Bekijk het origineel

Paasboodschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Paasboodschap

8 minuten leestijd

De Heere is waarlijk opgestaan Lukas 24 : 34a

De Heere is waarlijk opgestaan! Dat is de overwinningskreet, dat is de Paasjubel die door alle eeuwen heen weerklonken heeft over de aarde, sinds ze daar voor de eerste maal in de harten der vergaderde discipelen is opgerezen. De Heere is waarlijk opgestaan! Het is het lied, dat gezongen wordt op de overwinning van dood en van hel, van zonde en van satan. Hoorde Johannes op Patmos de Heere Jezus zelf niet zeggen: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend geworden in alle eeuwigheid? De Heere is waarlijk opgestaan! Wie had ooit kunnen denken, dat deze kreet gehoord zou worden uit de monden van hen, die getuigen geweest zijn van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Wie had ooit kunnen denken, dat dit verkondigd zou worden door hen. die Hem van het kruis hebben afgenomen, en in een graf hebben neergelegd. O, wat 'n droeve gang is dat geweest die Vrijdagvond van de kruisheuvel Golgotha naar de hof van Jozef van Arimathea. Wat heeft men het lichaam van de Heere Jezus Christus op een voorzichtige en tedere wijze gewikkeld in het fijne linnen. Bedroefd hebben de vrouwen er bij gestaan, toen Jozef en Nicodemus de Heiland in het graf hebben gelegd. Zeker Hij heeft een koninklijke begrafenis gehad. In een koninklijk graf is Hij gelegd, een koninklijke grafkamer in de rotsen uitgehouwen. Maar dat kon de droefheid van de vrouwen en van de andere discipelen niet wegnemen. Hun Heiland was niet meer bij hen. Hij was gestorven aan het vloekhout des kruises. Hij was gelegd in een graf, evenals ieder ander mens gelegd wordt in een graf, wanneer de grote koning der verschrikking tot hem is doorgegaan. En de discipelen

hadden van die kruisweg en van die grafweg niets begrepen. Ze zijn verslagen naar huis gegaan. En de ganse gemeente van Christus treurde en weende, omdat hun Heere en Heiland niet meer bij hen was.

Maar dan, op de derde dag, verandert alles. Dan klimt de jubel op in de harten der discipelen, omdat de Heere 'wonderen heeft verricht. Christus is niet in het graf gebleven, maar Hij is ten derde dage opgestaan van de doden. En ze verkondigden het aan ieder die het horen wil: De Heere is waarlijk opgestaan. Droefheid is veranderd in blijdschap. De gelovigen hebben geen dode, maar een levende Heiland. Heerlijke Paasboodschap voor alle wenenden en treurenden, vanwege hun zonden en ongerechtigheden. Heerlijke Paasboodschap voor de gemeente van Christus, die zich door de band des geloofs verbonden weet aan haar Koning. Want in deze enkele woorden, die we hoorden uit de mond van de discipelen, ligt toch zoveel opgesloten. Daarin kunnen we horen, dat niet satan, maar Jezus overwinnaar is. Daarin kunnen we horen, dat een volk, , dat de Heere Jezus te voet leert vallen in plaats van het rechtvaardig oordeel des doods, nog kan ontvangen genade voor recht, barmhartigheid en goedertierenheid voor straf en oordeel.

De Heere is waarlijk opgestaan! Dat wil toch immers in de eerste plaats zeggen, dat Hij de dood overwonnen heeft. Hij is niet meer in het graf. De dood heeft haar prooi terug moeten geven aan het leven. Christus heeft de dood overwonnen, waardoor Hij een volk, dat aan de dood is onderworpen kan geven het eeuwige leven. Allen zonder uitzondering hebben wij de dood verdiend. Want wij zijn zondaren. En zondaren worden naar het rechtvaardig oordeel Gods met de dood gestraft. En de Heere kan geen afstand doen van zijn recht. Maar nu is de Heere Jezus Christus voor de zijnen de dood ingegaan. Doch door zijn opstanding heeft Hij bewezen zelfs macht te hebben over de dood. En zo wordt zijn opstanding, het pand van de zalige opstanding der zijnen, die door een waar geloof met hem zijn verenigd. Gods volk behoeft niet in de dood te blijven. Voor de kinderen des Heeren is de dood de doorgang tot het eeuwige leven. Is dat geen heerlijke boodschap voor hen, die vanwege hun zonden en schulden een eeuwige dood voor zich zien? Ze ontvangen uit vrije genade de eeuwige zaligheid van de Heere, omdat Jezus Christus de Overwinnaar is. Door Christus is ook de laatste vijand van de gelovige teniet gedaan. En daarom kan Paulus uitroepen: Dood waar is prikkel, graf waar is uw overwinning. Gode zij dank Die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heere.

De Heere is waarlijk opgestaan! En hierdoor heeft Hij ook een overwinning behaald op de vloek der wet, die sinds de val van Adam en Eva in het Paradijs, op het ganse menselijk geslacht rustte. Want de wet zei: Ten dage. wanneer gij daarvan eet. zult gij de dood sterven. En op een andere plaats lezen wij: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zo zijn wij van nature allen vervloekten. Want wie onzer zou durven zeggen. dat hij alle geboden van de wet des Heeren houdt en onderhouden heeft. Laten we onszelf maar niet vromer voordoen dan we zijn. Laten we maar vragen om het ontdekkend licht van Gods Heilige Geest, opdat we daardoor leren zien, wie en wat we geworden zijn door de zonde. Dat we gans verdorven schepselen zijn, die van zichzelf geen enkel goed werk voort kunnen brengen. Zonder dat ontdekkend licht zien we dat niet. Dan zien we wel enkele verkeerdheden, enkele dingen die niet goed eijn, maar we zien niet, dat we met ons ganse leven dwars tegen de Heere ingaan, omdat we niet buigen willen onder Hem. Wanneer we onze zonden zien, bedreven tegen een heilig en rechtvaardig God, zal onze ziel ineenkrimpen, wanneer wij die vloek der wet over ons horen uitspreken. We kunnen die vloek des Heeren over de zonde zo duidelijk aanschouwen op die kruisheuvel Golgotha, op die Vrijdag, toen Christus daar hing aan het kruis. Want daar is Christus tot zonde gemaakt, en daardoor is Hij tot een vloek geworden. En door die vloek moest Hij de dood in. Maar, o wonder, Hij heeft die vloek der wet en die dood overwonnen. En daarom mag ieder schuldverslagen zondaar het horen: In Jezus Christus is bevrijding van de vloek der wet. Want de Heere is waarlijk opgestaan. Vlucht dan met die vloek tot Hem, en zoek een schuilplaats onder zijn vleugelen.

De Heere is waarlijk opgestaan! Door zijn opstanding heeft Hij de overwinning behaald op de zonde zelf. O, die zonden toch. Wat zijn ze vele en velerlei. Wat hebben ze toch ook macht over ons. Wat bezwijken we toch gemakkelijk voor de verleiding. Van nature zijn we dienstknechten en slaven van de zonde. Neen, dat willen we niet graag erkennen. Van nature zijn we toch zulke nette mensen, in eigen oog tenminste. Maar we hebben allen toch zo'n zondig, verdorven hart. waar allerlei boosheid uit voortkomt. En we drinken allen de zonde in als water, de een op een fatsoenlijke, de ander op een meer goddeloze wijze. Wanneer de Heere ons hierin niet komt onderwijzen, hebben we daar geen erg in. Wént wanneer we er erg in krijgen, kunnen wij het bij onszelf niet meer uithouden. Want dan zien we die zonden als een scheidsmuur tussen ons en de Heere instaan. Dan zien we hoe we zonder genade voor eeuwig een slaaf zullen zijn van satan. Want om onze zonden en schulden moeten wij verloren gaan. Maar zie, aan allen, die hun vele zonden hebben Ieren zien, aan allen, die aan hun onbetaalbare schulden zijn ontdekt, wordt verkondigd: Jezus Christus heeft de overwinning behaald op de zonde. Want de zonden en de schuld van zijn volk zijn mee het graf ingegaan. En die zonden en die schuld zijn in het graf achter gebleven. En daarom is de Paasboodschap zo'n heerlijk evangelie voor een zondig en schuldig volk.

De Heere is waarlijk opgestaan! Door zijn opstanding heeft Christus ook de overwinning behaald op de satan en zijn ganse rijk. Op die Vrijdag voor Pasen meende de hel te triumferen. Maar toen de hel meende de overwinning behaald te hebben, had ze het juist verloren. Want door zijn dood is zijn volk het leven bereid. Christus is niet in de dood gebleven, maar Hij is opgestaan. Ik ben de eerste en de laatste en die leeft. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En met die sleutels zal Christus de zijnen ontrukken aan de machten der hel en des doods. En zo is de hel gesloten voor hen, die verdiend hebben daar eeuwig in te verzinken, en de hemel ontsloten voor hen, die de hemel niet verdiend hebben. Christus overwinnaar, dat is de Paasboodschap. Door zijn opstanding is het volk des Heeren de zaligheid toebereid. Behoort ge ook tot dat volk? Dan zijt ge gelukkig, want

De Heer' is groot, een heerlijk God. Een Koning, die het zaligst lot Ver boven alle goón kan schenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 april 1955

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Paasboodschap

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 april 1955

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken