Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd

Vrije Universftei

Niet zonder eenige bevreemding bemerkte ik uit een artikeltje in het vorig nummer van dit blad van de hand van den hoofdredacteur, den hoogleeraar Kuyper, dat eenige vrienden onzer stichting aanstoot hadden genomen (zelfs een dezer door een svrij krassen brief" daaraan uiting had gegeven) aan de mededeeling, door mij gedaan, dat, voor de aanvrage om ontslag als hoogleeraar door den heer W. H. de Savornin Lohman, het geeurde op Seinpost de hoofdaanleiding is geweest.

Professor Kuyper doet in genoemd artikeltje het voorkomen als zouden deze woorden mij lOntvallen" zijn.

Terwijl ik de vriendelijke bedoeling van onzen hoogleeraar gaarne wil erkennen, moet ik echter verklaren, dat er van een sontvallen" geen sprake kan zijn. Wat ik onder deze rubriek schrijf, wordt door mij in mijne kwaliteit van directeurvoorzitter der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, niet dan nd. ernstige en, ik mag zeggen, biddende overweging neergeschreven. Het is mijn oprechte wensch steeds geheel objectief te zijn in mijne mededeelingen, en niets dan feiten te vermelden. Zoo was ook deze mededeeling die van een bloot feit, hetwelk vanzelf in de annalen der Vereeniging moet geboekt, en ook in het eerstvolgende jaarverslag niet kan ontbreken.

Nu kan men dit feit betreuren (en niemand doet het waarschijnlijk meer dan ik). Men kan den stap van den afgetreden] Ploogleeraar afkeuren. Ieder is dddrin volkomen vrij 5 maar men maakt het feit daardoor niet minder waar.

Zeer verwondert mij en betreur ik, dat zij, die zich door mijne mededeeling hebben bezwaard gevoeld, dit aan onzen hoogleeraar in plaats van aan mij zelven hebben kenbaar gemaakt, aangezien ik toch de éénige verantwoordelijke persoon in deze ben.

Ten slotte zij nog hier terloops opgemerkt, dat hetgeen op deze plaats door mij wordt geschreven, niet is seene advertentie" noch seene inleiding op de ingekomen giften voor de Vrije Universiteit." De vermelding der giften geschiedt zelfstandig door onzen Directeur-penningmeester, den heer Seefat, en is onafhankelijk van mijne korte mededeelingen, belangende de Vereeniging en onze Hoogeschool. Dat die op deze plaats voorkomen, is het gevolg eener overeenkomst met de administratie van dit blad. W. HOVY.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Door den heer C. Brouwer te Ouderkerk a/d IJ: uit Krimpen a/d IJ, ƒ i; uit Krimpen a/d L-5 ƒ 135S0; "it Capelle a/d IJ, ƒ 32, 50; uit Ouderkerk a/d IJ, ƒ 73, 50; samen ƒ 120, 50. door den heer J. Bouwes te Appingedam, ƒ 5; door den heer W. Knijper Boohe te Tholen,

9; door den heer J. W. Koning te Leiderdorp, / 26, 50; door den heer A. P. J. Buijs te Oudewater: uit Papekop ƒ 31, 50, uit Waarder en angeruigeweide ƒ ƒ 23, 50, samen ƒ 55. Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit.) Van de Geref. kerk te Scheveningen B / 24, 15; van idem te Zwammerdam (lialve coll.)

5, 441/2-

Voor de Medische

Faculteit:

Door Mej. Gez. v. d. Pauwert te Maassluis

2.60.

Voor liet Hospitium:

Door Mevrouw Ringnalda Hartgerink, te Apeldoorn, een bezending rookworst en ham.

Voor het Studiefonds:

Door Mej. Gez. v. d. Pauwert te Maassluis 16, 50; door den heer N. Hoogstraten te Haarem, van Mejuffrouiv V. te H. ƒ 2. S. J. SEEFAT.

Hilversum. Penning Meesier.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken