Bekijk het origineel

PERSSCHOUW

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PERSSCHOUW

5 minuten leestijd

De uitverkiezing

In enkele artikelen heeft Prof. Dijk in het Gereformeerd Weekblad van de Gereformeerde Kerken verschillende voorstellingen van Dr Woelderink afgewezen, zoals deze die ten aanzien van de uitverkiezing in zijn boek naar voren heeft gebracht. Prof. Dijk trekt aan het slot van zijn artikelen de volgende conclusies:

Ik moge tenslotte nog even dit resumeren, dat wij op grond van de Schrift de belijdenis vasthouden:

1° dat de uitverkiezing tot zaligheid en de verwerping tot het eeuwig verderf, in onderscheiding van een variërende verkiezing tot een bepaald werk of ambt, niet slechts zijn daden Gods in de tijd, ingaande in onze historie, maar besluiten Gods van eeuwigheid, die rusten in Zijn welbehagen, en die in de tijd volvoerd worden, ook in de weg van onze onverzwakte verantwoordelijkheid;

2° dat de voorwerpen van de verkiezing èn van de verwerping niet kunnen wisselen, of anders uitgedrukt, dat de verkiezing niet in de verwerping kafl overgaan evenmin als de verworpene een verkorene kan worden; kom. 8 en Efeze 7 sluiten deze utatie radicaal uit, evenals Rom. 9 de dwaling an een variabele praedestinatie geheel en al bestrijdt;

3° dat de verkiezing in Christus een verwerping in Hem uitsluit, en dit inhoudt, dat God van eeuwigheid, degenen, die Hij verkoos ten eeuwigen leven, heeft aanqezien in hun Hoofd en Heiland, ook omdat er buiten Hem en Zijn voldoening geen mogelijkheid van zaligheid is; de gemeente is verkoren in gemeenschap met haar Hoofd, Die eveneens verordineerd is tot haar Middelaar;

4° dat de verwerping en de verkiezing niet op één lijn naast elkaar kunnen gesteld worden, omdat de laatste aan de eerste is gesubsumeerd, de donkere kant van de eerste is, en dit besluit de keerzijde is van de electie, waarin God besloot degenen, die Zijn kinderen mogen zijn, te verkiezen tot het eeuwige leven; dit houdt in, dat de anderen niet-verkoren zijn, en niet-verkiezing is verwerping.

Dit alles is geen logische constructie. Dit is de levende openbaring van het Woord Gods. En een openbaring, die niet schadelijk is voor de praktijk der godzaligheid.

Het doet de Persschouwer goed dat er verschillende stemmen opgaan tegen de leringen van Dr Woelderink, die inderdaad ten aanzien van de uitverkiezing op verschillende punten afwijken van Schrift en belijdenis.

Rooms bijgeloof

Hoe droevig het gesteld is in de roomse kerk ten aanzien van het schriftuurlijk geloof blijkt wel uit de wonderlijkste verhalen, die daar de ronde doen en die ons een blik geven in het verschrikkelijke bijgeloof, dat daar heerst, zelfs in de hoogste kerkelijke kringen. De Protestant vertelde er onlangs van:

Overal wordt in de Rooms Katholieke pers onder grote opmaak geschreven over „Het nieuwe wonder". Wat is het geval?

Op 13 October jl. werd in de Portugese bedevaartplaats Fatima door ongeveer één millioen pelgrims de plechtige sluiting van het „Heilig Jaar" bijgewoond. Hierbij sprak de Paus de deelnemers via de radio toe en smeekte de bijstand af van „de maagd Maria" tot behoud van de vrede.

Kardinaal Tedeschini zorgde echter voor een sensationeel slot van deze sluiting. Alvorens wij het verslag van zijn verhaal, zoals het in het Vaticaanse dagblad „Osservatore Romano" verscheen, overnemen, diene nog de volgende uiteenzetting over het Zonne-wonder van Fatima.

Op 13 October 1917 zagen ongeveer 60.000 pelgrims de zon snel rond haar eigen as wentelen en daarna, vele kleuren uitstralend, als het ware in een vallei neervallen. Tegelijkertijd kregen enkele herderskinderen een verschijning van „de heilige Maagd" te zien.

Herinnerend aan dit wonder zei nu kardinaal Tedeschini:

„Niettemin zal ik U — maar dit gebeurt alleen iraar op mijn eigen verantwoording — een nog buitengewoner feit verhalen. Ik zal U zeggen dat een ander persoon dit wonder ook heeft gezien... De Paus, de Opperpriester zelf, onze Pius XII, heeft het gezien. Was dit een beloning, was dit een teken van de goddelijke opperste instemming met de afkondiging van het dogma van de Ten Hemel Opneming van Maria? Was dit een hemels getuigenis om nog eens de nadruk te leggen op de band tussen de wonderen van Fatima en de behoeder van de waarheid en van het katholieke leergezag? Het waren deze drie dingen samen. Het gebeurde op de vier namiddagen van de dagen 30 en 31 October en 1 November van het afgelopen jaar, tevens omstreeks dezelfde tijd op de dag van de 1 en Hemel Opneming van Maria. De Heilige Vader wendde zijn blik vanuit de Vaticaanse tuinen naar de zon en toen hernieuwde zich voor zijn ogen het wonder van Fatima.

Wie kan zijn blik blijvend vestigen op de zonneschijf omgeven door ziin lichtkrans? Maar hij kon het. Alle vier deze dagen kon hij, onder de hand van Maria, het leven van de zon waarnemen; de bewegende en ronddraaiende zon was veranderd in een beeld van het leven, een schouwspel van hemelse bewegingen, een uitzending van stomme, maar welsprekende boodschappen aan de plaatsbekleder van Christus. Is dit niet Fatima, overgebracht naar het Vaticaan...? "

Een nader commentaar in „De Volkskrant" meldt...

Dat wil niet zeggen, dat iedere Katholiek geboden is dit te geloven. Alleen de Goddelijke Openbaring is bindend voor iedereen. Een privé-openbaring nooit, ook al is ze gericht aan de plaatsbekleder van Christus zelf...

Men kan echter overtuigd zijn van de waarheid van deze mededeling, wanneer een Prins der Kerk in het openbaar een dergelijk opzienbarende verklaring aflegt..."

De paus zelf gaf tot nu toe nog geen enkel commentaar.

Het zal ook niet nodig zijn, dat de Persschouwer hierop commentaar geeft. Iedere lezer zal verstaan om welke dingen het hier gaat: dit is niet anders dan bijgeloof, dat met het geloof in de Heere Jezus Christus niets meer uit te staan heeft. Duidelijk blijkt dat de roomse kerk al verder van het Woord Gods afdwaalt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 december 1951

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PERSSCHOUW

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 december 1951

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken