Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

Mei verhorting uit het Kerkblad van 31 Jan. 1896.

Garnizoen te Naarden.

Ouders, voogden, kerkeraden, jongelingsvereenigingen en particulieren worden dringend uitgenoodigd, voor het geval hunne zonen, pupillen of vrienden te Naarden in garnizoen komen, daarvan ten spoedigste kennis te geven aan ondergeteekende.

Vooral het feit, dat in de Hervormde kerk alhier twee moderne predikanten zijn, noopt den kërkeraad zijn bijzondere zorg te wijden aan onze militairen.

Miliciens, hoewel niet behoorende tot de Gereformeerde kerk, mogen toch gebmik maken van het catechetisch onderwijs.

Namens den Raad der Gereformeerde kerk te Naarden.

Classe Woerden, gehouden te Alfen 23 Januari 1896.

Naar toerbeurt nemen zitting in het moderamen Ds. Salverda als praeses, D.s. Ringnalda als scriba.

De praeses spreekt een hartelijk woord tot Ds. Verhave, die onlangs gedachtig was aan zijne 2S-jarige Evangeliebediening.

Een schrijven van den heer M. H. A. v. d. Valk wordt besproken en hem wordt medegedeeld, wat de Classe diensvolgens heeft besloten. Eene missive van H. H. curatoren der Theol. School, inhoudende eene opwekking aan de kerken, om ernst te maken met het collecteeren voor de eigene inrichting, wordt voor kennisgeving aangenomen, daar in de Classe Woerden steeds getrouw gecollecteerd wordt.

Naar aanleiding van enkele concrete geval­ t len, waarbij ook de Classe Leiden gemoeid was, t wordt eene langdurige discussie gehouden over g de wijze, waarop het best gewerkt kan wor­ e den, om de overtuiging meerderen ingang te s doen vinden, dat een ieder behoort bij de s kerk ter plaatse, waar God hem woning gaf.

Door enkele kerken wordt advies gevraagd en verkregen in tuchtzaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken