Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor wat de kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor wat de kerk

6 minuten leestijd

Amsterdam 2 Maart.

Voor wat de kerk aangaat verzoeken we onzen lezers in onze Formulieren van eenigheid tweeërlei wel te willen onderscheiden.

Er komt in onze Formulieren van eenigheid tweeërlei tegenstelling voor. Eenerzijds die van de zichtbare en onzichtbare kerk; en anderzijds d'e vari de ^«^dTgeïnstitueerde en de wa/f^/^-geïnstitueerde.

Geïnstitueerd wordt een kerk, als er «w^ten in haar midden optreden; als die ambten een bestuur vormen; en als door dit bestuur een officteele belijdenis wordt gepubliceerd, een kerkenor de vastgesteld, enz.

Dit nu moet geschieden naar Gods Woord, en waar dit naar Gods Woord geschiedt, is een ware kerk geïnstitueerd. Geschiedt het daarentegen tegen Gods Woord, dan is er een valsche kerk geïnstitueerd.

Van deze tegenstelling nu handelt de Belijdenis in art. XXIX, als ze zegt:

Wij gelooven, dat men wel naarstelijk en met goede voorzichtigheid, uit den Woorde Gods, behoort te onderscheiden, welke de ware Kerke zij : aangezien dat alle sekten, die hedendaags in de wereld zijn, zich met den naam j der Kerke bedekken Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke» in de Kerk onder de goeden vermengd zijn, en hierentusschen van de Kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in dezelve zijn ; maar wij zeggen, dat men het lichaam en de gemeenschap der ware Kerke onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen, dat zij de Kerk zijn. De inerkteekenen om de ware Kerke te kennen zijn . deze : zoo de Kerk de reine predicatie des Evangeliums oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zoo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen; k ortelijk, zoo men zich aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen, die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het eenige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerke kennen : en het staat niemand toe, zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen, die van de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merkteekenen der Christenen, te weten uit het geloove, en wanneer zij, aangenomen hebbende den eenigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen ; den waren God en hunnen naaste lief hebben; niet afwijken, noch ter rechter-, noch ter linkerhand, en hun vleesch kruisigende met zijne werken. Alzoo nochtans niet, alsof daar nog geene groote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door den Geest alle de dagen huns levens; nemende gestadiglijk hunne toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heeren Jezus, in denwelken zij vergevinge hunner zonden hebben, door 't geloove in Hem. Aangaande de valsche kerk, die schrijft zich en harer ordinantiën meer macht en autoriteit toe, dan den Woorde Gods, en wil zich het juk van Christus niet onderwerpen ; zij bedient de Sacramenten niet, gelijk Christus in zijn Woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt; zij grondt zich meer op de menschen dan op Christus; zij vervolgt degenen, die heilig ijk leven naar het Woord Gods en die haar bestraffen van hare gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden.

Hieraan hebben ook wij ons derhalve te houden. Elke geïnstitueerde kerk, die deze ware kenteekenen niet vertoont, is dit Instituut door ons als valsche kerk te verwerpen.

Maar heel iets anders is het, als er sprake is van de zichtbare organische kerk, waarin het Lichaam van Christus waarneembaar wordt.

Deze kerk toch is er, ook al ontbreekt tijdelijk elk instituut, of ook al is er niets dan een valsch instituut. Van deze kerk zegt Art. XXVII:

Wij gelooven en belijden eene. eenige katholieke of algemeene Kerke, dewelke is eene heilige vergaderinge der ware Christ-geloovigen, alle hunne zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewasschen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Deze Kerke is geweest van den beginne der wereld af en zal zijn tot het einde toe; als daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige Kerke wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der geheele wereld ; hoewel zij somwijlen een tijdlang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de oogen der menschen. Gelijk zich de Heere, gedurende den gevaarlijken tijd onder Achab, zeven duizend menschen behouden heeft, die hunne knieën voor Baal r.iet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige Kerke niet gelegen, gebonden of bepaald in eene zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de geheele wereld ; nochtans te zamen gevoegd en vereenigd zijnde met hart en wille in éénen zelfden Geest, door de kracht des geloofs.

Dat dit niet óp het instituut^ maar op de v onzichtbare kerk slaat, blijkt:1°. daaruit w dat er in Art. 28 van de . in Art. 27 omschre-, vene kerk staat: dewijl binten dezelve geen . ^ zaligheid is, " wat geen enkel Calvinist van eenig instituut zal beweren; en 2". daaruit dat ze over heel de wereld verspreid is, wat van niet één Gereformeerd instituut geldt.

Tegenover deze zichtbare kerk staat dan de onzichtbare kerk, waarvan vraag 54 van den Catechismus handelt:

Wat gelooft gij van dé heilige algemeene Christelijke Kerke ?

Antw. Dat de Zone Gods uit het gansche menschelijke geslacht zich eene gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn Geest en Woord in eenigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, , beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levendig lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Dit toch kan niet op het instituut en kan ook niet op de zichtbttre kerk slaan, daar men uit de zichtbare kerk met zijn dood uittreedt, en er niet eeuwig een lidmaat van kan blijven.

Zoo hebben we dus nü de vier deflnitien van onze Formulieren, Van de onzichtbare kerk in Vraag 54 van den Catechismus.

Van de zichtbare Belijdenis. kerk in Art. 27 van de

Van de ïc/«ri? geïnstitueerde kerk in Art. 29. En van de valsche geïnstitueerde kerk in Art. 29.

Eerst wie op dit verschil let, is in staat de leer onzer Formulieren over de kerk te verstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Voor wat de kerk

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1888

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken