Bekijk het origineel

Concept-Contract in zake de Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Concept-Contract in zake de Vrije Universiteit.

4 minuten leestijd

»Concept een er overeenkomst tusschen de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag en de Voorloopige Synode van Nederlandsche Gereformeerde Kerken, rakende het verband tusschen gemelde Kerken en de Theologische Faculteit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam."

»De Nederduitsche Gereformeerde Kerken, in Voorloopige Synode samengekomen, en de Directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, als zoodanig belast met het bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam, in dezen handelende op advies van hare curatoren en van hare Theologische Faculteit,

overwegende, dat de Ned. Geref. kerken in eene Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag de meest gewenschte inrichting hebben te erkennen voor de opleiding van hare aanstaande leeraren voor den Dienst des Woords, dat de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, blijkens art. 2 van hare statuten en art. i van de instructie voor hen, die aan door haar gestichte scholen onderwijs geven, op den grondslag van de belijdenis der Gereformeerde kerken staat, en met name van de Hoogleeraren in de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid, instemming met die belijdenis vordert, — en dat verband tusschen de Theologische Faculteit en de kerken, naar den eisch der Gereformeerde beginselen wenschelijk, ja noodzakelijk is.

Zijn overeengekomen dit verband te doen plaats vinden op de volgende door onderteekening van beide partijen bekrachtigde voor­

waarden : ARTIKEL I.

Bij voorgenomen benoeming van Hoogleeraren in de Theologische Faculteit wordt door deze Faculteit vóór zij haar advies aan HH. curatoren geeft, het oordeel gevraagd van drie door de Voorloopige Synode van Ned. Geref. kerken te benoemen Deputaten.

Hebben deze tegen het voorgenomen besluit geen bezwaar, dan gaat dit door. Bestaat daarentegen bij de meerderheid van Deputaten overwegend bezwaar en blijkt dit door overleg niet te kunnen worden weggenomen, dan wordt door Deputaten de zaak gebracht voor de Voorloopige Synode en blijft de uitvoering van het voorgenomen besluit tot de beslissing der Voorloopige Synode achterwege. •

ARTIKEL 2.

Aan gemelde Deputaten wordt tevens opgedragen toezicht te houden op het onderwijs der Hoogleeraren. Met dat doel wordt hun jaarlijks in de maand Mei door de Theol. Faculteit het Concept gezonden van de voor Theologanten bestemde Colleges, ten einde gelegenheid te geven tot het maken van op­ A merkingen, uit het oogpunt van de geschiktheid van dat onderwijs, als opleiding voor den Dienst des Woords in de Ned. Geref. kerken. Deputates Synodi ad examina brengen de op­ a g k merkingen, bij de peremptoire examina ge-t z maakt, ter kennis van Deputaten voor het verband met de Theol. Faculteit.

ARTIKEL 3.

Deputaten hebben voorts het recht om de Colleges en examens in de Theol. Faculteit bij te wonen; terwijl bij onverhoopte ontdekking van afwijking van de gereformeerde belijdenis of van gebreken in het onderwijs, Deputaten al het mogelijke doen, om eerst door onderhoud met den betrokken Hoogleeraar en daarna door zich te wenden tot HH. Curatoren, en voorts ook zoo mogelijk op andere wijze zonder openbaar gerucht te maken, tot wegiieming van den misstand te geraken. Blijven deze pogingen vruchteloos, dan brengen Deputaten de zaak ter kennis van de Theol. Faculteit en van de a.s. voorloopige Synode. ARTIKEL 4.

De voorloopige Synode heeft het recht bij aan Deputaten gebleken afwijking van de belijdenis of gebrek in het onderwijs zich tot Curatoren der Vrije Universiteit of tot Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs enz. te wenden met gemotiveerd verzoek om hierin te voorzien.

) ARTIKEL 5.

Al het hiervoren bepaalde is mede van toepassing op den Regent van het Hospitium, mitsgaders op allen, aan wie het onderwijs mocht worden opgedragen in die vakken van wetenschap, wier behandeling taak is der Theol. Faculteit.

ARTIKEL 6.

ARTIKEL 6. Deputaten nemen op zich, al wat aangaande de studenten en hun gedrag hun wenschelijk of noodzakelijk mocht blijken, ter kennis te brengen van de Theologische Faculteit.

ARTIKEL 7.

Bij al het hiervoren bepaalde blijft het door den Kerkeraad te oefenen opzicht over belijdenis en wandel, zoo van Hoogleeraren als studenten onverkort aan dien Kerkeraad gelaten. e M w

ARTIKEL 8. d

Aan de Vrije Universiteit zal niemand tot Doctor in de Godgeleerdheid gepromoveerd worden, dan na schriftelijke verklaring van instemming met de belijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, waarvoor de te onderteekenen formule door de Theol. Faculteit met de Deputaten wordt geregeld. h n a l N Z b

ARTIKEL 9. p

Doctoren in de Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit worden bij hun praeparatoir en peremptoir examen van het eigenlijk gezegde wetenschappelijk onderzoek vrijgesteld en alleenlijk onderzocht met betrekking tot het donum concunandi, de zuiverheid der leer en de practische bekwaamheid. E l H d w h b 't

ARTIKEL 10. ti

Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzeggings toe, waartoe elk der partijen zich te allen tijde het recht voorbehoudt. ti n s

Bovenstaand concept is door de Commissie ad hoc aan de Voorloopige Synode opgezonden. w

De Deputaten voor het ontwerpen te

van een Concept-overeenkomst met e

de Vrije universiteit.

Amsterdam, 21 Aug. 1891..

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 augustus 1891

De Heraut | 2 Pagina's

Concept-Contract in zake de Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 augustus 1891

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken