Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd

Duitschland.

Het jongste geschrift vanProf. Harnack.

Eenigen tijd geleden kon men in vele bladen lezen dat de bekende hoogleeraar Harnack te Berlijn van zijn negatief standpunt was teruggekeerd _ en alle_ schriften des Nieuwen Verbonds, , met uitzondering van den tweeden zendbrief van Petrusj voor echt is gaan houden. Velen hebben zich daarin verblijd, doch volgens ons ten onrechte. In zijn laatste werk over de chronologie der oud-christelijke litteratuur heeft de Berlijnsche hoogleeraar uitgesproken: dat alleen de tweede zendbrief van Petrus misschien als »pseudoniem in den strengsten zin des woords" te beschouwen is, d. w. z. dat deze brief opzettelijk onder een valschen naam de wereld is ingezonden, maar daarmede is de i echtheid" van de andere geschriften des Nieuwen Verbonds volstrekt niet toegegeven.

In het jongste werk van Harnack is hij integendeel een schrede verder gegaan op den weg der ontkenning en der schriftondermijning. In een vroeger werk, dat over de oud-christelijke litteratuur tot Eusebius handelt, heeit Harnack de 27 geschriften, waaruit het Nieuwe Testament bestaat, niet gerekend tot de oudchristelijke litteratuur. In zijn laatste werk heeft hij echter de 27 schriften des Nieuwen Verbonds gerekend onder de oude christeHjke litteratuur, en daarmede uitgesproken, dat hij de gesdiriften die door de kerk des Heeren beleden worden, te behooren tot den Canon des Nieuwen Verbonds, op één lijn stelt met de geschriften der christelijke kerkvaders. Een belangriike schrede achterwaarts!

Engeland.

Uit de Synode der Schotsche Staatskerk. Het 60-jarig j u-bileum., ip/ de kerken herdacht. De Synode Vfiji.de Schotsche Presbyteriaansche I Staatskerk, die elk jaar namens de Engelsche koningin te Edinburgh met zekere plechtigheid geopend wordt, was dit jaar meer geanimeerd dan ooit. Het ging om de afzetting of het dulden van een predikant, die door de meerderheid der vergadering beschuldigd was van verkondiging van dwaalleer. De predikant Robinson uit de gemeente Kilmun aan de Clyde gaf ongeveer twee jaar geleden een boek uit onder den titel van: tDe Zaligmaker in het nieuwere lichf\ waardoor hij zich openbaarde als een leeraar, die vierkant tegenover de belijdenis zijner kerk staat. Reeds het vorige jaar werd hij door de Synode voor een jaar uit zijn ambt ontzet en hem na verloop van dezen tijd de keus gelaten tusschen terugtrekking van zijn boek en herroeping van de daarin verkondigde leer of geheele afzetting. Daar Robinson niet herroepen wilde, heeft de Synode het Presbyterium van Dunvan opgedragen hem uit zijn ambt te ontzetten, hetgeen ook reeds geschied is.

Het is verblijdend te zien, dat men in de Synode der Schotsche Staatskerk nog een meerderheid vinden kan om een dwaalleeraar af te zetten. In de Presbyteriaansche kerk van Engeland bleef Jean Moclaren gehandhaafd, al hadden velen ernstige bezwaren tegen zijne leer. Het is de vraag of men in de Vrije Schotsche kerk, wier algemeene vergadering een vijftien tal jaren geleden nog Robertson Smith uitdreef, nog kracht genoeg bezit om zich te ontdoen van leeraars, die afwijken van de belijdenis der kerk.

Opmerkelijk is het echter dat men in de vrge Schotsche en in de Schotsche Staatskerk niet op de hoogte is van het Gereformeerd kerkrecht. Het gaat toch niet aan dat eene Synode besluit om een predikant at te zetten, terwijl aan een Classis wordt opgedragen dit besluit uit te voeren. Wanneer de Synode het recht heeft tot afzetting, waarom dan niet deputaten uit de Synode aangewezen om de noodige stappen te doen, ten einde het besluit der vergadering ten uitvoer te leggen? Kennelijk verkeert men in Schotland in de meening dat de Synode de hoogste vergadering is der kerk en dat die hoogste vergadering beschikt over de lagere vergadering der classe.

Volgens de Gereformeerde kerkenordening kan de Synode over de zaak van Robinson geen uitspraak doen, dan wanneer deze leeraar zich over zijne afzetting door de Classis bij de Synode had beklaagd.

De pers heeft niet vele berichten omtrent de kerkelijke viering van het 60-jarig jubileum der Koningin gebracht. Wij willen daaromtrent het een en ander mededeelen.

In het Prayerbook, d, i. de verzameling van liturgische geschriften en van de gebeden die in de Episcopaalsche kerk gebruikelijk zijn, is voor den sosten Juni, den dag waarop de Koningin vóór zestig jaren de Regeering aanvaardde, een vorm voorgeschreven, volgens welke die godsdienstoefening dan moet plaats hebben. Deze vorm is vóór den 20sten Juni 11. meer uitgebreid. Er waren ook vele liederen voor dit jubileum, waaronder een zeer schoon van den bisschop van Wakefield uitmunt, dat in alle Anglikaansche kerken gezongen werd. De Ang-Ukaansche kerk ontwikkelde haar meeste pracht op de jubileumsgodsdienstoefening, diedesZondagsvoormiddags in de St. Paulus-kathedraal te Londen en in de West-Miaster-abdy gehouden werden. In de St. Paul was de prins van Wales met zijne gemalin en vele leden der Koninklijke familie, benevens de meeste vorstelijke gasten uit het buitenland. De prediking hield de bisschop van Londen uit i Petrus 2:17 sVreest God, eert den Koning". In de Westminster abdy was voornamelijk de Engelsche adel vereenigd; de pairs van het Hoogerhuis en de bisschoppen. De Koningin zelve woonde de godsdienstoefening bij in de St. George Kerk te Windsor. Opmerkelijk was het, dat daarbij |een prediking plaats vond. Alleen werd eene liturgie gelezen, omdat de Koningin op eene korte godsdienstoefening gesteld is, gelijk meer vorstelijke personen.

Ook in de kapellen der Dissenters hield men gedachtenis der zestig-jarige regeering der Koningin. Spurgeon, de zoon, preekte in den tabernakel door zijn vader gesticht over Ps. 66: en 2. De opperrabijn. Dr. Adler, hield ditmaal een godsdienstoefening op Zondag in plaats van op Zaterdag en preekte over Spr. 31:29: Vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te boven".

De ziekeninrichtingen en hospitalen van Londen hebben groote giften ontvangen op dien dag, daar 20 Juni juist bepaald is, om collecten te houden voor ziekeninrichtingen van Londen en omstreken. Dinsdag 22 Juni hield men bij den triumftocht der Koningin een dankureinde open lucht voor het westfront van de St. Paul. De aartsbisschoppen der Angl. kerk en eenige Dissenters waren daarbij tegenwoordig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1897

De Heraut | 2 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1897

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken