Bekijk het origineel

Vereeniging Voor Hooger Onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vereeniging Voor Hooger Onderwijs

2 minuten leestijd

looger Onderwijs

OP 6EBEFOBMEEBDEN 6BONDSL& O.

PHOGHA-M

VOOR DE

stlende Jaar/ijksche Samenkomst,

te houden te LEEUWARDEN, op 1 en 2 Mi 1896.

I.

Op Woensdag I Juli, des avonds te 7 ure, zal er een URE DES GEBEDS worden gehouden in de Noorderkerk (Groote Kerkstraat), waarin als Voorganger zal optreden Prof. Dr. W. GEESINK. IL

Op Donderdag 2 Juli daaraanvolgende zal de Algemeene Vergadering^ gehouden worden, van des morgens negen precies tot des namiddags een ure, in het gebouw van Mej.

Wed. IJ. VAN DEK. WIELEN. Ingang Breedstraat.

De leiding van deze Vergadering, alsook van de Meeting, is door H.H. Directeuren opgedragen aan den Hoogleeraar Mr. D. P. D. FABIUS.

III.

Op Donderdag 2 Juli, des namiddags te twee ure, zal er een OPENBARE MEETING, met debat, worden gehouden in het gebouw van Mej. Wed. IJ. VAN DER WIELEN.

Het debat zal worden ingeleid door den Curator Mr. Th. HEEMSKERK. Voor entree betaalt men ƒ 0.25; doch Leden en Contribuanten hebben gratis toegang. Op Donderdag 2 Juli, des namiddags te vijf ure, Gemeenschappelijke Maaltijd in het gebouw van Mej. Wed. IJ. VAN DER WIELEN, tegen betaling van ƒ 2.—.

Aan H.H. Leden of Begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht, hiervan' vóór 27 Juni kennis te geven aan den heer W. C. VAN MUNSTER te Leeuwarden., bij wien tevens, op verzoek vóór 25 Juni en met opgave van maatschappelijke positie, voor zooveel mogelijk, zorg wordt gedragen voor goed logies bij vrienden.

Ook zal de Regelings-commissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van ƒ 2.—, ƒ 1.75, / i-So, en zorg dragen, dat er 's avonds (i Juli) na den Bidstond, in het gebouw van Mej. Wed. IJ. VAN DER WIELEN, een zaal beschikbaar is waar de Leden en Begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samen zijn. Ingang Sacramentstraat.

Tot deze samenkomst worden alle Leden en Begunstigers vriendelijk uitgenoodigd.

De Regelings-commissie., Dr. J. HANIA, te Oosterbierum, Voorzitter. Mr. H. OKMA, te Sneek, Secretaris.

H. 3. Leden en Begunstigers, die ds Vergadering wenschen bij te wonen, wordt bsleefd verzocht het bij liet Versiaj gevoegde bilje! duidelijk in te vullen en aan den ingang van liet vergaderlokaal af te geven.

Zij, die a!s Lid of Begunstiger wenschen toe te traden, Icunnen hiervan kennis geven aan de H.H. Correspondenten aan hel Bureel, of vóór de Vergadering aan het Lokaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vereeniging Voor Hooger Onderwijs

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken