Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Men gaat nu halve

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Men gaat nu halve

5 minuten leestijd

Men gaat nu halve gemeenten uit het Genootschap zetten!

Lees slechts wat bul er in Randwijk is rondgezonden.

Het Classikaal Bestuur van Nijmegen,

Doende in de Hervormde Gemeente te Randwijk en Lakemond wat des kerkeraads is.

Gehoord hebbende van zijnen Voorzitter, den Pastor loei G. J. Hulsman, dat van de Gemeenteleden wel een derde, zoo niet ruim een derde het voorbeeld volgt van den kerkeraad, die, met uitzondering van den Predikant, zich aan de Synodale Organisatie onttrokken heeft;

Gericht hebbende tot al de mannelijke en vrouwelijke lidmaten en tot de meerderjarige leden een gedrukt schrijven van den volgenden inhoud:

»Verklaart gij u aan te sluiten bij de doleerende Gemeente, die zich aan de S5'nodale Organisatie onttrekt — ja, of neen ? Antwoord zal afgehaald worden uiterlijk 8 Maart e. k."

Of geen óf geen klaar, ondubbelzinnig antwoord ontvangen hebbende van de volgende 65 lidmaten : Teunis Hendrik van Gelder, Dirk Jacob van Gelderen, Aalbertje van Gelder, Jelis Jansen, Hermanus Roelof Renes, Hermen Arissen, Hendrina Johanna Arissen, geb. Willemsen, Hendrik Arissen, Antonie Jansen, Janna Buis, Adrianus Barten, Hendrina Willemina van Rinsum, huisvrouw van A. Barten, Jan de Kat, Christina de Kat, geb. Speijers, Maria de Kat, Willemina de Kat, Nicolaas Johannes de Kat, Jacob van Gelder, Judith Vink, huisvrouw van Ji van Gelder, Jan van de Wal, Jannetje van de Wal, geb. Klein, Hendrik Jacob Timmerman, Anna Willemina Timmerman, geb. van der Linden, Maria Jacoba van Wijk, Jan Zacharias van Rookhuijzen, Teuntje van Rookhuijzen, geb. Jabobs, Jan van Rookhuijzen, Jan Tennissen van Manen, Hendrika Teunissen van Manen, geb. Huiberts, Teuntje Teunissen van Manen, Christoffel Sipman, Hendrika Vermeer, Jantje Aalbers, Jan Adrianus Aalbers, Gijsbertus Teunissen van Manen, Petronella Teunissen van Manen, geb. Buis, Peter Buis, Sofia Buis, geb. Arissen, Peter Tijnen Buis, Petronella Antonia van de Wal, geb. Jansen, Johanna Geertruida Vos, geb. Slothouber, Jacobus van de Wal, Johanna Geertruida van de Wal, geb. Slothouber, Bart Barten, Evert Christoffel Teunissen van Manen, Jantje Teunissen van Manen, geb. van de Pol, Aaltje van Heteren, Johannes Slothouber, Gerrit Thomas Slothouber, Johanna Geertruida Slothouber, geb. Slothouber, Gerritje Timmer('man) Peter Barten, Johanna Bar-

I) Wij cursiveeren.

ten, geb. Buijs, Christoffel van Gelder, Willem Tan Smaling, Roeloije Smaling, geb. Stoffelen, Teunis Amoldus van Gelder, Gijsbertus van Gelder, Jan van Gelder, Hendrika van Gelder, Jacob van Gelder, Jacomina van Gelder, Johanna van Gelder, geb. Kuijn, Gradus Penraad, Jacob Franken;

Andermaal tot bovengenoemde 65 lidmaten gericht hebbende 12 Maart '87, zijnde beide brieven onderteekend door het Classikaal Bestuur van Nijmegen: H. C. I^ibbius, Praeses, Jb. Moulijn, Scriba, bovenvermeld schrijven met bijvoeging van het volgende :

»Wij maken U indachtig, dat gij met niet of niet ronduit te antwoorden U schuldig maakt aan verstoring der orde, en medeplichting wordt met degenen, die in Uwe gemeente orde en rust verstoren, waardoor gij U de toepassing van een tuchtmiddel op den hals zoudt halen.

Liever dan daartoe aanstonds over te gaan, stellen wij U nog eenmaal, voor de laatste maal in de gelegenheid met ja of neen te antwoorden.

Antwoord zal afgehaald worden uiterlijk Za­ terdag 19 Maart e. k.”

Evenmin aiUwoord van hen ontvangen hebbende, althans niet klaar en ondubbelzinnig, op dit 2de schrijven, hoewel de Pastor loei in een herderlijk schrijven met ernst en in den geest der broederlijke liefde daarop aangedron­

gen had. Voor de derde maal getracht hebbende hen tot antwoorden te bewegen, ook nu in zijne kwaliteit van Classikaal Bestuur van Nijmegen, in een uitvoerig schrijven 15 April, waarin het zijn leedwezen uitsprak, dat het zich genoodzaakt had gezien 9 lidmaten der Gemeente vervallen te verklaren van het lidmaatschap der Nederl. Herv. Kerk, dewijl zij zelven schriftelijk hadden verklaard, zich aan te sluiten bij de doleerende Gemeente, die zich aan de Synodale Organisatie onttrekt, en waarvan het slot was : »Na de brieven, die reeds zijn voorafgegaan, zijn wij genoodzaakt, om geen antwoord als een bevestigend antwoord te beschouwen, en ook U derhalve vervallen te verklaren van het lidmaatschap der Nederl. Herv. Kerk; ”

Evenmin hierop van iemand hunner antwoord ontvangen hebbende;

Alle middelen uitgeput hebbende, om alsnog te trachten deze verkeerdheid in den geest der broederlijke liefde door raadgeving en terechtwijzing uit den weg te ruimen,

Overwegende, wat het feit betreft,

Dat genoemde 65 lidmaten zich hebben aangesloten bij de doleerende Gemeente, die zich aan de Synodale Organisatie onttrekt. Overwegende in rechten,

Dat zij ten eenemale in strijd hebben gehandeld met de Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk, daar zij bij de bevestiging tot lidmaat der Gemeente beloofd hebben de kerkelijke verordeningen te zullen opvolgen,

Recht sprekende in eersten aanleg,

Gezien Alg. Regl. Ant. 3, n, 18, 22, Regl. Kerkeraden Artt. i, 13, 14 3e, Regl. Godsd. Onderw. Art. 39 3de vraag, Regl. Kerkel. Opz. en Tucht Artt. i, 2, 3, 4, 5, 7, 21, 28, 31, 39, 45, Verklaart

bovengenoemde 65 lidmaten der Herv. Gemeente te Randwijk en Lakemond, schuldig aan rustverstoring van orde en rust, Ontzet

hen van het lidmaatschap der Nederlandsche Hervormde Kerk,

Bepaalt, dat afschrift dezes zal gezonden worden aan ieder der bovenvermelde 65 lidmaten, aan den predikant der plaats als Voorzitter des Kerkeraads, en aan het Collegie Kerkvoogden en Notabelen.

Aldus gedaan in de gewone vergadering van het Classikaal Bestuur van Nijmegen, doende in de Herv. Gemeente te Randwijk en Lakemond wat des kerkeraads is, gehouden te Nijmegen 25 Mei r887.

Tegenwoordig al de leden: G. J. Hulsman, Praeses v. d. Kerkeraad, H. G. Ribbius Praeses A. Verkouw, Assessor, Jb. Moulijn, Scriba, C. C. J. Hiebendaal, F. W, Smits Pzn., D. G. W. Muller Massis, G. D. Kruijf; E. F. Cox van Spengler, W. De Haas, R. van Dijk.

G. J. HULSMAN,

Voorzitter des Kerkeraads.

H. G. RIBBIUS Praeses.

A. VERKOUW.

JB. MOULIJN, Scriba.

C. C. J. HIEBENDAAL.

F. W. SMITS, PZN.

D. G. W. MULLER MASSIS,

G. D. KRUIJF.

E. F. Cox VAN SPENGLER.

W. DE HAAS.

R. VAN DIJK.

Voor eensluidend afschrift:

JB. MOULIJN, Scriba.

Eere aan de mannen en vrouwen die standvastig bleven, en niet gezwicht zijn noch voor vleitaal noch voor dreigement.

En droef, dat ook onder deze bul weer namen staan van mannen die beter wisten, o. a. die van Smits en Moulijn!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Men gaat nu halve

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken