Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd

Engeland.

Elk jaar wordt in Engeland een z. g. »Church Congress" saamgeroepen, waarin de ambtsdragers en leden der Anglicaansche kerk saamkomen om over de belangen hunner kerk en over de quaestiën van den dag te handelen. Deze vergadering zal in de maand September te Nottingham gehouden worden. Het programma toont aan dat vele belangrijke onder-

Werpen daar aan de orde zullen komen. Zoo zal bijv. op de »devotional meeting" gehandeld worden over de leer van de vleeschwording, het karakter bepalende van i«. individueel leven en gebed, 2». van het kerkelijk leven en 3". van het ambt.

Een zitting zal men wijden aan de betrekking tusschen de Episcopaalsche kerk en dissentieerende kerken, terwijl een andere dag bestemd is om te spreken over de verschillen tusschen de onderscheidene takken der Anglicaansche kerk. Wellicht zal het dan uitkomen, dat de Amerikaansche Epicopaalsche kerk veel minder Roomsche neigingen toont als wel de Episcopalen in Engeland.

De Roomschen in Engeland schijnen zich niet tevreden te stellen met de vorderingen die hunne beginselen maken in de Episcopaalsche kerk, maar leggen zich ook toe op de bearbeiding der Nonconformisten, onder welken naam allen verstaan worden, die niet tot de Episcopaalsche kerk behooren en zich in Protestantsche kerkgenootschappen hebben vereenigd. Het werd door Roomschgezinden uitgesproken dat zij we hoop hadden ook de Nonconformisten onder de schaduw der oude Moederkerk te vergaderen. En deze hoop is natuurlijk niet gegrond op de omstandigheid dat hun ritueel zooveel gelijkt op dat van Rome, gelijkt dit bij den Episcopalen het geval is, of omdat zij meer hebben leeren opzien tegen *de kerk", maar alleen omdat zij met zooveel liefde tot Christus vervuld zijn en zoozeer aandringen op het vertrouwen in Hem

Dit is wel eene poging om vliegen met honig te vangen. De Roomschcn zouden even goed of liever nog met meer recht tot^de Nonconformisten kunnen zeggen: »Gijlieden zijt bezig zoozeer van het fundament, waarop uwe kerk gebouwd is af te glijden, doordat velen uwer leeraars de z.g. »moderne gedachte" volgen en daardoor ook de leden der gemeente op den baan des ongeloofs leiden, dat het wel noodig is, da er naar meerdere vastigheid omgezien wordt. Die vastigheid kan alleen gevonden worden in de gemeenschap der Roomsche kerk enz. Een dergelijk betoog zou meer overeenkomstig de waarheid zijn als de verzekering 5 er is zooveel geloof in Christus onder ulieden dat wij begeeren, dat gij u bij ons voegt. «Zeker zal men meer levend geloof bij de Nonconformisten vinden dan bij de Roomschgezinden.. Maar juist zij, die een levend geloof in Christus mogen bezitten, zullen allerminst geneigd zijn om zich met Romaniseerende strooming die zich onder het Engelsche volk openbaart te laten medesleepen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 september 1897

De Heraut | 2 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 september 1897

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken