Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De voorbiddende Hogepriester in de hemel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De voorbiddende Hogepriester in de hemel

6 minuten leestijd

harte des Vaders dan die de Heere Jezus gebruikt? Hij pleit op de eeuwige liefde Gods voor al de Zijnen en op Zijn eigen verzoenend lijden en sterven aan Golgotha's kruis. Andere, betere pleitgronden zijn er niet.

„Die ook voor ons bidt." Wij hebben gezien, welke pleitgronden Christus aanvoert in Zijn voorbede.

Nu vragen wij naar de inhoud van het gebed van deze Voorbidder.

Als gij moogt weten, dat er iemand is, die zoveel belang in u stelt, die u zo op het hart draagt, dat hij uwer gedenkt in zijn gebeden, dan rijst bij u ook wel eens op de gedachte: „wat zou hij of zij voor mij vragen? waarom zou hij of zij voor mij bidden? " — Welnu, van hoeveel meer belang is het dan niet te weten, wat Christus bidt voor hen, die de Vader Hem gaf!

In de hemel bidt de Koning Zijner Kerk om de toebrenging van hen, voor wie Hij Zijn bloed heeft gestort. Als de bestemde tijd voor een derzulken is gekomen, dan bidt Christus voor hem of voor haar om de Heilige Geest, opdat Die hem of haar overtuige van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Op Jezus' gebed wordt de Geest uitgezonden om de ogen van zulk een blinde te openen, om hem te doen zien zijn zonde en doemschuld voor God. Dat is een benauwde toestand. Het is schrik van rondom.

De aanklagers treden van alle kant op. Satan eist u op als de zijne. De Wet laat haar doemvonnis uitgaan. Uw geweten klaagt u aan. < — Is er dan niemand op aarde of in de hemel, die voor zulk een ongelukkige het pleit opneemt? Is er niemand, die als zijn verdediger kan en wil optreden?

Ja, Eén is er, gij verbrokene van hart! Die Ené is Christus Jezus, Hij, van Wie onze tekst zegt: Die ook voor ons bidt." Als alles tegen u is, als alles u veroordeelt, ook uw eigen hart, dan zal Hij u niet veroordelen, u niet verwerpen. Hij treedt voor u op in de vierschaar Gods. Hoor Hem bidden: Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden" (Job 33:24). — Hij vraagt uw vrijspraak, uw leven, nu gij uzelf des doods waardig keurt.

Maar als gij nu door de toerekening van Christus' gerechtigheid in Hem voor God rechtvaardig zijt door het geloof, dan zijt gij daarmede nog niet heilig. Wie gerechtvaardigd is, staat voor God als had hij nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had hij ook al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor hem volbracht heeft. Zijn zonden zijn bedekt met het dierbaar vloed des kruises. Maar de rechtvaardigmaking is niet hetzelfde als de heiligmaking. Ook wie in Christus wordt aangezien, gerechtvaardigd is door Zijn bloed, ook hij blijft een mens, die zijn leven lang heeft te worstelen met zijn zondige aard. De heiligmaking geschiedt in dit leven maar zeer ten dele. Is het niet de belijdenis van allen, die de Heere vrezen: „Wij struikelen allen in vele"? O, dat ge durig weer zondigen, gij kunt het er zo moeilijk mee hebben. Maar dan ook, als gij treurt over uw afwijkingen, over uw overtredingen, dan is er Eén, Die voor u bidt. Een, Die is gezeten aan de rechterhand Gods. „Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, nl. Jezus Christus, de rechtvaardige."

Dat zien wij ons zo duidelijk voor ogen gesteld in het nachtgezicht van Zacharia ?. De verklager der broederen wijst op Jozua's vuile klederen. Zal Jozua veroordeeld worden? Satan heeft toch gelijk, die klederen zijn vuil. Neen! toch geen veroordeling. Voor Jozua treedt als Advocaat op de Engel des Heeren, d.i. Christus Jezns. Hij spreekt: „De Heere schelde ?, gij satan! ja, de Heere schelde u, Die Jeruzalem verkiest: is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? " Zo gaat het met allen, die Christus toebehoren. Rusteloos is de duivel bezig om, kon het zijn, afbreuk te doen aan het rijk van Christus!

Eén is er echter, Die het voor u opneemt. Een, die tegenover al die aanklachten pleit op Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. Het is het bloed der verzoening, Zijn eigen bloed, waarmee Hij bij de hemelvaart verschijnt voor Zijn Vader.

De vorst der duisternis wijst ook uzelf op al die zonden. Hij fluistert u in: „zie eens wat een zonden; dat kan toch niet met genade bestaan." Zo wil satan u ziften als de , tarwe. Hij schudt en slingert u heen en weer in de zeef van zijn aanvechtingen en bestrijdingen.

En toch! terwijl gij daar in nood verkeert, is er Een, Die voor u bidt! Een meer dan een broeder of zuster. Een meer dan een vader of moeder. Het is de Heere Jezus Christus, uw Zaligmaker. Hij is het, Die tot Petrus en in hem tot al de Zijnen heeft gezegd: „Simon, Simon! ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar, Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude." De Heere Jezus bidt voor u, o, aangevochten ziel, dat uw geloof niet ophoude. Met zulk een Voorbidder zult gij niet omkomen.

„Die ook voor ons bidt." Hij is ten hemel gevaren, om het Pinksterfeest voor te bereiden, om de belofte des Geestes door Zijn voorbede van de Vader te ontvangen. Nu kan het Pinksteren worden. Nu mag Petrus op het Pinksterfeest getuigen: „Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu hoort en ziet."

„Die ook voor ons bidt." Met Zijn voorbede vergezelt Christus de Zijnen van stap tot stap. In al uw benauwdheden is Hij benauwd. O, dat ge dan maar veel instemmen mocht met de apostel, die zegt: Wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde" (Hebr. 4 : 15).

„Die ook voor ons bidt." De Heere Jezus bidt ook om uw aflossing en volkomen verheerlijking: Vader! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt" (Joh. 17:24). Al houden zonde, wereld en satan de hemel menigmaal uit uw hart, u uit de hemel houden kunnen zij niet. Hoelang de reis door de woestijn nog zal duren, weten wij niet. Kanaan zal u echter niet ontgaan. Eens komen al Gods kinderen thuis, want ook dat vraagt de grote Voorbidder voor hen.

Rijk, veel omvattend is de inhoud van Jezus' voorbede. En ach, wij kunnen er nog slechts van stamelen. Hoe schoon de voorbede van Abraham voor Sodom en Gomorra ook was, hoe heerlijk die van Paulus voor al de gemeenten, hier roepen wij uit: „Zie, meer dan Abraham, meer dan Paulus is hier."

Kent gij reeds de rijke, onuitputtelijke troost, die ligt, juist tussen Hemelvaart en Pinksteren, in het: „Die ook voor óns bidt"?

Z.

S. V. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1953

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

De voorbiddende Hogepriester in de hemel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1953

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken