Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

N. B.

Met verkorting uit het Kerkblad van 18 Dec.)

BERICHTEN VAH CLASSES.

Classis Tiel.

Vergadering der Classis Tiel D. V. op Woensdag 13 Januari 1897 te Zaltbomrael. Aanvang halftien uur.

Punten voor het agendum vóór 31 December op te geven aan den correspondent Ds. A. P. Lanting te Gameren.

Namens de roepende kerh van Aalst.,

R. LoMAN, Consulent.

Herwijnen., 15 December 1896.

Classis Woerden.

De Classis Woerden zal D. V. den i4en Januari 1897 op den gewonen tijd en plaats gehouden worden. Punten voor het agendum zende men vóór 27 December aan het adres van een der ondergeteeken den.

Namens de roepende kerh van Aarlanderveen.,

Ds. J. VERHAVE, Praeses.

C. VAN EGMOND, Scriba.

Classe 's-Gravenhage, gehouden i December 1896 in de Bazarlaan.

Praeses Ds. Sikkel; scriba Ds. Van Lummel; assessor Ds. Van der Valk.

Uit de credentiebrieven blijkt, dat de 15 kerken der Classe vertegenwoordigd zijn.

De notulen der beide voorgaande vergaderingen worden door den actuarius in comité gelezen en onveranderd vastgesteld.

In behandeling wordt genomen het protest van den kerkeraad van 's-Gravenhage B, tegen de uitsluiting van opzieners van kerken, tot de Classe behoorende, van de vergadering op 16 September j.l. De Classe vereenigt zich met de volgende motie: »de vergadering heeft bij haar vorig besluit niet gelet op art. 2 der Classicale bepalingen."

Zij spreekt tevens .uit, dat hierdoor voor de toekomst niets is beslist.

Aan de predikanten Gangel en Baai wordt een Classicaal attest uitgereikt, nadat de kerkeraden van Rijswijk en 's-Gravenhage hebben verklaard, dat zij kennis genomen hebben van het beroep hunner leeraren en daarin bewilligen. Evenzoo aan Ds. Van Kasteel van 's-Gravenhage B, nadat de kerkeraad van Loosduinen heeft verklaard, Ds. Van Kasteel ontslagen te hebben van het beroep, op grond daaryan, dat genoemde Dienaar den dienst in de stichting ïBloemendaal" in zijn qualiteit van Dienaar des Woords van Loosduinen niet kon aanvaarden.

Op de vraag van Loosduinen: »Wat kan de Classe doen om de diaconale conferenties in het kerkelijk sjjoor te leiden? " — meent de Classe thans niet te moeten ingaan; zij spreekt als haar oordeel uit, dat deze conferenties in de Provincie Zuid Holland tot hier toe zeer goed werken: voorts kan elke diaconie het oordeel van de kerken vernemen over hare belangen (art. 41 D. K.)

Daarna worden in comité verschillende tuchtzaken behandeld.

Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aan sommige kerken advies gegeven.

Door den praeses wordt een afscheidswoord gericht aan de predikanten Gangel, Van Kasteel en Baai, hetgeen door hen wordt beantwoord met een groet aan de kerken en broederen.

DEPUTATUS SYNODi.

N. B.

Ondergeteekende ontving reeds vele stukken, die aan de Gereformeerde kerken toebehooren. Gesorteerd naar de verschillende Synoden, zijn ze niet volledig. Zoo ontbreken alle stukken betreffende de Synode van 1869. Dringend worden alle broeders, die schrifturen onder hunne berusting hebben of in dezen inlichtingen kunnen geven, verzocht, ze mij te verstrekken. Vooral op de medewerking van voormalige scribae wordt een beroep gedaan.

H. W. VAN LOON.

Amsterdam., 15 December 1896.

Den kerkeraden wordt verzocht alle stukken en brieven, bestemd voor den kerkeraad te Yselstein, te adresseeren aan den scriba D. A. Broekman, Yselstraat 361.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken