Bekijk het origineel

S. J. SEEFAT.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

S. J. SEEFAT.

4 minuten leestijd

Dezer dagen ontving Ik een aandoenlijk brielje van een onzer trouwe godsdienstonderwijzers ir. de Gereiorraeerde kerk alhier, ter begeleiding van ƒ 3.921/2, voor de kas onzer Vereeniging, welke hij mij thans reeds zond, omdat hij eene operatie stond te ondergaan, waarvan de uitslag niet was te voorzien. Ware dit niet het geval geweest, zou hij nog met de toezending hebben gewacht tot het bedrag zou zijn aangegroeid. Hij meende evenwel beter te doen thans al zijn zaken in orde te brengen, en schreef omtrent deze gave, dat zij vertegenwoordigde: »eene pas begonnen verzameling van enkele penningen, welke eenige zijner catechisanten afzonderden voor de Vrije Universiteit; " waarbij zijne bedoeling was zijne leerlingen reeds vroeg belang te leeren stellen in de opleiding hunner voorgangers.

Dit brietje deed mij aan door de gedachte aan den ernstigen tijd, dien onze broeder tegemoet gaat. Vandaar dan ook, dat ik de vrijheid neem er eenige meerdere bekendheid aan te geven, opdat hij in de gebeden van meerdere kinderen Gods gedacht moge worden. De Heere, die machtig is ook dit gevaar af te wenden, moge de gebeden verhooren en het leven van onzen broeder sparen voor zijn belangrijken arbeid, voor zijn liefhebbend gezin en zijn vele vrienden. Voor hen, die hem kennen, deel ik nog mede, dat het hier geldt onzen broeder Ph. Deijs.

Maar ook verheugde mij de mededeeling van dezen stillen voorbereidenden arbeid, om in het kinderhart reeds belangstelling en offervaardigheid te wekken voor de dingen van Gods Koninkrijk en in verband daarmede voor het Hooger Onderwijs op den bodem van Gods Woord.

Onze jonge kinderen moeten reeds in hun vroegste jeugd leeren verstaan, dat er het nauwste verband bestaat tusschen den bloei van het land en de opleiding van de leiders des volks, opdat zij reeds vroeg zich leeren afvragen, op wat wijze elk kind van God kan en moet medewerken, om de zaak dier opleiding in de vreeze Gods te helpen bevorderen.

Tot mijn genoegen mag thans weer melding worden gemaakt van een met goed gevolg afgelegd candidaats-examen, en wel in de rechtsgeleerdheid, door den heer A. J. L. van Beeck Calkoen. De Heere zegene onzen vriend bij zijn verdere studiën. W. HOVY.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging:

Aan Oontrlbutlëo:

Door Ds. H. J. Allaart teHarlingen/isg.so; door den heer W. Voogsgeerd te Nieuw-Loosdrecht ƒ ir.50; door Ds, M. Wijnia te Nijemirdum ƒ 25; door den heer J. Wedeven te Aduard ƒ 32, 25; door den heer J, Wielenga te Gauw / 50.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit). Van de Ger. kerk te Almelo / 7.72; van idem te Deventer A ƒ 7.37; van idem te Deventer B ƒ 4, 90; van idem te Enschede A ƒ 4, 93; van idem te Enschede ƒ 25.05I/2; van idem te Enter ƒ 2, 10; van idem te Hengelo ƒ 4, 17; van idem te Holten ƒ 3, 471/2; van idem te Nijverdal/g, 38; van idem te Olst ƒ 2, 80; van idem te Vriezenveen ƒ 1, 70; van idem te Wierden ƒ 1.31I/2; van idem te Wijhe ƒ 5.07; van idem te Elburg B / 4.10; van idem te Harderwijk B ƒ 9, 18; van idem te Hattem ƒ 14, 55; ^^^^ idem te Nunspeet ƒ 5, 23; van idem te Putten ƒ 7, 25; van idem te Krabbendijke ƒ 4, 50; van idem te Nijmegen ƒ 6, 20.

Voor het Hospitium:

Van de zusterkrans te Utrecht 36 Lakens.

Aan Schenkingen:

Door den heer II. J. Volkers te Enschede VBn de Jongedochtersvereenigmg j.Bidt en werkt" /2.50; door den godsdienstonderwijzer van de Ger. kerk te Amsterdam B, verzameld door eenige catechisanten ƒ3.92I/3; door Ds. B. van Schelven uit 's B. /1.

Voor het Studiefonds:

Door den heer Johs. Krap van de vereeniging tot ondersteuning van het Studiefonds te 'sGravenhage 37e en 38e storting ƒ 200.

liilversum.

ELECTRISGHE

S. J. SEEFAT. Penningmeester.

DRUKKERIJ.

Voorheen J. J, ARND en ZONEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

S. J. SEEFAT.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken