Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteit.

4 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Met groote ingenomenheid zullen de Herautlezers stellig kennis hebben genomen van hetgeen in het nummer van 6 April werd medegedeeld omtrent de brochure, die onlangs in het licht is gekomen, en welke tot titel draagt: »De ontucht in onze studentenwereld'', en ten doel heeft om aan te toonen, hoe het loslaten van Gods Woord als de eenige welbeproefde en betrouwbare gids en grondslag van alle kennen en weten tot losbandigheid leidt, tot een breken met alle banden, zooals de tweede Psalm reeds lang geleden heeft geprofeteerd : waarvan het gevolg is, dat de mensch in droeven eigenwaan op den troon van God gaat zitten, zich slechts onderwerpend aan hetgeen zijn eigen verstand hem ingeeft, zonder zulks telkens wederom te toetsen aan hetgeen de Heere als de hoogste Wetgever en Rechter ons als de eenige onfeilbare waarheid heeft believen te openbaren.

Deze brochure is van de hand van een student aan een onzer overheidshoogescholen, die daardoor op schitterende wijze rechtvaardigt het recht van bestaan der Vrije Universiteit.

Van harte hoop ik, dat deze brochure, die bij den uitgever F. W. Egeling te Amsterdam het licht zag, door vele ernstige ouders moge worden aangeschaft en gelezen, en hen opnieuw voor de vraag stelle, of het wel aangaat, nog steeds hunne zonen te zenden aan de overheidshoogescholen, waar zij in zulk een groot gevaar verkeeren. De oppositie tegen onze universiteit, alsof zij een kerkelijke ware, is ten eenenmale ongegrond. Zij is zulks niet, al is het ook, dat zij voor de opleiding van predikanten niets liever wenscht dan rapport met de Gereformeerde kerken, ja, al beschouwt zij die voor haar theologische faculteit als een zaak van het allerhoogst gewicht, welke zij hoopt eerlang tot verwezenlijking te zullen gebracht zien. Maar trouwens dwingen wij niemand om bij ons te komen studeeren, mits de Christenen, 'die van ons verschillen, dan maar zelven een vrije universiteit op Christelijken wortel oprichten. Deze zaak is van het hoogste actueel belang. De Katholieken in andere landen waren ons lang vooruit. Zij zagen reeds lang in, dat het voortleven van hun beginsel daarvan afhing. Waarom moeten wij stuk voor stuk onze beste jongelingen van Christelijke familiën nog langer in den schoot van het modern ongeloof voeren ? De Heere binde deze zaak nog velen op het hart!

W. HOVY.

In dank ontvangen:

Voor de Vereenigingi

Aan Contribuliën; Door Ds. F. Fortuin te Barendrecht ƒ 241 80; van den heer W. H. te A. ƒ 1250. Aancolkctfn; Door Ds. F. Fortuin, van de Ned. Geref. kerk te Barendrecht ƒ 20.25. ^^1 Schenkingen: door den heer A. Pijl Jzn. te Alblasserdam ƒ 10; door Ds. D. J. B. Wijers te Hijlaard, uit de catechisatiebus ƒ 10; door den heer W. Roodenburg te Vlaardingen, een dankoffer ƒ i; door H.H. coU. der Ned. Ger. kerk te Amsterdam ƒ 6.20; gevonden in de coll. der Ned. Gereform. kerk te Schiedam/ 0.25.

Voor de Medische facnltelt:

- Door Ds. J. H. F. Gangel te Aalten ƒ 5.

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: door den heer J. Nooitgedagt, collecte van de Ned. Ger. kerk te IJlst ƒ 18, 08, nagift ƒ 2.50, samen ƒ 20.58; door mej. H. E. de Vr. van de Halve-stuiversvereen. te iAmsterdam / 57; door heeren collectanten der Ned. Ger. kerk te A. ƒ 6 69V2, "door den heer J Wolfswinkel te Schiedam, gevonden in de collecte Ned. Ger. kerk ƒ i; mej. De V. te Z. B. ƒ 1.50; door den heer H. S. te N. o/d. V. uit den spaarpot van een overleden jongetje, van zijn bedroefde ouders / i3-0'- - & . J. SEEFAT, penningmeester,

Hilversum.

N, B. Het bedrag, de vorige week uit Leiden

vermeld, bedroeg ƒ 48-

I H H. Correspondenten worden beleefd iierinnerd aan liet inïenden van veranderingen en verbeteringen voor bet eerstvolgend jaarverslag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 april 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 april 1890

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken