Bekijk het origineel

Maleachi als adventsprediker (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Maleachi als adventsprediker (4)

7 minuten leestijd

L^^klfJdoiHJI^^^^^^^^^^^H

door AJ. Kunz, Groot-Ammers

Het slot van de profetie

Op de laatste bladzijde van een boek lezen we meestal de ontknoping. Bij een spannend boek bladeren we soms even naar de laatste bladzijde om te weten hoe het afloopt. Maleachi 4 is het slot van de profetie. Hoe eindigt het Oude Testament? Het eindigt met een dreigende waarschuwing: 'opdat Ik niet kom en de aarde met de ban sla'. Als Israël zich niet bekeert, zal God komen om Zijn volk met de banvloek te slaan.

Die dag komt!

We hebben Maleachi leren kennen als een echte adventsprofeet. Hij kondigt de komst van de Messias aan. Evenals de andere boeken van het Oude Testament wordt Maleachi's profetenboek gedragen door de verwachting van de Messias. O kom, o kom, Immanuël; verlos Uw volk. Uw Israël; herstel het van ellende weer! Het wordt Kerstfeest. De manier waarop Maleachi over de komst van de Messias spreekt, doet ons echter eerder denken aan Zijn wederkomst dan aan Zijn eerste komst. De geboorte van Christus in het vlees en Zijn wederkomst ten oordeel vormen voor de profeten een geheel. Wij hebben het misschien wel teveel van elkaar losgemaakt. God komt, tot eeuwige vreugde voor Zijn volk en tot een eeuwig oordeel voor Zijn vijanden.

Maleachi is een adventsprofeet. Aan het slot van zijn profetie spreekt Maleachi over de Dag des HEEREN; de dag van Gods komst naar deze wereld. Dat heeft een aanleiding. We hebben al eerder gezien dat het boek Maleachi bestaat uit verschillende gesprekken tussen de HEERE en Zijn volk. In het laatste gesprek gaat het over de vraag, hoe het de goddelozen voor de wind kan gaan, terwijl mensen die God dienen de ene slag na de andere krijgen. Israël durft zelfs te zeggen: 'Het is tevergeefs dan wij God dienen' (3:14). Het maakt toch niets uit, of je de HEERE gediend hebt of niet. Maar dan laat God op de laatste bladzijde van het Oude Testament nog een keer zien waar het naartoe gaat: naar de Dag des HEEP^N. Dan zult u het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degene die God dient en degene die Hem niet dient (3:18).

Het verschil komt openbaar

Op de laatste dag blijkt dat er onderscheid is tussen mensen. Er zijn heel veel verschillende mensen. Er zijn grote mensen en kleine mensen, zieke mensen en gezonde mensen, belangrijke mensen en gewone mensen, mensen met een vriendelijk karakter en onaardige mensen. Als de Dag des HEEREN komt, vaUen al die verschillen echter weg. Er blijft maar één onderscheid over: tussen rechtvaardigen en goddelozen. Daarom worden dienaren van het Woord geroepen om met onderscheid te preken. 'Die Dag komt, brandende als een oven; dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren' (4:1-2).

Elia komt!

In zekere zin heeft de profetie van Maleachi een open einde. Er staat nog iets uit. Dat maakt Maleachi een echte adventsprofeet. Het wachten is op de komst van de Messias. Maleachi is de laatste profeet, maar hij kondigt zijn opvolger reeds aan. Uit naam van God zegt hij: 'Ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke Dag des HEEREN komen zal.' Elia, dat is een van de bekendste profeten van Israël. We kennen hem als de boeteprediker van de Karmel. Voordat de Messias komt, zal eerst Elia komen.

Wie is deze Elia? Jezus zegt het Zelf in Mattheüs 11: 'Als u het wilt aannemen: Johannes de Doper is Elia, die komen zou.' Als Gabriel aan Zacharias de geboorte van Johannes aankondigt, dan grijpt hij terug op de profetie van Maleachi: 'Hij zal voor Hem heengaan in de geest en de kracht van Elia.' Evenals Elia en Maleachi kondigt Johannes de Doper de komst van de Messias aan. Hij komt, Wiens wan in Zijn hand is; Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren. De tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal Hij met een onuitblusselijk vuur verbranden! En evenals zijn voorgangers is ook Johannes de Doper een prediker van de Naam van God: Zie, het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegdraagt!

Bekering

Door zijn prediking zal Johannes het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Er is tussen ouders en kinderen een band van de liefde. Er kan echter ook verwijdering ontstaan. Maleachi ziet het in zijn dagen en wij zien het ook in onze tijd. Wat moet Johannes de Doper doen? Hij brengt het hart van de vaders terug tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaders. De verhoudingen moeten hersteld worden. Het is opmerkelijk dat in de laatste zinnen van het Oude Testament juist gesproken wordt over ouders en kinderen. De HEEP^ dienen begint immers in het gezin. De aardse verhouding tussen ouders en kinderen moet goed zijn, opdat ze samen de HEERE kunnen dienen. Er zijn ook in onze tijd zoveel verhoudingen verziekt, in gezinnen, in de kerk en de gemeenten, in onze samenleving. Johannes' prediking roept ons tot inkeer.

Gabriel zegt er in Lukas 1 nog iets bij: Johannes de Doper wordt ook uitgezonden om de harten van de ongehoorzamen te bekeren tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen (vers 17). Niet alleen de onder- linge verhoudingen moeten hersteld worden, maar bovenal de verhouding tot God. Er is immers onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, heeft Maleachi gezegd. Dit verschil zal op de Dag des HEEREN openbaar komen. God in vrede ontmoeten, dat kan niet zonder bekering. Johannes gaat uit om ongehoorzamen te bekeren tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Wat een genade dat God Zijn Woord laat prediken!

Opdat Ik niet kom ...

Het Oude Testament eindigt met dreigende woorden: 'Opdat Ik niet kom en de aarde met de ban sla.'Vbor de Joden is dit het einde van de profetie. Moet het nu zo eindigen? Als de profetie van Maleachi in de synagoge wordt gelezen, dan lezen ze na vers 6 nog een keer vers 4: 'Gedenk aan de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, aan de inzettingen en de rechten.' Dat klinkt in ieder geval vriendelijker, maar met de wet alleen komen we er ook niet uit. Dan eindigen we in de schuld.

Juist deze laatste woorden van het Oude Testament zien uit naar de komst van de Heere Jezus, de Zaligmaker van zondaren. De stem van God zwijgt niet na Maleachi 4. Johannes mag nog gaan prediken. Gabriel neemt de laatste woorden van Maleachi 4 weer op. Maar waar Maleachi zijn profetie moet eindigen met dreigende woorden: 'opdat Ik niet kom en de aarde met de ban sla', mag Gabriel zeggen: Johannes komt, om de HEERE te bereiden een toegerust volk. God zorgt ervoor dat mensen voorbereid worden om Hem te ontmoeten.

Dat maakt de prediking van Johannes de Doper zo actueel. Wij leven na de eerste komst van de Heere Jezus. Maar de dag van Zijn wederkomst is aanstaande. We zullen Hem alleen in vrede kunnen ontmoeten, als we weten van Zijn eerste komst.Toen kwam Hij niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. De dreigende banvloek, waar Maleachi mee eindigt, heeft Hem eerst getroffen. In de kribbe droeg Hij al Zijn kruis, het teken van de vloek. En op Golgotha draagt Hij de last van Gods toorn tegen onze zonden volkomen.

De ontknoping

Morgen is het Kerstfeest. Zijn we erop voorbereid? EHa, Maleachi en Johannes de Doper: ze wiUen niets liever dan dat we buigen voor God. En buigend bij de kribbe, daar gaan we het verstaan: de vloek die voor mij het laatste woord zou moeten zijn, heeft Hij gedragen. Het gaat toe naar de ontknoping. Het slot van Maleachi 4 brengt ons immers ook bij het slot van onze levensgeschiedenis. Zonder Christus zal het laatste woord van het Oude Testament Gods laatste woord over ons leven zijn. Maar wie Christus kent, mag de laatste woorden van het Nieuwe Testament horen: de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Gezegend Kerstfeest!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2004

Gereformeerd Weekblad | 20 Pagina's

Maleachi als adventsprediker (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2004

Gereformeerd Weekblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken