Bekijk het origineel

Philanthropische Gids.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Philanthropische Gids.

4 minuten leestijd

De heeren Blankeaberg, De Dompierre de Chaufepié en Smissaert te Amsterdam hebben het gewichtige plan opgevat, om een Gids saam te stellen voor de Nedèrlandsche weldadigheid.

Niet een prodiboek met cijfers, om te stoffen op onze milddadigheid, maar een praktische handwijzer, om een overzicht te geven van alle instellingen van weldadigheid, opdat de ééne van de ander afwete, en men bij voorkomende gevallen wete, tot wie zich te wenden.

Deze heeren, die dezen gewilligen arbeid geheel onbaatzuchtig ondernamen, zeggen er zelven dit van:

Wij veroorloven ons, tot U te komen met eenige vragen, betreffende Uwe bemoeiingen in zake armenzorg. Wij hebben n. l. het plan opgevat een Gids samen te stellen ten dienste van ieder, die zich aan deze of gene vorm van weldadigheid wijdt of die in eenig bijzonder geval wil weten tot welke der bestaande instellingen hij zich ter bemiddeling heeft te wenden.

Wij gelooven door dezen arbeid een nuttig werk te kunnen doen, en van vele zijden kwamen dan ook betuigingen van ingenomenheid daarmede bij ons in. Hare Majesteit, de Koningin-Regentes, vereerde ons bij schrijven van 29 April j.l. met de betuiging van Hare belangstelling in ons voornemen.

»Het zou Hare Majesteit aangenaam zijn, " zoo werd ons medegedeeld, ïte vernemen, dat deze »arbeid in het belang der uitoefening van wel-> dadigheid in het algemeen, met gunstigen uitïslag bekroond is."

Het is een feit dat velen, zelfs de in de stad hunner inwoning bestaande vereenigingen, haar aard en doel, dikwijls niet kennen. Wü iemand een ongelukkige helpen, dan weet hij vaak niet of er wel juist voor dezen vorm van nood een helpende vereeniging aanwezig is. En heeft zoo iemand al eens hooren gewagen van een vereeniging, die juist dergelijke gevallen behandelt, dan nog weet men allicht niet waar de zetel van het bestuur is, op welke wijze eigenlijk en onder welke voorwaarden de hulp wordt verleend enz.

In dit gemis aan een gemakkelijk te raadplegen handboek, van een eenvoudige leiddraad voor de liefdadigheid willen wij trachten te voorzien door systematisch, naar de verschillende soorten van bemoeiingen en tegemoetkomingen, de instellingen in haar verscheidenheid te classificeeren.

Zonder medewerking echter der instellingen zelf zal onze arbeid ijdel en vruchteloos zijn. Het is daarom dat wij de vrijheid nemen u ingesloten vragenlijst beleefd aan te bieden, 't Behoeft niet te worden gezegd dat èn de armenverzorging der burgerlijke gemeenten èn die der kerken èn die particuliere vereenigingen zal worden opgenomen.

Uit de vragenlijst zal u blijken dat ons streven ? iiet is het verkrijgen van statistische gegevens noch het erlangen van inlichtingen over bizonderheden van inwendig beheer noch van de hoegrootheid uwer inkomsten en uitgaven, maar dat het eenig en alleen ons doel is in algemeene, groote trekken te trachten het (ook door U) bewerkte arbeidsveld te omschrijven. Gaarne zijn wij tot het geven van verdere inlichtingen bereid.

Wij hopen dat U op de gevraaagde wijze wel zult willen medewerken aan de bereiking van ons doel, en hebben inmiddels de eer, met de meeste hoogachting te teekenen.

Het komt ons voor, dat deze onderneming den steun ook van onze diaconieën en stichtingen of vereenigingen ten volle verdient.

Men waagt er niets mede, indien men de stukken invult en terugzendt, want cijfers worden niet gevraagd, en in de boeken wordt niet onbescheidenlijk gekeken.

Ook zit er niets achter, en heeft men niet te duchten, dat uit dezen Gids een nieuw gevaar voor onze diaconale vrijheden dreigt,

We vertrouwen dan ook, dat alle diaconieën onzerzijds het zich tot een genoegen zullen rekenen, de gevraagde inlichtingen aan deze heeren toe te zenden.

Ze worden ingewacht aan het adres van den heer J. F. L. Blankenberg, 108 Vondelstraat, Amsterdam, die tevens de circulaires ter invulling aan de diaconieën zal doen toekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Philanthropische Gids.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken