Bekijk het origineel

Van De Witt Talmage.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van De Witt Talmage.

4 minuten leestijd

In Vronwenaard en Vrouwenleven, van De Witt Talmage, door den heer H. J. Hana keurig vertaald, en door Ds. S. Ulfers met een goed voorwoord in het licht gegeven, komt o. a. dit voor :

Men verzekert ons, dat de toekenning van het stemrecht aan de vrouw twee maatschappelijke euvelen zou wegnemen: het drankgebruik en de lage vrouwenloonen. Omtrent het drankgebruik heb ik u te zeggen, dat er een groote menigte vrouwen aan den drank zijn, en dat het hier in Amerika volstrekt niets ongewoons is, ze in de restaurants zóó overladen met wijn en bier te zien, dat zij ternauwernood rechtop kunnen zitten, terwijl er vele zoogenaamd fatsoenlijke cafe's zijn, waar zij geheel alléén haar champagne en grog kunnen gaan drinken. Prachtige afschaffingsstemmen zouden die dames uitbrengen! Bovendien: de vrouwen derdrankverkoopers zouden toch moeten stemmen in het belang van den handel harer echtgenooten, of anders het omgekeerde van een gelukkig leven hebben. Daarbij: millioenen achtenswaardige en beschaafde vrouwen in Amerika zouden waarschijnlijk in 't geheel niet stemmen, omdat zij liever niet naar de - stembureaux willen gaan; en daarentegen zouden de ruwere vrouwen allen naar de stembussen stroomen, waardoor de stemmen der vrouwen naar den verkeerden kant zouden overslaan. Er is niet veel uitzicht op, dat de dronkenschap door het vrouwenstemrecht uit de maatschappij verbannen zal worden. En wat de loonen der vrouwen betreft, die door het vrouwenkiesrecht verbeterd zouden worden, — daar geloof ik niet veel van.

De vrouwen zijn harder voor de vrouwen, dati de mannen voor haar zijn. De mannelijke patroons gaan dikwijls laaghartig genoeg te werk bij de behandeling der vrouwen; maar als gij het afdingen op prijzen en loonen in de volmaaktheid wilt hooren, let dan eens op, hoe sommige vrouwen hare naaisters en modistes en vrouwelijke dienstboden behandelen. Mevrouw Shylock is nog véél onbarmhartiger dan mijnheer Shylock. 1) De vrouwen, vrees ik, zullen nooit of nimmer rechtvaardige loonen verkrijgen door middel van het vrouwenkiesrecht; en wat zekere ongelukkige vrouwelijke wezens betreft: — de vrouwen zijn véél wreeder en onverzoenlijker dan de mannen. Nadat het karakter eener vrouw schipbreuk heeft geleden, laten de mannen haar in den regel los; maar de vrouwen laten haar alleen los om haar met de kracht van een catapult voorgoed uit en weg en omlaag en in de diepte te werpen!

Ik geloof er niet veel van, dat de vrouw ooit barmhartige beoordeeling en rechtvaardigheid door middel van het vrouwenkiesrecht zal verwerven. Maar toch houd ik wel van proefnemingen; en sommigen mijner vrienden, in wier oordeel ik vertrouwen stel, houden er zich zó6 stellig verzekerd van, dat er door dezen maatregel verlichting en verbetering zal komen, dat ik — als ik er de macht toe had — wel aan iedere vrouw een stembiljet in de hand zou willen stoppen. Ik kan niet inzien, welk recht gij hebt om eene vrouw belasting te doen betalen van hare bezittingen, ten einde de stad, den Staat, en de landsregeering in stand te helpen houden, en haar tóch de gelegenheid te onthouden om te helpen beslissen, wie er als afgevaardigden zitting zullen nemen in de Vertegenwoordiging van de natie, van de provincie, of van de stad. Maar laat iedere vrouw, — zonder te wachten op het stemrecht, dat zij misschien nooit zal verkrijgen, of, als zij het verkrijgt, waardeloos gemaakt zal worden door eene andere stem, die niet behoorde uitgebracht te worden, — thans in de mogendheid van den eeuwigen God opstaan en de macht van een geheiligden vrouwelijken ondernemingsgeest uitoefenen voor iets goeds, dat bijna oneindig groot is.

Brengt nu zulk een beginselloos behandelen van zulke principieele vraagstukken ons iets verder 1

Omdat er vrouwelijke dronkenlappen zijn, moet daarom het stemrecht aan de vrouw onthouden worden .• Of ook moet aan haar voorrang gegeven, omdat de dronkenlappen onder haar zooveel minder zijn.'

Dat de vrouw wreeder tegen de vrouw is, dan de man, is volkomen waar. Dit geldt ten deele zelfs als regel.

Vrouwen die iets over andere mannen te zeggen hebben, zijn in den regel meer arbitrair, minder reden verstaande.

Doch wederom, moet daarom het stemrecht haar nu onthouden.' En erger nog, moet haar dit nu toch weer gegeven worden, om de proef te nemen.?

En moet dan die proefneming weer aanbevolen met te zeggen, dat ze er eigenlijk weer wel recht op hebben, omdat ze als taxpayers ook taxlayers moeten zijn.

En toch is er in dit boekske zooveel goeds.

Alleen maar de diepte ontbreekt, en de wortel der dingen ligt nu eenmaal niet boven den grond.

1) De onverbiddelijke Jood uit Shakespeare's drama iiDe Koopman van Venetië." Vert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 augustus 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Van De Witt Talmage.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 augustus 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken