Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Binnenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Binnenland.

6 minuten leestijd

APELDOORN. Het classicaal bestuur van Arnhem heeft in zijn vergadering van 28 September 1.1. goed kunnen vinden den heer C. S. van der Voet, thans godsdienstonderwijzer bij de Ned. Gereformeerde kerk te 's Graveniiage (doleerende), «ontzet" te verklaren uit zijne betrekking bij de Ned. Hervormde kerlt te Apeldoorn en 't Loo, met intrekking zijner akte en heeft hem vervallen verklaard van zijne betrekking tot de Ned. Hervormde kerk.

CHARLOIS. T)e synodale kerkeraad alhier heeft op het verzoek van een aantal leden der gemeente, om tot de reformatie der kerk over te gaan, het volgende geantwoord:

„De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Charlois, kennis genomen hebbende van uw adres "van 15 September 1.1., heeft in zijn vergadering van gisteren besloten, u te antwoorden, dat hij aan uw verzoek niet kan voldoen.”

MAASLAND. De leden van den kerkeraad, door het classicaal bestuur geschorst, zijn door het provinciaal kerkbestuur in eere hersteld, doch zullen niet weder in hun functiën optreden. Reeds tweemaal heeft hier een vergadering van manslidmaten plaats gehad, onder voorzitterschap van Ds. Woudstra, consulent. A. s. Donderdag komt men weder bijeen.

NIJKERK. Stelden de dus genaamde «nieuwe" ofwel pretendent-kerkvoogden onlangs den eisch aan de »oude", dat deze binnen acht dagen beheer en fondsen aan hen zouden overdragen, bij vernieuwing is die eisch gesteld, nu met een termijn van drie dagen. Reeds vóór dén eersten eisch hebben de »oude" kerkvoogden bericht, dat zi zich alleen bij een rechterlijke beslissing zullen nederieggen.

OUDE-WETERING. De statuten van onze vei-eeniging: „De kerkelijke kas", zijn thans ook van de koninklijl; e goedkeuring voorzien. Het bouwen van de noodkerk ondervindt eenige vertraging, daar de Renionstrantsche gemeente zich gewend heeft tot Gedeputeerden, om de toestemming van het gemeentebestuur tot bouwen te vernietigen. Den I2den zullen de gecommitteerden een lokaal onderzoek doen en den I7den een besluit nemen. Onze hope is van Hem, die 't hart der overheid in zijn hand houdt. Bij de vereerders der Haagsche synode treden den laatsten tijd geen dominees uit de sleutelstad op. De hoofdschotels schijnen van den discli te verdwijnen en het dessert rondgediend te worden. Uit noord en zuid komen de houders van godsdienstige lezingen, nu eens een hoogleeraar en dan eens een dominee, die hier vroeger 5tond. Meestal wordt eiken Zondag de vroegere tijd in 't geheugen teruggeroepen dat candidaten op beroep gingen .spreken. Telkens toch komen hier proponenten hun gave en t.ilenten exposeeren, of zij ook een beroep'kunnen uitlokken. Gode zij dank, mogen wij getuigen, dat de Heere in ons midden is en zijn gunst wordt ervaren. Mocht het Hem nog eens behagen meer geestelijke opwekking te schenken. Do doodsbeenderen zijn tot elkaêr genaderd ; de zenuwen zijn daarop, een huid ^ is er overheen... Moge de Geest uit de vier winden blazen, opdat op die wijze het getuigenis niet ontbrcke, dat het een werk des Heeren is!

ROTTERDAM. De kerkeraad onzer doleerende kerk heeft aan dien der Chr. Gereformeerde gemeente alhier een broederlijk schrijren gericht volgens het bekende concept. Een eerste .stap van toenadering, waarover wij ons, zegt De Hoop, van harte verblijden.

VELP. Jongstleden Zondag werd alhier het Woord bediend door den heer R._ Kars Brouwer, cand. in de theologie aan'de Vrije Universiteit. In deze godsdienstoefening werd gecollecteerd, onder meer, een bankbiljet vim S 1000, ten behoeve van den bouw der Ned. Ger. kerk alhier. Het nieuwe, ruime kerkgebouw, in 17-eeuwschcn stijl opgetrokken, voldoet boven verwachting, en architect en aannemers komt alle lof toe voor de spoedige en nette uitvoering.

VRIJHOEVEN-KAPEL. Alhier, waar sedert 30 Aug. j.l. de gelegenheid voor hen, die niet Langer onder het synodaal verband wenschen te blijven, geopend is, om in een doelmatig ingerichte hulpkerk te vergaderen, gaat het met de reformatie langzaam vooruit. Wel is de opkomst telken reize als er een voorganger is, boven verwachting, zoodat er van 200 tot 350 hoorders zijn, maar voor het plaatsen der handteekening op de verzamellijsten zijn de raeesten huiverig. Het wil er maar niet in, hoe duidelijk het ook door de sprekers aan 't verstand gebracht wordt, dat men zich, door met de synode te breken, niet van de kerk afscheidt. Ook zijn er niet weinigen, die veel op hebben met de sprekers, die voorgaan, zoolang zij de kerkelijke quaestie laten rusten, maar die hunne ooren stoppen, wanneer deze snaar aangeroerd wordt. Te Sprang daarentegen zijn meer besliste voorstanders, en daar die gemeente zelf geen vergaderplaats heeft, komen de ^ doleerenden van daar herwaarts, om gemeenschappelijk van het kerkgebouw gebruik te maken. Naardien elke gemeente voor zichzelf het werk der reformatie ter hand neemt en daar genoegzaam leden zijn, om een kerkeraad te vormen, zal men er eerstdaags tot dat werk overgaan. Behalve de Br Evangelisten van de Vereeniging Vrienden der Waarheid te Amsterdam, hebben de doleerende predikanten A. van Vcelo, W. Ringnald.i en C. D. van Coeverden Adriani spreekbeurten vervuld, zoodat men zich slechts twee Zondagen met het" lezen eener predikatie heeft moeten behelpen. Binnen weinige dagen heeft men dus te wachten, dat er in Noord-Brabant, behalve te Klundert en te Helmond, ook te Sprang een doleerende kerkeraad is opgetreden, die met zijn hem aanhangende en door hem gekozen leden voorloopig van het kerkgebouw te Vrijhoeven-Kapel gebruik zullen maken.

WINTERSWIJK, Door den kerkeraad der Ned. Geref. kerk alhier is tot haar voorioopigen voorgaiv ger, als «helper van den consulent" voor de kerk dezer gemeente, benoemd de heer J. M. Stroes, waartoe de classis Arnhem c. a. in haar vergadering van 16 Aüg. machtiging had verleend,

IJMUIDEN. De heer H. A. de Ruiter, godsdienstonderwijzer bij de Herv. gemeente te Velzen en Evangelist v.an het Comitii voor Evangelisatie alhier, ontving van dit Comité als Evangelist ontslag, daar saamwerking tusschen hem en het Comité, zooals men opgaf, ontbrak. De heer de Ruiter vroeg aan den Velzer kerkeraad, of deze hem als godsdienstonderwijzer zo« handhaven, en ontving op die vraag een onikennenii antwoord. Daar dit antwoord niet was gemotiveerd, vroeg de ontslagene een onderhoud met den kerkeraad, maar kreeg van deze synodale heeren ten antwoord, dat ook dit onderhoud niet kon worden toegestaan. Zoo werd ook deze man door de trouwe dienaren der hiërarchie naakt aan den dijk gezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Binnenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1887

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken