Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 18 Nov.)

Kort verslag van de Classis Woerden gehouden te Alfen 27 Oct. en 10 Nov. '92.

Hoofdzaak was het peremptoir examen van 2 broeders, waarvan een onvoorwaardelijk en de ander voorwaardelijk werd toegelaten tot de bediening des Woords.

Om het vergevorderde uur besluit de Verg. de onaangeroerde punten op eene volgende Verg. na 14 dagen bijeen te roepen, te behandelen. Hetzelfde moderamen neemt op deze vergadering zitting.

De praeses opent de verg. met het laten zingen van een psalmvers en het lezen van Phil. 2 : I—13.

Ds. Kramer gaat voor in het gebed.

Enkele kerken zonden andere afgevaardigden met nieuwe credcntie-brieven.

Het verzoek van een der kerken om steun voor een Studiosus wordt in dier voege toegestaan, dat in elke kerk, als het eenigszins kan, nog vóór Nieuwjaar een keer voor dat doel zal worden gecollecteerd.

Ds. V. Schelven neemt afscheid van de Classis Woerden.

Handopening voor de beroeping van een bedienaar des Woords wordt aan de Kerk van O' Wetering geschonken.

De getroffen vereeniging van de kerk te O. en N. Wetering A en de kerk van O. en N. Wetering B wordt door de Classe gesanctionneerd.

Het voorstel tot overneming van een elders aangenomene Classicale regeling word afgestemd, daar de Classe meent in haar Agendum reeds zulk een regeling te bezitten.

Omtrent art. 4, 5 en 22 der D. K. O. worden inlichtingen gegeven en bij benoeming wordt het gemengd Aristocratise-Democratisch Stelsel aangenomen. In zake de regeling tusschen Zevenhoven en Mijdrecht, zal namens de Classis, die het voorstel der Deputaten handhaafde, aan Mijdrecht worden verzocht 20 jaren lang aan de kerk van Zevenhoven jaarlijks/40 te geven.

In zake de algemeene regeling: Ds. Impeta leest het rapport der Deputaten.

De slotsom is, dat de kerkeraden van Alfen en Oudsboom, Zwammerdam en Bodegraven, Zwammerdam en Alfen, Ter Aar en Aarlan derveen, Nieuwkoop en Bodegraven, Waarder en Bodegraven, twee aan twee over.de onderlinge regeling nog eens zullen samenspraken, dat bij onopgeloste moeielijkheden de hulp der Deputaten nog eens zal ingeroepen en dat dan op de eerstvolgende Classicale vergadering de Classis zal oordeelen.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden 19 Nov. '92.

Er wordt besloten, dat de B. d. 'W. in alfabetische volgorde 't presidium zullen waarnemen, waarop Ds. Bavinck van Hazerswoude plaats neemt op den voorzitterstoel.

Na eenige bespreking wordt besloten over te gaan tot exarainatie van den Eerw. Heer Klaas V. d. Wal, cand. v/d. Thebl. School, ber. Dienaar des Woords te Hillegom Alle stukken, die voor 't examen ter tafel moeten wezen, zijn in orde. Als Deputaten Synodi-Prov. zijn tegenwoordig de B.B. D.D. Sikkel, Fernhout, Douma en Doorn.

Na afloop van 't examen wgrdt besloten om den Eerw. Heer v. d. Wal tot de Bediening des Woords en der Sacramenten toe te laten.

De Cl. besluit, dat eens per jaar ééne collecte in alle kerken zal gehouden worden voor 't Weeshuis te Middelharnis, terwijl 't tevens wenschelijk wordt geoordeeld mede eens per jaar te collecteeren voor de Inwendige Zending

Op de vraag van de kerk van Voorschoten wordt geantwoord, dat blijkens 't verslag der Cl. 's Gravenhage, alle pogingen om Ds. Wisse tot de gemeenschap der kerken terug te brengen, te vergeefs zijn geweest en dat de verklaring dezer Cl. voor alle kerken beteekenis heeft,

Aan de kerk van Voorschoten wordt de geestelijke zorg van Wassenaar opgedragen.

Op 't schrijven van de redactie der Z.-H Kerkbode, om de verslagen dezer Classis kosteloos op te nemen, wordt afwijzend beschikt, aangezien zij van oordeel is, dat 't Kerkblad 't officieel orgaan is.

Tot Classicale kerk wordt aangewezen de kerk te Leiden (B), die in de maand Februari 1893 de kerken te Leiden ter vergadering zal oproepen.

Kort verslag der verdaagde Classicale Vergadering, gehouden te Sneek op Donderdag 17 November 1892.

Als punt 5 van het agendum werd behandeld de goedkeuring der acte van combinatie tusschen de kerken Jutrijp Hommerts A en B. Nadat de gewenschte goedkeuring is verleend, wenscht de praeses de beide kerken van harte geluk, dat ook deze onderscheiding van A en B is opgeheven.

Op de vraag: zullen de dienaars, die twee gecombineerde kerken dienen, ook tweemaal hun stem uit mogen brengen, wordt geantwoord; Neen. De eene kerk zal den dienaar en één ouderling, de andere kerk twee ouderlingen afvaardigen.

Op voorstel van de kerk B te Sneek wordt met meerderheid van stemmen besloten, dat de Classis geen Oefenaars-examen meer zal afnemen. Aan twee broeders, die reeds vroeger dit examen hadden aangevraagd, zal, zoo zij dit wenschen, nog de gelegenheid worden gegeven. Op de volgende vergadering zal D, V. de vraag worden besproken of Brs. Ouderlingen, zonder onderzocht ie zijn, een stichtelijk woord in het midden der gemeente mogen spreken.

Een aanvrage van een Br. om geëxamineerd te worden volgens Art. VIII D. K. wordt verwezen naar de Prov. Syn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1892

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken