Bekijk het origineel

W. HOVY

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

W. HOVY

3 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Dezer dagen mocht ik een vermogende dame ontmoeten, die mij mededeelde, dat zij eene gave wenschte te schenken ten behoeve der Vrije Universiteit, en wel bepaaldelijk der theologische faculteit. Zij had nu ingezien, dat toch van eene opleiding, gelijk die thans aan de overheidshoogescholen plaatsvindt, redelijkerwijze geen gewenscht resultaat kan verwacht worden. Natuurlijk blijft de Heere de Vrijmachtige, die ook buiten den gewonen weg der middelen om werken kan; doch in den regel neemt toch de student aan hetgeen hem door zijn hoogleeraar wordt onderwezen.

Evenmin als men naar den gewonen regel antirevolutionaire staatslieden mag verwachten uit studenten, die hunne opleiding ontvangen aan de juridische faculteit der overheidshoogescholen, evenmin heeft men redelijken grond, goed onderlegde Gereformeerde predikanten te verwachten, onderwezen door de hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de overheidsuniversiteiten. Nu weet ik wel, dat vele Christenen tegenwoordig zeggen: »Wij zijn ook niet gediend van Gereformeerde predikanten, wij staan eene meer Evangelische richting voor." Doch denzulken wensch ik te vragen: »Waarom zijt gij dan nog lid van eene kerk, die zich een Gereformeerde noemt? " — en voorts: »Hebt gij het wel eens goed onderzocht, of de zuivere Gereformeerde leer niet juist in den vollen zin Evangelisch is, daar zij toch een Christus verkondigt, die juist dddrom zoo rijk en onmisbaar is, omdat de zondaar zóó geheel wordt ontdaan van alle eigen gerechtigheid en bekwaamheid,

dat hij geen oogenblik buiten dien Christus kan? " — Maar ook het woord „Gereformeerd" daargelaten, is de waarschijnlijkheid niet al te groot, dat de jonge mannen, die onze overheidshoogescholen verlaten, hun geloof in de onwankelbare vertrouw"baarheid van Gods Woord reeds lang hebben verloren en daarmede het gansche gebouw hunner theologische wetenschap op losse gronden staat? Ik vrees zeer, dat de toekomst nog veel treurigs in dat opzicht zal aan het licht brengen en blijft de proef te gewaagd vinden, ja onverantwoordelijk voor God, om aanstaande predikanten te laten opleiden aan hoogescholen, waar zij het grootste deel hunner kennis moeten opdoen bij hoogleeraren, waarvan de beste reeds lang niet meer^ gelooven aan de Goddelijke ingeving der Heilige Schrift, en het meerendeel het geloof aan den Christus volgens de Heilige Schrift en aande verzoening door zijn bloed, reeds 'lang als ververouderde mythe hebben geleeraard. Ja, groote dankensstof schonk ons de Heere, dat Hij ons in de Vrije Universiteit een toevluchtsoord bood, waarheen wij onze toekomstige predikanten gerust mogen zenden, om onderwezen te worden in de grondige kennis van den Raad Gods, zooals Hij ons dien in zijn Woord heeft believen te openbaren.

W. HOVY.

k

D

I

s n

k

P

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1889

De Heraut | 4 Pagina's

W. HOVY

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1889

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken