Bekijk het origineel

Bloemendaal.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bloemendaal.

4 minuten leestijd

Zeer begrijpelijk is het, dat het besluit van het Bestuur van Veldwijk, om de benoeming van Ds. Van Kasteel in te trekken, zekere bevreemding heeft gewekt.

Eenerzijds ziet men hierin een verloochening van den Gereformeerden grondslag der Vereeniging, en anderzijds achten de heeren Dr. Keuchenius en Ds. Littooy, dat de schuld van het gebeurde in hoofdzaak elders ligt.

Ons komt voor, dat de schuld noch bij het Bestuur noch bij Ds. Van Kasteel is te zoeken, maar uitsluitend schuilt in de verkeerde begrippen, die misschien een eeuw lang onder ons inheenisch waren geworden.

Ook de Gereformeerden waren van lieverlee vervreemd geworden van de juiste en zuivere opvatting van wat op kerkrechtelijk terrein uit de Gereformeerde Belijdenis voortvloeit.

Dat een predikant een inklevend ambt bezat, 'twelk hij behield ook al was hij losgemaakt van elke kerk, meenden een tijdlang allen.

Niemand dacht er anders over.

Eerst in den laatsten tijd heeft nauwkeuriger historisch onderzoek weer de overtuiging gewekt, dat een ambt niet anders dan in een kerk bestaaabaar is, dat een persoonlijk inklevend ambt, na den dood der Apostelen, niet bestaat, en dat diensvolgens een ieder die als Dienaar des Woords ambtelijk handelen wil. Dienaar moet zijn in een bepaalde kerk, hetzij dienstdoende of emeritus of voor bijzonderen dienst afgezonderd.

Onder deze omstandigheden nu vinden wij het volkomen verklaarbaar, dat Veldwijk aanvankelijk meende zeer wel iemand met een persoonlijk inklevend ambt te kunnen benoemen, en ook dat Ds. Van Kasteel deze benoeming aanvankelijk aannam.

Anderen hadden het vóór hem gedaan.

Doch even natuurlijk was het, dat aldra het onjuiste hiervan werd ingezien, en dat alstoen een correctie van de begane fout beoogd werd.

Vooral na de beslissing van de Generale Synode in Middelburg, in zake Ds. Van der Hoogt, kon dit niet wel anders.

Maar natuurlijk bracht dit het Bestuur van Veldwijk in een moeielijk geval.

Het staat wel op den grondslag der Gereformeerde beginselen, maar de vraag, wie bij verschil van gevoelen, in deze oordeelen zal, is nog niet uitgemaakt, en gelijk het in zulk een Bestuur gaat, heeft men dan veler meening te eerbiedigen, en ook de gevoeligheid te ontzien van hen, die geen leden onzer kerken zijn.

Later komt dat dan wel in den haak.

Maar voor een quaestie die reeds hangende was, en onder geheel andere inzichten voorloopig effect verlcreeg, gaat het dan moeielijk zoo opeens rechtsomkeert te maken,

We vorderen, laat men dat niet vergeten.

We vorderen zelfs snel, en in steeds beter spoor.

Maar niet den haak. opeens, krijgt men alles in

En al verhelen we ons dan ook niet, dat het terugnemen van de benoeming van Ds. Van Kasteel een hoogst bedenkelijke stap was, die vooral voor dezen broeder hoogst onaangenaam moest zijn, de quaestie is er niet meê uit.

Ze komt straks vanzelf weer aan de orde, want iemand moet zijn plaats innemen.

Daarmee zal men voor een nieuw geval staan. Veldwijk zal dan principieel kiezen of deelen moeten. En ook de man, diea Veldwijk benoemen mocht, zal dan van meet af het goede spoor kunnen betreden.

En al aarzelt Veldwijk dan nu nog, toch staan we in het vertrouwen, dat ook zijn Bestuur ten slotte voor den dwingcnden eisch der beginselen zwichten zal, en zal inzien, dat een duurzaam, ea opzettelijk, ea principieel weerstaan van wat hier eisch is, een nevel tusschen zoo schoone Vereeniging en de Gereformeerden zou doen opkomea, die haar glaus verduisteren zou.

Wij althans kunnen ons moeielijk voorstellen, dat zich een Gereformeerd predikant zou laten vinden, om de plaats die Ds. Van Kasteel nu niet bezet, in te nemen, op grond van een ingebeeld inklevend persoonlijk ambt, los van eenige kerk. En is dit zoo, dan komt de zaak vanzelf terecht. Misschien wel door opnieuw Ds. Van Kasteel voor deze taak, maar nu de novo te benoemen.

Wij althans kunnen ons moeielijk voorstellen, dat zich een Gereformeerd predikant zou laten vinden, om de plaats die Ds. Van Kasteel nu niet bezet, in te nemen, op grond van een ingebeeld inklevend persoonlijk ambt, los van eenige kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Bloemendaal.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken