Bekijk het origineel

Buifenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buifenland.

5 minuten leestijd

Duitschlanda Antwoord van Ds. Naumann op een aanschrijving van den opper kerkeraad.

Wij hebben indertijd medegedeeld, hoe de opperkerkeraad te Berlijn tegen de predikanten van het type Naumann is opgetreden door een veroardeelend sErlasz". Naumann bleef het antwoord in zijn orgaan Hilfe niet schuldig. Hij schreef: »Het oud-pruisische_ kerkbestuur wil de predikanten stil maken, ze in kerken en kamers opsluiten en hen de nauwelijks, gewonnen neiging, om aan den wind en het weder en aan den nood van den tijd deel te nemen, weder ontnemen. Daarom vindt het »Erlasz" ook in zulke kringen toejuiching, waar men tot hiertoe meer den mammon dan God diende." President Barkhausen zal nu bij die trouwe zonen der kerk in eere staan, wien het Christendom slechts zoo lang behaagt, als het hun dienstbaar is. De kerk doet zich opnieuw in de oogen des volks kennen als dienares der heerschende klasse... Laat zich de oud-pruisische kerk werkelijk tot het standpunt brengen, dat zij zich tegenover de vragen, die de harten van allen bewegen en die toch zeer wezenlijk zedelijke vraagstukken zijn, eene neutrale, onverschillige houding aanneemt, dan loopt de tijd haar voorbij"

Naumann wijst er op, dat men tegenwoordig het reizen van predikanten naar congressen en vergaderingen voor schadelijk houdt, terwijl men jaren lang daarin niets vond. Aan het slot van 2ijn artikel zegt hij: sEene zaak geeft ons troost: de macht van een schrijver, van een kerkbestuur is niet onbeperkt. Het zal in werkelijkheid slechts zoover uitgevoerd worden als het in overeenstemming is met de overtuiging der geloovigen en der werkzame geestelijken.' Zoo-

min als in 1890 'de pruisische geestelijken aanstonds te wapen geloopen zijn op de kreet van den opperkerkeraad, evenmin zullen zij volgens de laatste aanschrijving allen aanstonds de wapens uit de hand leggen."

Men moet weten, dat in 1890 de opperkerkeraad de predikanten der Evangelische kerk heeft vermaand, om een werkzaam aandeel te nemen in den arbeid tot leniging der sociale nooden. Nu echter een man als Naumann volgens sommigen te ver is gegaan, moeten de predikanten zich met niets meer bemoeien, ah alleen met de bediening van him ambt.

Noopd-Amerikaa Utah een souvereine staat. Genezing door handoplegging.

De staat Utah is bij eene proclamatie van den president der Vereenigde Staten in de Amerikaansche Unie opgenomen als een souvereine staat, waardoor het getal van J Vereenigde Staten" in het geheel tot vijf en veertig is gestegen. In den staat Utah vindt men de Mormonen, die er verreweg de meerderheid van vormen. Deze menschen, die zich den schoonen titel geven van: sHeüigen der laatste dagen", leven in veelwijverij, behalve dat zij behept zijn met tal van de meest gruwelijke ketterijen.

De stap van den president zal nu ten gevolge hebben, dat de macht, die door de centrale regeering door middel van de rechtbanken wordt uitgeoefend, waardoor de veelwijverij óf gestraft óf althans tegengegaan werd, zal opgeheven worden. In het geheim leven de Mormoonsche leiders met meer dan eene vrouw, omdat, wanneer zij het in het openbaar deden, zij zich strafbaar zouden rnaken voor de wet. Maar nu is het te vreezen dat, hetgeen tot hiertoe bedekt moest geschieden uit vrees voor den sterken arm der justitie, thans eene wettige sanctie zal verkrijgen. Nu vleit men zich in Amerika wel, dat de vele Presbyterianen, die in Utah wonen, en de publieke opinie het kwaad van de officieele erkenning der veelwijverij in een staat van Noord-Amerika, zal verhinderen. Doch wij zijn daaromtrent zoo gerust niet. Over het algemeen achten wij het een. ongunstig teeken, dat de Vereenigde Staten Utah als zelfstandige staat hebben erkend. Het komt ons voor, dat de Christelijke beginselen, die zoo dikwerf in de staatstukken, die van de presidenten uitgingen, beleden werden, daardoor zijn verloochend. Utah had zoolang onder voogdij moeten blijven, totdat het zich van zijn goddeloosheid bekeerd had. Nu is het wel waar, dat in den nieuwen staat, volgens de proclamatie van den president, de veelwijverij verboden is, maar zoo, dat deze bepaling geen terugwerkende kracht heeft. Doch vergissen wij ons niet, dan zijn er reeds vele wetten tegen de veelwijverij in Utah uitgevaardigd; zoodat de veelwijverij er tot hiertoe bestond, niettegenstaande de wetten des lands. Waarom zou men in Utah, nu men een vrije onafhankelijke staat geworden is, zich meer houden aan het verbod van polygamie, dan toen men nog van uit Washington geregeerd werd ?

Amerika is en blijft het land, waar de meest excentrieke dingen, vooral op godsdienstig gebied, kunnen opkomen en een tijdlang zelfs bloeien. Zoo doet in de laatste twee jaren een schot, Alexander Dowie, te Chicago, veel van zich spreken. Deze beweert, — dat alle ziekte van den duivel is, en dat hij duizenden menschen genezen heeft enkel door oplegging der handen. Voor zijne godsdienstoefeningen des Zondags gebruikt hij een grooten tabernakel, en daarbij heeft hij drie shomes" voor menschen, die van verre komen om zijn leer te hooren of genezen te worden. Hij houdt er een fraaie drukkersen uitgeverszaak op na. Ook is hij van plan een stuk land van 500 acres bij Chicago gelegen te koopen, om zich daar voor goed te vestigen.

De door Dowie gevolgde methode is als volgt: ïlk vraag in de eerste plaats berouw tegenover God en menschen, herstelling en belijdenis van het bedreven kwaad; tel tweede geloof in Christus tot vergeving der zonden, en een opgeven van alles wat niet met Godzaligheid in overeenstemming is: als sterken drank, varkensvleesch, het gebruik van geneesmiddelen; ten der4e het onwankelbaar geloof, dat God genezing wil geven zonder eenig menschelijke handeling, hetzij door tusschentreding van, hetzij door zalving door 'een ouderling."

Men zou denken, dat men in Amerika gezond verstand genoeg had om een man als Dowie alleen te laten staan, doch het is integendeel waar, dat hij tal van volgelingen heeft.

WmcacEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buifenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken