Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 7 Mei.

Verslag van de vergadering der kerken in de Classis Bolsward, 7 April 1897 te Wommels.

Ds. Andrée opent de vergadering namens de roepende kerk op gebruikelijke wijze. Ds. R. K. Brouwer is praeses, Ds. S, Bosma scriba. Ds. T. D, Prins assessor.

Bij rondvraag naar Art. 4r, vraagt de kerk van Wommels, of kerkeraden het recht hebben, collectanten te weren, die eene aanbeveeling van het Informatiebureau bezitten? Besloten wordt, dat de deputaten deze vraag op de Prov. Synode ter sprake zullen brengen.

Op de vraag van de kerk van Cubaard betreffende Art. 83 D. K. wordt ontkennend geantwoord. Of de Classis ook iets kan doen, om de Zondagsontheiliging door het vervoeren van melk tegen te gaan, hierover zal een nader onderzoek worden ingesteld en op de volgende vergadering worden gerapporteerd. Toestemming wordt aan eene kerk verleend, om over te gaan tot den aden trap van censuur.

Omtrent het verzoek van Ds. E. T. Ploos van Amstel om emeritaat, meent de Classis zich te moeten houden aan het besluit der Generale Synode.

Roepende kerk voor de volgende vergadering is Piaam en, volgens de nieuwe regeling, Bolsward de vaste plaats van vergaderen.

Hierop wordt de vergadering door Ds. Prins met dankgebed gesloten.

Verslag van de vergadering der Classis Goes, gehouden te Goes, 14 April 1897,

De praeses der vorige vergadering. Ds. R. J. van der Veen, opent de vergadering. Als moderamen nemen zitting: Ds. Johs. Visser, praeses, Ds, R. J. van der Veen, scriba, Ds. J, J. Koopmans, assessor.

Naar aanleiding van een ingekomen brief van den Zendings-deputaat Ds. J. H. Feringa wordt besloten, dat de kerken in de volgende vergadering verslag zullen uitbrengen van wat in haat midden gedaan wordt aan de Zending.

De praeses sluit, na rondvraag, de vergadering.

Vergadering der Classis Middelburg, gehouden 20 April 1897.

Op gebruikelijke wijze wordt de vergadering geopend namens de oproepende kerken van Middelburg door Ds. W. H. 'Oosten,

In 't moderamen nemen zitting Ds. A. L. Ruys als praeses, DD. W. H, Oosten en J. D. van der Velden als assessoren en Ds. C. B, Schoemakers als scriba.

De Classis besluit, voor er tot de gewone werkzaamheden wordt overgegaan, allereerst aan de orde te stellen het praeparatoir examen van br. C. Oranje, Cand. aan de Vrije Universiteit.

Na het houden eener predikatie over Romeinen S : I, wordt hij onderzocht in Exegese O. T. Micha 5 door Ds. Ruys; in Exegese N. T. Romeinen 3 door Ds. Buurman en in de Leerstellige Godgeleerdheid door Ds. Littooij.

Met algemeene stemmen wordt deze broeder door de Classis beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde kerken in Nederland.

Ds. Van der Velden rapporteert op de vragen:1. Hoe moet een afgevaardigde o. a. ter Provinciale Synode handelen met de voorstellen en het advies zijner Classis?

2. Hoe moet de methode van werken zijn op de meerdere vergadering?

Wordt besloten, dit ra'p^oit'm de Zuider Kerkbode te plaatsen en op de e.k. Classis te bespreken.

Eene vraag van Vrouwenpolder: hoe te handelen met leden der gemeente, die zich gedurig schuldig maken aan kerkverzuim ? wordt beantwoord met verwijzing naar Art. 93, Acta Synode Middelburg 1896.

Nadat nog enkele tuchtzaken zijn behandeld in gesloten vergadering, sluit, op verzoek van den praeses. Ds. Veenstra deze vergadering met dankgebed.

Vergadering der Classis Breukelen, op Donderdag 22 April '97.

Namens de roepende kerk van Nichtevecht wordt de vergadering geopend door Ds, W. Maan als consulent.

Naar toerbeurt is Ds. J. Koning van Mijdrecht praeses; deze wijst aan als assessor Ds. W. H. Gispen Jr. en als scriba Ouderling Iv. Jaarsma.

Roepende kerk is de kerk van Wilnis. Tijd der volgende vergadering de maand Juli.

De praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankzegging.

Verslag der Classicale vergadering te Groningen, 29 April 1897.

Ds. Karssen opent als praeses de vergadering met het lezen van Gods Woord en gebed.

Ds. Langhout leest het antwoord van de antirevolutionaire Kamerclub op het verzoek der vorige] vergadering in zake de gemeente-verordening te Wonseradeel. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Classicale approbatie op het attest van Ds. Teves wordt toegestaan.

Van Wetsinge-Sauwert A en B komt mededeeling in, dat wederzijds tot ineensmelting is besloten. Bij nadere bespreking blijkt, dat de zaak nog niet ten volle in het reine is gebracht, en zij wordt daarom naar de kerkeraden gerenvoicerd,

Prov. Syn. Drente.

De Provinciale Synode van Drente zal D. V. gehouden worden Woensdag den i6en Juni, in het gebouw voor Christelijke belangen aan de Schutstreek te Hoogeveen, aanvangende 's morgen 9 uur.

Stukken voor de agenda met de namen en woonplaatsen der afgevaardigden, gelieve men voor den aóen Mei aan den ondergeteekende te zenden.

J. MooLHUizEN, Corr.

Beileti, 5 Mei 1897,

Drentsche Pastorale conferentie.

Woensdag 19 Mei a. s. zal D. V., de 3de Drentsche Pastorale conferentie gehouden worden te Hoogeveen, in 't lokaal aan de Schutstreek, aanvangende 's morgens 9 uur. Deze conferentie is toegankelijk voor predikanten, kerkeraadsledcn en door deze geintroduceerden der Gereformeerde kerken, 't Eerste uur zal besteed worden aan het doen en beantwoorden van vragen van actueel belang.

De onderwerpen, die zullen worden ingeleid, zijn de navolgende:

ïjohannes' zending van twee discipelen tot Jezus", zie Mattlieus 11 : 1—6. In te leiden door Ds. Boss van Hoogeveen.

sDe heimelijke zonden, zooals daarvan sprake is in de D. K." In te leiden door Ds. Van Halsema te Nijeveen.

g^sHet Doopersche standpunt in zake natuur en genade." In te leiden door Ds, Zahn te Vries. Elk referaat zal niet langer mogen duren dan 15 minuten en daarna in bespreking worden gesteld.

Al de leeraren en kerkeraadsleden in Drente worden vriendelijk, doch dringend verzocht mede te werken tot het welslagen dezer conferentie en de Heere zelf schenko ons in dezen gcnadiglijk sijnen zegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken