Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd

Duitschiand. De-GereformeVrde bond en de Unie.

In No. 34 van de Ref. Kirchenztg. vindt men eene merkwaardige verklaring omtrent het wezen en het doel van, den; ; »Gereformeerden bond", gevloeid uit de pen van den voorzitter van genoemden bond, ? ^den jhofprediker ÏDr, Brandes. Deze luidt als volgt: iDe moderator van den Gereformeerden bond, gelijk de Gereformeerde bond, denkt er geheel niet aan, dat de Unie tusschen de'^^twee^kerken, ^.die'Juit; de ; reformatie ontstaan is, *moet te nietf gedaan'worden. Het zou hem, en ook den Gereformeerden bond, integendeel I als de ifgrootste^^^schade schijnen, die [aan jdel^kerk^van Jezus Christus]'aangedaan kon worden, en wel op grond van i Cor. i—4. Gelijk het bij den aanvang der scheiding, die door^het , opstellenj4van5ye; sConcordia" in 1580 een voldongen feit [werd, juist het streven der Gereformeerdejjkerk in DuitschlandTgeweesf/is, deze|scheur te helpen dichten, voor zoover dit zonder prijsgeving van eene welgegronde en immers^ in^de^Schrift |gegronde"overtuiging''mo gelijk .was, ^|en gelijk" men zeggen*kan, '; dat de Unie, die eindelijk tot stand kwam, het werk der 5 Gereformeerde ; ^kerk^is, '^zoo^houdt ook de Gereformeerde bond aan de , Unie vast. Wij zijn inderdaad^^tefgoede^zonen^der Gereformeerde kerk, om niet : de verantwoording te gevoelen, die wij op ons laden zouden, wanneer wij dit niet, .deden.||Maar, - .wij|willen, '* dat^Jwij als'^Gereformeerden mogen leven in de Unie en; , verlangen daarom, sdatVoor de Gereformeerde kerk het bij • de jUnie gewaarborgde : recht^gehandhaatdgjWbrdt.'i^WiJUwillen^de^Unie^er voor bewaard hebben, dat in haar naam f de. kerk van Jezus Christus Luthersch gemaakt worden zal, gelijk dit het doel van eene partij in haren boezem vis, waarvan een woordvoerder het immers rond uitsprak, dat de kerkbesturen^hunne'macht moesten gebruiken); ? — wij; : zouden zeggen misbruiken — om de geheele geünieerde kerk Luthersch , te maken.

Wij zijn van oordeel dat, '^wanneer Dr. Brandes het gevoelen uitspreekt van den Gereformeerden bond, ; |, hiermede5het° recht van bestaan van den Gereformeerden boiid verdwenen is. Een vijftien jaren geleden gaf de bazuin van pastor Calominus uit Elberfeld een meer zeker geluid. Toen had-dezeJleeraar, |.toenmaals'jedacteur van de Ref. Kirchenz., er een oog voor, dat, wanneer een Gereformeerde gemeente ; in de Unie opging, zij tevens voor^dej_, Gereformeerdej^kerkxverlOren ging.

En dit; !ïkan', ons niet'jVerwonderen, want het staat toch vast, dat, wanneer de Unie tusschen de Gereformeerde en Luthersche kerken tot stand gebracht is, de verschilpunten tusschen beide kerken voor onwezenlijk worden verklaard. Wie nu de Unie beschrijft als een groot voordeel voor beide kerken, doet^in^^denjgrond^derzaak hetzelfde.

Dr. Zahn, die indertijd van den Gereformeerden bond afscheid nam, wordt door de uitlating van Dr. Brandesjschitterend gerechtvaardigd.

Gretig maakt een schrijver in een Luthersch blad van deze uitlating van Dr. Brandes gebruik, om tegenover de bewering, dat de Gereformeerde kerk de Unie bewerkt heeft, de uitspraak te doen hooren, dat van oudsher de Luthersche kerk op grond van Gods Woord de Unie heeft bestreden.

In de gemeente Witten is het gekomen, gelijk wij eenigen tijd geleden rflededeelden, tot een breuk met de landskerk, om eene vrije Luthersche kerk te vormen. Een van de leden dier kerk schreef in een blad: »De hoofdzaak die wij gezocht en gevonden hebben, is eene kerk, in v/elke alle predikanten slechts het Woord Gods prediken en niets als Gods Woord. Wij hebben nu een geheele reeks predikanten gehoord en zijn geheel verbaasd; zij prediken en leeren, zij het ook met verschillende gaven, juist hetzelfde.

Wij hebben er in 't geheel geen vermoeden van gehad, dat er in ons vaderland eene kerk is, waarin alle predikanten hetzelfde Evangelie verkondigen, het Evangelie van genade, boete, sterven, wedergeboorte, van doop en avondmaal. En juist de openhartigheid van deze mannen, ook in dingen, waarvan zij wisten, dat zij niet aangenaam waren, trok ons tot de kerk, waarvan wij nu leden geworden zijn.

Deze " gemeente heeft in pastor Sommerfeld een eigen herder en leeraar verkregen, nadat de predikant, die haar als het ware op den weg der scheiding met de landskerk gebracht heeft, haar in den steek gelaten had, door, toen het op een beslissen kwam, bij genoemde kerk te blijven, daarbij zelfs pogende, om de gemeente van een overgang tot eene vrije Luthersche kerk te weerhouden. De omstandigheid, dat er steeds meer leden voor de vrije kerk te Witten gewonnen worden, bewijst, dat het doen van den vroegeren predikant Birkenhoff, die zijne kudde in den steek liet, niet den minsten invloed uitoefende ten bate der landskerk. De prediker Birkenhoff ontstak een vuur, dat hij later niet meer kon blusschen.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken