, wat is dan toch groot, dat er een Middelaar en Verlosser is, Die niet alleen is een voorbeeld om na te volgen, maar Die ook en vooral is een Plaatsvervanger, een Borg, ook in dit opzicht! Hij heeft zich laten zoeken en vervolgen, laten gevangen nemen en kruisigen, om met betrekking tot de Zijnen te kunnen zeggen: „indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan." De Zijnen ontvangen het vrijgeleide van Hem, Die zich in hun plaats heeft willen stellen. Barabbas losgelaten en als tot het leven teruggekeerd. De Heere Jezus gevangen gehouden om straks de kruisdood te sterven.

Zulk een Borg en Middelaar is het, die op grond ven Zijn borgtochtelijk werk kan spreken met macht: „Zalig zijn, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil." Zalig spreekt Hij de Zijnen, die wandelen op de weg door de diepte, op de weg van vervolging en smaad.

Zalig? •— En hun weg is voor het vlees zo moeilijk. Zalig? — En de haat van de wereld is dikwijls zo pijnlijk en zwaar om te dragen. Zalig? — En gij kunt al met zoveel bange vrees denken aan tijden van vervolging, die in de Schrift worden aangekondigd. Zalig? —-En ge denkt aan wat er nu al wordt doorgemaakt in landen, waar het communisme de macht in handen heeft. Zalig? — En het is toch verre van gemakkelijk, al gaat het nog niet om uw leven, uitgeworpen te worden, gesmaad, bespot en belasterd te worden. Wat heeft menigeen het daarmee al niet telkens weer zo moeilijk gehad op de plaats, waar hij of zij heeft te werken!

Het is alles waar. En toch zijn de vervolgden om der gerechtigheid, om Christus wil, zalig. Dat schrijft de apostel Petrus aan de verstrooiden, verstrooid zeker ook door vervolgingen: Indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd" (1 Petr. 3 : 14). En weder: Indien gij gesmaad wordt om

de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de Geest der heerlijkheid en de Geest van God rust op u" (1 Petr. 4 : 14). Maar meer nog! Niet Petrus alleen en allereerst spreekt die vervolgd _ worden zalig. De Zone Gods, de Zoon des mensen, de ZaHgmaker Zelf doet het. En dus mogen wij met blijmoedigheid zeggen: eer dan Petrus is hier. Luister vooral naar die enige en volkomen Zaligmaker! Hij spreekt als machthebbende: , Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil."

O, wat is dat een voorrecht bij zulk een zaligspreking bepaald te worden, als gij lijdt als een christen, als de vijandschap van alle kant u aangrimt, als men u vervolgt met smaad, en laster en haat! Die zaligheid is al menigmaal ervaren te midden van de vijandschap van goddeloze. maar ook van vrome mensen. Zij is ondervonden tot zelfs voor de rechter en in de gevangenis. De godzalige Ds Ledeboer heeft het in de qevangenis zo wonderlijk goed'gehad. Zo goed, dat hij er tegen opzag om de gevangenis te verlaten en weer in het gewone leven terug te keren. En toen men hem eens op straat nariep: „schaapskop, schaapskop!", toen is hij een hofje opgelopen, en heeft daar, geklommen op een stoel, die hij van een der bewoners gevraagd had, gaan staan preken, als een, die door de genade van de Heere Jezus Christus, als hij gescholden werd, niet wederschold. Hij is van die stoel af, een preekstoel en niet een scheldstcel, gaan preken, naar aanleiding van de smaadwoorden hem nageroepen, over de tekst uit Jesaja 53: „als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open." En ge kunt gerust geloven, dat hij gemakkelijk gesproken heeft, iets ervarende van het: „Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, e^i liegende allerlei kwaad tegen u spreken, om Mijnentwille." Ach, al zouden alle mensen tegen ons zijn, als Hij maar met ons is, als er maar is gemeenschap Zijns lijdens, gemeenschap des geloofs met de Man van smarten. Dan kunnen wij alles verdragen en gemoedigd onze weg bewandelen.

Hij, Die zelf verdragen heeft, èn overwonnen, Hij wil de Zijnen nabij zijn in al hun smaad en vervolging. Hoe rijk is dat ervaren door Stefanus. Als de leden van het Sanhedrin zijn beschuldigingen, zijn aanklachten hoorden, berstten hunne harten, en zij knersten de tanden tegen hem. En toch was hij zalig en mocht hij in Christus Jezus zaligheid genieten. Wij lezen immers van Stefanus: „Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus staande ter rechterhand Gods; en hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods." En wat is deze vervolgde, die de marteldood door steniging moest ondergaan, niet heerlijk heengegaan in een zalig sterven. Hij ging de dood tegen, aanroepende en d g r d zeggende: Heere Jezus* ontvang mijn geest. En daarna, al vallende op zijn knieën door de stenen dodelijk getroffen, riep hij met grote stem, biddende voor zijn vijanden: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had„ ontsliep hij. Is het niet om jaloers op te worden? De marteldood, maar nochtans een zalige dood. Het is de bevestiging van de zaligspreking: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

En niet alleen, dat de overste Leidsman en Voleinder des geloofs die vervolgd worden nabij wil zijn, maar Hij schenkt ze ook de kracht, die ze nodig hebben. Hij heeft immers Zelf gezegd: Zonder Mij kunt gij niets doen" (Joh. 15:5). Hij weet het zo goed, hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten, in het bijzonder in tijden van vervolging. En daarom is het, dat Hij juist dan zo dicht bij ze is met Zijn ondersteunende genade. Dat is ook ervaren in Indië door een van mijn Rotterdamse catechisanten, een van de zendelingen van de G.Z.B., die door de ifiarteldood bedreigd, die hij ook heeft ondergaan, schreef aan zijn vrouw en aan zijn kinderen, die hij al weggezonden had vanwege het grote gevaar: het gevaar wordt al groter, maar ik mag mij op de Heere verlaten, want Hij heeft gezegd: k zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: e Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen" (Hebr. 13:5 en 6). Ja, zo wordt Zijn kracht in de zwakheid der Zijnen volbracht. Zo zijn ze zalig zelfs te midden van smaad, laster en vervolging, en in het gezicht van de marteldood.

Hoe kan de Zaligmaker bedroefden troosten met Zijn Woord en door Zijn Geest! Dan ondervinden zij het, dat Gods vertroostingen nooit te klein bevonden worden, dat Hij psalmen geeft in de nacht. En dat zijn psalmen diep van toon, rijk aan troost, vol van de verheerlijking van God.

Ja, zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, en dus om Christus wille. Hij zorgt voor hen zo teer en zo trouw, juist in stormgetij. Hij weet, dat zij dan in het bijzonder Hem zo nodig hebben. En daarom zullen de poorten der hel Zijn gemeente niet overweldigen.

Z.

S. v. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 november 1950

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

DIE VERVOLGD WORDEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 november 1950

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken