Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkblad van 15 October.

Vergadering der Classe Tholen, gehouden te Bergen op Zoom 22 Sept. '97.

Ds. O. Los, praeses der vorige vergadering, opent. Naar toerbeurt is Ds. W. T. van Dijk praeses.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. De verschillende opdrachten van de vorige Classis worden verantwoord.

Te half twaalf begint 't peremptoir examen van Cand. R. van de Kamp. Ds. J. de Koning examineert in Symboliek en Pastoraal. Ds. O. Los in Dogmatiek en Ethiek. Ds. v. Dijk in Exegese N. Test. en Kerkrecht. Ds. v. d. Kooi in Exegese O. Test., Bibliographic en Homiletiek. Broeder J. van Boven in Kerkgeschiedenis en broeder van Oostende in Catechetiek.

Tegen half zeven is 't examen afgeloopen en na gunstig judicium der aanwezige deputaten, naar art. 49, wordt de examinatus met alle stemmen tot de H. Bediening toegelaten. De praeses wenscht hem in naam der Classe hartelijk geluk met dezen dag en spreekt den wensch uit, dat hij weldra in Anna-Jacoba-Polder (St. Philipsland) als een rechte Philippus 't Evangelie mag bedienen. Voor dat Ds. J. de Koning, de nestor der Classe, over dezen afgedanen arbeid des Heeren zegen afsmeekt, en voor de hulp en ondersteuning dankt, zingt de Classe, met verschillende hospitanten, den examinatus Ps. 134 : 3 toe.

Broeder v. d. Kamp onderteekent nu 't verbindings-formulier en verlaat na een woord van hartelijken dank de vergadering, die nu de afgebroken werkzaamheden voortzet.

Een schrijven van 't Curatorium van de Theol. School wordt wegens den vergevorderden tijd tot de volgende Classe aangehouden.

Nu vraagt Ds. Los 't woord. ZEerw. is D. V. voor 't laatst op de Classe. Recht hartelijk neemt hij afscheid van deze Classe, waarop hij gedurende 7 jaren zooveel heeft genoten en wier leden hij liefheeft. Wederkeerig spreken de broeders, 't geen allen wisten, nogmaals uit: gt; 't spijt de Classe, dat Ds. Los haar verlaat", maar nu hij heengaat volgen de beste wenschen hem. Geve de Heere hem in zijn nieuwe Classe dezelfde broederlijke liefde, die hier steeds heerschte, weder te vinden. De praeses verzoekt Ds. Los met dankzegging te eindigen. Z.Eerw. laat vooraf nog zingen Ps. 133 : 3 en dankt daarna als tolk van geheel de vergadering voor 't vele goede óp dezen zoo rijk gezegenden dag ondervonden, terwijl hij tevens de Classe en zichzelf in de genadige leiding des Heeren aanbeval.

Vergadering der Classis Amersfoort, gehouden te Baarn op S October 1897.

De vergadering wordt op de gewone wijze door den praeses, Ds. A. M. Donner, geopend.

In het moderaraen neemt naast praeses en scriba nog zitting Dr. G. van Goor, die door de vergadering tot assessor is verkozen.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Bij de rondvraag naar Art. 41 K. O. wordt enkele kerken het gevraagde advies inzake tuchtiaken verstrekt.

De kerk van Veenendaal deelt nog mede, dat de trouwgebleven leden van kerk A, wier kerkeraad het kerkverband met de Geref. kerken verbroken heeft, zijn opgenomen in kerk B, en daardoor thans te Veenendeel maar één Gereformeerde kerk bestaat.

Hiervan zal worden kennis gegeven aan de Regeering en vanwege de classis aan de deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid.

De kerk van Renswoude vraagt / 100, om daardoor gedurende den winter in de bediening des Woords te kunnen voorzien. De Classis staat de gevraagde som toe, maar besluit tevens voor die kerk op de Particuliere Synode van het volgende jaar ƒ 50 te vragen uit de kas voor Hulpbehoevende kerken.

Maartensdijk vraagt hulp voor den dienst des Woords en de catechisatiën. Door den consulent zal hierin zooveel mogelijk worden voorzien.

Tot consulent van Maartensdijk iwordt aangewezen : Ds. A. M. Donner; van Soest Ds. A. van der Sluys; van Renswoude Ds. Los en van N.-I, oosdrecht Ds. J. Dijk.

Met het oog op ' een mogelijk praeparatoir examen op de volgende Classicale vergadering worden de examen-vakken aldus verdeeld : Exegese O. T. Ds. W. den Hengst; Exegese N. T. Ds. A. M. Donner; Leerstellige Godgeleerdheid Dr. G. van Goor; terwijl Ds. A. van der Sluys een tekst zal opgeven voor een te houden predikatie.

De Gereformeerde kerken te Bunschoten A en B zullen de volgende vergadering saamroepen tegen den 2en Dinsdag in Januari '98.

Na dankgebed door den assessor sluit de praeses deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken