Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onthouding.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onthouding.

6 minuten leestijd

XVII,

Zonder aarzeling hebben we ons over denplicht die ter bestrijding van het Alcoholisme • op de Regeering kan komen te rusten, beslist en duidelijk uitgesproken.

Zoolang de zedelijke factoren den sti'fd'. met hoop op zegepraal kunnen volhouden, , is aan de Overheid onthouding geraden.. Doch ook zoodra de zedelijke factoren Aéva.-zen en we voor een nationale vergiftiging; komen te staan, taste de Overheid met beslistheid en veerkracht door; eer het te laat is.. Na die stelling duidelijk te hebben uitgesproken, komen we thans op die zedelijke: fcutoren zelve.

En dan sta op den voorgrond, dat de: machtigste zedelijke factor ook hie? is em zal blijven, de macht van Gods Woord-op» het herboren menschenhart en op den kiiag; waarin de wedergeborenen leven.

Stel toch voor een oogenblik, dat heel' ons volk kon worden gebracht tot die over-tuiging én die levenswijze, die in orthodoxe kringen op dit punt heerschappij voeren, en er zou geen drank-quaestie bestaan. De matigheid en ingetogenheid, als uitvloeisel van de vreeze des Heeren, is, dank zij ons Calvinistisch verleden, in alle orthodoxe kringen ten onzent nog zóó zeer regel', , dat toebrenging van heel ons volk tot dezem kring en tot zijn levenswijze, aanstonds heel' de quaestie van het Alcoholisme zou opheffen.

Zeker, uitzonderingen bestaan hierop, ea zelfs onder de nauwste orthodoxen, d. 1. onder de Gereformeerden, zijn gevallen aan te wijzen, die vero»twaardiging opwekken, maar juist onder de Gereformeerden treedt. de kerkelijke tucht op, zoodra er van zulke droeve feiten iets openbaar wordt.

Zulke uitzonderingen zijn er altoos ge^ weest en zullen er altoos blijven. Daarnaar mag geen groep beoordeeld worden. Maar ook, op de groote menigte tellen ze ternauwernood mede.

En zoo herhalen we dan onze verklaring, dat toebrenging van ons volk tot de levende belijdenis van den Christus, door de macht en den invloed van Gods Woord, als zedelijke factor in de bestrijding van het Alcoholisme steeds op den voorgrond zal en moet blijven staan.

Minstens een millioen zielen, d. i. een vierde der bevolking van ons land, wordt door dezen machtigen factor v? i.vi.\\^\. Alcoholisme afgehouden. Een tweede hoofdmacht, met dien krachtigsten zedelijken hoofdfactor vergelijkbaar, is er niet.

De voorstelling, alsof de kerken sliepen, en alsof dientengevolge het Leger des heils noodig was, om de schade goed te maken, is geheel valsch.

Want wel heeft het Leger des heils zich op een kleinen kring geworpen, die kerkelijk verwaarloosd was, maar op de massa onzes volks is het een druppel aan den emmer, die door geen uitwendig vertoon ook maar van verre voor vergelijking vatbaar is, met deti stroom des levens, die nog steeds door den adem van Gods Woord bezield wordt.

Het is daarom van het hoogste aanbelang, dat het geloof aan dezen machtigsten zedelijken factor krachtiger herleve, want dat gelooi kwijnt en wordt geminacht.

Meer dan ééa predikant zelfs, die ijverig aan de bestrijding van het Alcoholisme deelneemt, leeft onder den indruk, dat ten deze zijn bediening van het Woord eigenlijk bijzaak is, en dat hij zijn eigenlijke veerkracht tegen dit kwaad eerst ontplooit als hij optreedt in een meeting voor geheelonthouders.

Prediken, nu ja, is ook goed. Men weet nooit hoe ook hiervan een zijdelingsche invloed kan uitgaan. Maar hoofdzaak is en blijft toch de rechtstreeksche bestrijding van het kwaad door afzonderlijk daarvoor uitgedachte middelen.

En hierin nu ligt al het gebrek van wat men noemt de symptomatische geneesmethode.

Wat men onder symptomatische geneesmethode verstaat is, dat de geneesheer uitsluitend de ziekelijke symptomen of verschijnselen raadpleegt, en-deze plaatselijke verschijnselen plaatselijk poogt te bestrijden.

Om het met een eenvoudig voorbeeld toe te lichten neme men b, v. een hoofdlijder. Hij tobt met gestadige zwakte van hoofd. Gedurig kwelt hem hoofdpijn van verlammenden aard. Dit beneemt hem den levensmoed en de levensveerkracht.

Nu zal een symptomatisch dokter zeggen: De krankheid zit dien man in het hoofd, en dus moet ik allerlei uit-en inwendige middelen op dat hoofd appliceeren. Tegen de zwakte van het hoofd prikkels aanbrengen. Het hoofd rust verschaffen om bij te komen.' En onderwijl pijnstillende middelen aanwenden.

Een ander en beter arts daarentegen zal vragen: Hoe komt dat hoofd zoo zwak? Heeft het wel den uoodigen toevoer van gezond bloed? Is de bloedsomloop en de voeding van het bloed wel in orde ? Werkt de maag wel normaal? En moet de krankheid van het hoofd niet genezen worden, door de energie van de maag, en daardoor van het bloed op te wekken?

En was nu werkelijk de zwakte van het hoofd uit een maaggebrek en uit bloedarmoede ontstaan, dan zal de symptomatische arts, die alleen in rechtstreeksche werking op het hoofd heil zocht, niet alleen niet vorderen, maar op den duur het kwaad doen verergeren; terwijl omgekeerd de arts die naar de grondoorzaak zocht en die in de gebrekkige werking van de maag vond, door die maag weer in actie te brengen, vanzelf het zwakke hoofd weer tot kracht zal doen komen en de pijnen zal doen verdwijnen.

En juist diezelfde tegenstelling geldt nu ook hier.

Drankzucht is een plaatselijke kwaal, als we zoo zeggen mogen. Een kwaad dat op cén bepaald punt van ons zedelijk leven uitkomt. En wie nu den weg inslaat, om dit ééne bepaalde kwaad rechtstreeks te willen bestrijden, doet juist als die symptomatische dokter.

Hij tast het kwaad aan op het ééne punt, waar het uitkomt, in plaats van te vragen wat de grondfout in het zedelijk gestel is, waaruit het kwaad op dat aangewezen punt voorkomt.

Wie daarentegen zijn hoofdkracht blijft zoeken in de prediking van Gods Woord, werkt op het zedelijk gestel als zoodanig, poogt dit in den wortel te genezen, en, gelukt dit, dan volgt de genezing van het uitgebroken kwaad vanzelf.

Dit wil daarom niet zeggen, dat men onderwijl, en onder de hand, niet ook symptomatische middelen zou mogen aanweiiden. Ook die arts die op de maag werkt, zal, als de pijn in het hoofd te fel wordt, onderhands pijnstillend te werk gaan. Alleen maar, dit is hem bijzaak, een tijdelijk htüpmiddel, en niet de methode waarvan hij genezing verwacht.

En zoo wordt ook hier niet beweerd, dat allerlei rechtstreeksche bestrijding van het Alcoholisme niet óók als tijdelijk h-wX^middel vrucht kan dragen. Er wordt slechts op gewezen, hoe in die uitwendige bestrijding nooit het ware medicijn kan gelegen zijn.

Dat ware medicijn moet op het zedelijk gestel als zoodanig gericht worden, en het daarvoor geboden medicijn ligt alleen in den Christus Gods en z\]ü.Jieilig Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Onthouding.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken