Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd

EngeSand.

Beweging voor de Ar­ meniërs.

In Engeland stijgt de vloed van verontwaardiging over de ontzettende vervolging waaronder de Armeniërs steeds gebukt gaan al beweren de organen van de Torypartij het tegendeel. Bijna dagelijks houdt men colossale meetings, die, door mannen van naam geleid, protest indienen tegen de schanddaden van den moordenaar op den troon, gelijk de grijze Engelsche staatsman Gladstone den Sultan van Turkije heeft genoemd.

Van alle zijden dringt men er op aan, dat aan het schrikbewind van den fanatieken Turk een einde gemaakt worde.

Eenige maanden geleden werden er van de kansels der vrije kerken en van de Episcopaalsche kerk in Londen en daarbuiten eveneens krachtige protesten gehoord tegen het woeden van den Turk, terwijl sympathie werd betuigd fnet het ontzettend lijden, waaraan de Armenische Christenen zijn blootgesteld, In vele kerken hield men tevens collecten ten bate der vervolgden.

De moties te vermelden die op onderscheidene kerkelijke en niet kerkelijke vergaderingen aangenomen zijn, gaat niet aan. De Engelsche bladen zien er geen kans op ze in hunne kolommen te laten afdrukken.

Uit alles blijkt, dat het Christelijk Engeland, of liever het Engelsche volk er iets van gevoelt, hoe smadelijk het voor de Christennatiën is, dat zij medebelijders op Europeesch grondgebied zien verdelgen door een aanbidder van de halve maan, wiens wormstekige troon reeds lang zou zijn ingestort, indien hij niet met kunst en vliegwerk gesteund werd door Europeesche mogendheden, waarin het Christendom helaas wel niet heerscht, maar dan toch de religie is van de meesten.

Voor den onbeschaamden Turk die alles heet liegen en beweert dat de Armeniërs volledige vrijheid van conscientie hebben, zijn protesten en motiën zooveel als scheurpapier. Eenige schoten uit de kanonnen van een Duitsch-Russisch-Engelsch eskader zullen meer effect doen dan duizend protesten.

De Heere geve, dat de geest van de machtigen in Europa door de stem van het volk m Engeland en Duitschland moge wakker gemaakt worden, om, met terzijdestelling van alle zoogenaamde hoogere politiek een einde te maken aan het onschuldig bloedvergieten, dat in Turkije dag in dag uit plaats heeft. Het vergoten bloed komt ook op hen, die tusschen beide hadden kunnen treden en het om redenen van eigen belang niet hebben gedaan.

Duitschland.

Bond om hulp te verieenen aan de vervolgde Armeniërs. Eenige maanden geleien kwamen te Frankfurt a. M. een aantal mannen uit Duitschland en Zwitserland samen, die het voor de vervolgde Armeniërs opnamen. De oproeping was geschied door den Duitschen bond om hulp aan de Armeniërs te bewijzen.

De vergaderingen werden geleid door den voorzitter van den bond, den predikant Lohmann te Frankfurt a. M, De bond zal door brochures, vlugschriften, voordrachten en door het onderhouden van eene levendige agitatie in dagbladen en tijdschriften er voor zorgen, dat de door de Duitsche pers bijna zonder uitzondering verzwegene of verbloemde feiten der Armenische Christenvervolging, de ontzettende gevolgen der aangerichte bloedbaden, de alle beschrijving te bovengaande ellende der overgeblevenen en de reusachtige omvang van den schier niet meer te bestrijden hongersnood, aan welke een half millioen Christenen, door de berooving van al hunne goederen, bedden en kleederen, door de verwoesting van hunne huizen en de vernietiging van al hunne levensmiddelen, overgeleverd zijn — bekend te maken in geheel Duitschland. Zoo doende hoopt men in staat te zijn, om ook in Duitschland te helpen om in den vreeselijken nood te voorzien.

In Engeland, Amerika, Frankrijk, Zwitserland en Nederland zijn in den vorigen winter en het voorjaar ongeveer ƒ 1.800, 000 bijeengebracht, met welk geld 300, 000 menschen ondersteund en bij het leven bewaard werden, van welke een groot deel zonder die hulp van honger zou zijn omgekomen. De gaven uit Amerika vloeiden echter steeds minder vanwege de onlangs bestaande crisis in dat land, ten gevolge waardoor er in de oude wereld meer gedaan moet worden, om eenigszins in den grooten nood te voorzien.

Bij de yerdeeling der gaven wordt geen onderscheid tusschen Gregoriaansche, Protestantsche of Roomsche belijdenis gemaakt.

Men hoopt in Duitschland minstens een millioen" mark bijeen te vergaderen, om eenigermate de ellende in het Oosten te lenigen.

In de laatste weken heeft men in Duitschland de Armenische zaak nog meer op den voorgrond geschoven.

Eenige maanden geleden had te Essen eene groote protestvergadering plaats. De predikant Damman hield eene voordracht. De volgende depêche werd den keizer gezonden : Over de 3000 Evangelische mannen van de stad Essen, die zoo getrouw is aan den keizer, uit alle standen bijeengekomen en vereenigd door een gemeenschappelijke ontroering over de gruwelen in Armenië, richten zich tot het Christelijk hart van uwe majesteit met de bede, dat hij als een verheven beschermer der Christenheid den ondergang van het door zijn mohammedaansche pijnigers vertreden volk, verhoeden zal.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken