Bekijk het origineel

Humpata.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Humpata.

6 minuten leestijd

Omtrent de missie te Humpata ontvingen we uit Pretoria tweeërlei schrijven.

In de eerste plaats kopie van het antwoord door belanghebbenden te Pretoria gezonden aan de drie predikanten hier te lande, die verklaarden dooT deze roeping geraakt te zijn.

Dit schrijven luidt aldus:

Het heeft ons innig verblijd, dat de: roepstem van uit het Kafferland weerklank in uw hart heeft gevonden. Uw brief heb ik onmiddellijk aan onzen plaatselijken leeraar. Ds. P. Postma, overhandigd. Ik mag zeggen: uw brief is ter l goeder uur gekomen, ja broeder, ik zie er duidelijk de hand des Heeren in. Hij is in al Zijne k wegen wonderlijk, en doet ook nu alles naar z wensch saandoopen.

Op de laatste Synode der Geref. kerk is eene commissie benoemd, die de volgende Synode met advies moet dienen op een plan, om de Zending te beginnen en die ook moet trachten een persoon te kunnen aanwijzen, om het werk te beginnen. Deze commissie bestaat nit de volgende heeren predikanten Ds. D. Postma, W. Snijman en Ds. De Ridder (laatstgenoemde broeder overleed in Nov. '96).

Onze eerstvolgende Synode zal den len Maart '97 zitting houden te Burgersdorp (Kaapkolonie). Zaterdagavond 19 Dec. ontving ik uw brief. De daaropvolgende Zondag zou de dienst bij ons geleid worden door een lid der zendingscommissie Ds. W. Snijman, van Venterstad, Kaapkolonie. Ds. P. Postma, onze leeraar, heeft toen uw brief aan den Eerw. broeder Snijman overhandigd en mij opgedragen u het volgende schrijven van hem te zenden :

»Er bestaat eene commissie, benoemd door »de laatste Synode, die de volgende Synode met »advies moet dienen op een plan, om de Zending »te beginnen en die ook moet trachten een jpersoon te kunnen aanwijzen, om het werk te «beginnen. Daarom heb ik uw brief naar die j commissie ter kennisneming gezonden, die JU wel de gevraagde inlichtingen zal geven. sMen gevoelt hier zeer dat er een plan moet ^gevonden worden, om eene reeds bestaande kleurslinggemeente in Plurapata met een predikant »te voorzien. Zoo denk ik, de commissie zal er szeer mede gediend zijn nu al, vóór de Synode szit, in kennis te komen met personen, die zich ^geroepen gevoelen tot die Zending."

Gij ziet dus, Eerw. heer en broeder, dat geen particulieren of zendinggenootschappen de dienaren des Woords tot het heerlijk werk afzonderen, maar de kerk, zijnde overeenkomstig Gods Woord. U zal dus alle inlichting krijgen door middel van onze Geref. kerk.

Ik heb gemeend dezen weg te moeten inslaan en hoop, dat de Heere des oogstes arbeiders in Zijnen wijngaard uitstoote. In Afrika geldt het in het bijzonder. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in zijnen wijngaard uitstoote.

Naar mijne innige overtuiging en die der Ger. kerk in Z.-Afrika, zegt God aan de Kerk: sZondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb."

Eii ten tweede eca schrijven van onzen correspondent te Pretoria, zijn bedoeling nader toelichtende.

Pretoria, 9 Jan '97. Wel-Eerw. Zeergel. Heer en Broeder

Dr. A. KuYPER,

Toen ik de laatste Heraut vaxi 13 Dec. '96 las, merkte ik, dat er een misverstand bestaat omtrent de jaarlijksche opbrengst der kleurlingen te Humpata, Ik meen Prof, Lion Cachet duidelijk verstaan te hebben, dat deze kleurlingen 's jaarlijks £ 150 bijeen brengen voor een gezant van den Christus, In deze meening werd ik dan ook hedenmorgen weer versterkt door onzen plaatselijken leeraar Ds. P. Postma. Ik zal ter verdere verduidelijking nog een brief schrijven aan Prof. Lion Cachet te Burgersdorp. Zooals Ds, P. Postma mij nog mededeelde, is de Zending te Humpata eerst begonnen bij het vertrek van Br. Bieuwenga.

Het heeft mij innig goed gedaan, dat er een begin ontstaat met onze Ger. Kerk in Holland saam te leven. Het is mijn vurigste wensch en begeerte, om volkomen met elkanders toestanden bekend te worden. Hoe kan het anders! Wij zijn leden van een en hetzelfde lichaam.

Ds. D. Postma van Steinsdorp is zelf te Humpata geweest, en, zooals u bekend is, is deze broeder door de laatstgehouden Synode onzer kerk benoemd als lid der commissie.

Het heeft mij goed gedaan, dat door u vragen zijn gesteld in datzelfde nummer van 13 Dec. '96, die gewichtig zijn en daar het dan ook alles op aankomt.

De eerste vraag luidt:

Is de gemeente der Trekboeren zoo groot, dat de predikant niet tevens voor de Kaffer-Christenen kan zorgen?

Het antwoord hierop is, dat, naar-de tegenwoordige omstandigheden, het niet gewenscht is voor beide groepen één predikant te hebben.

Het is onze dure roeping, de hand in deze aan den ploeg te slaan, toch geen gelijkstelling d. w. z. niet vergaderen onder een dak met de blanken.

Dit is niet gewenscht.

Om u nu een overzicht te geven van de statistiek onzer kerk in Zuid-Afrika, zend ik u bij deze de Almanak voor '97. Daarin zal u duidelijk worden, hoe onze predikanten meer dan de handen vol hebben. Alleen in onze Republiek zijn 16 gemeenten met slechts 4 predikanten, nog niet te spreken van leden onzer kerk die zich op kleinere afgelegen plaatsen bevinden, zooals Standerton, Volksrust en Ermelo. In Ermelo is bijv, een gezin, dat tot onze kerk behoort in Standerton. In Volksrust ook een paar leden. De afstand van Ermelo tot Standerton is 6 uur te paard, dus ongeveer de afstand van Amsterdam naar Amersfoort in Holland. Van Standerton naar Volkrust is ongeveer 5 uur met den trein.

Daar komt nog bij, dat, wanneer men in pkatsen moet zijn die niet onmiddellijk aan den spoorweg liggen, men met de kar moet reizen en dikwijls voor volle rivieren moet wachten, voor men er door kan. Dit een en ander in aanmerking nemende, zult gij zelf zien, hoe buitengewoon druk onze leeraren het hebben; en wij mogen het volstrekt niet van hen vergen, dat zij zich bovendien nog in hun werkkring onder de heidenen zouden uitbreiden.

Verder is de behoefte, om toch minstens viermaal per jaar ter kerke te komen bij velen zoo groot, dat zij geen kosten en moeiten ontzien, en door velen 's jaarlijks £ 20 voor reisgeld betaald wordt, om toch met Nachtmaalsgelegenheden op de plaats te komen waar de consulent zich bevindt.

Waarde broeder, het is hoognoodig, dat onze toestanden duidelijk bekend worden bij onze broeders in het oude vaderland. Ik 'hoop van ganscher harte, dat op onze eerstvolgende Sj'node, i Maart '97, - er°een van onze broeders uit Holland tegenwoordig is.

Wij hebben lang genoeg gescheiden geleefd, laat daar nu eens een eind aan komen.

De reisgelegenheid wordt al gemakkelijker, zoodat er geen struikelblok meer in den weg kan zijn.

Met hartelijke broedergroete-,

t. t.

P. VAN DEN BURG.

De zaak komt hierdoor in duidelijker licht te staan.

Er is een Commissie van de Gereformeerde kerken in Transvaal, die ten deze handelen zal. De uitzending zal geschieden door de Gereformeerde kerken aldaar. En de missionaire predikant te Humpata zal uitsluitend onder de Kaffers arbeiden. Twee kerken om de taal gescheiden; iets wat kan; mits er niet door heenspele, dat de »blanke" broeder den »zwarten" broeder niet als broeder in Christus erkennen zou.

Tevens is het nu duidelijk waarom de kerken van Transvaal geen eigen predikant zenden konden, en dus wel tot oproeping door derden moesten overgaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Humpata.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken