Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkorting nit het Kerkblad van 13 Mei '98.J Prov, Studiefonds N.-HoUand.

Deputaten voor het Prov. Studiefonds in Noord-Holland roepen bij dezen jongelingen op, die willen dingen naar de ondersteuning, welke uit voornoemd fonds wordt toegekend.

De ondersteuning begint reeds bij het voorbereidend hooger onderwijs, telkens voor één jaar, totdat het kerkelijk proponentschap is verkregen; echter nooit langer dan 6 jaar voor voorbereidend hooger onderwijs, en 4 jaar voor de eigenlijke Theol. studie.

Om tot het bovengenoemd onderzoek te worden toegelaten, moet de aanvrager vóór deir 23Sten Mei bij den voorzitter der dep.. Ds. W.

Ringnalda te Haarlem, de volgende getuigschriften inleveren:1. Van den kerkeraad zijner woonplaats: en bewijze, dat hij tot eene der Geref. kerken in Noord-Holland behoort, dat hij naar 't oordeel des kerkeraads goede hope geeft voor den dienst des Woords en dat hij ondersteuning van noode heeft; 2. van zijnen vader of voogd; ten bewijze dat hij beneden de 17 jaar is; — tenzij exceptie wordt aanvaardt —; 3. van den rector van de inrichting voor gymnasiale opleiding, verbonden aan de Theol. school van de Geref. kerken, te Kampen; of van het Geref. gymn. te Amsterdam; of van het gymn. te Zetten; ten bewijze dat hij reeds ten minatc ccn Jaar aan die inrichting met lof en goeden uitslag zich aan de studie heeft gewijd ; 4. van een bevoegd geneesheer; ten bewijze dat hij een goede gezondheid geniet.

Het vergelijkend onderzoek zal D. V. plaats hebben te Amsterdam 6 Juni, 's morgens 11 uur, Kerkstraat 109.

Namens Deputaten voor het Studiefotids,

H. LouMAN BEIIER, Secr.

Landsmeer.

Theologische school van de Gereformeerde kerken in Nederland.

Aan de Kerkeraden zijn toegezonden de „Handelingen der-Zeven-en-vijftigste vergadering van de Curatoren der Theologische School."

In deze „Handelingen" is nevens het „ Verslag van den Penningmeester en A Igemeenen Thesaurier voor de Uitbreiding van de Theologische School, " ook opgenomen de „Circulaire, " ten vorigen jare, naar aanleiding van dit „Verslag" a.a.na, lle Classes onzer kerken toegezonden.

Worde vooral dit „Verslag" en deze „Circulaire" gelezen en ernstig overwogen.

Zoo er Kerkeraden mochten zijn, die de „Handelingen" niet hebben ontvangen, dien wordt verzocht, daarvan kennis te geven aan den heer C. Mulder te Kampen.

De Scriba van het-Curatorium voornoemd,

L. NEIJENS.

Amsterdam, Mei 1898.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken