Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van x(> Sept. '98.J

Kort verslag van de vergadering der Classis Arnhem, gehouden te Arnhem 13 Juli 1898.

Instructie Oosterbeek, zie agendum der Classis. Ds. de Braal zet helder uiteen, welke bezwaren in den boezem van Oosterbeeks kerkeraad zijn tegen het arbeiden in dien geest aangaande tucht over doopleden, neergelegd in de acta Synode 1896, Bijlage A. De vergadering bemerkt, dat de tijd te kort is om op deze vergadering tot een besluit te komen, en besluit deze instructie aan te houden tot de volgende vergadering.

De vergadering beseft al den ernst van deze zoo belangrijke zaak, komt daarom tot een eenparig goedvinden, dat voor de eerstvolgende vergadering een onderlinge samenkomst zal gehouden worden door predikanten en ouderlingen ten einde deze zaak te bespreken. Ds. V. d. Zande is bereid zich met de samenroeping dier vergadering te belasten.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Klundert, gehouden te Raamsdonk 8 Sept. 1898.

Na lezing der notulen, der rekeningen van kosten en der ingekomen stukken, worden de kerken van Dinteloord en Willemstad gedeputeerd tot tusschentijdsche approbatie van attesten, en regelt de vergadering overeenkomstig het voorstel van deputaten ad Examina het te houden peremptoir examen van den heer J. A. de Vries, die het beroep naar Fijnaart aannam. Ook de Provinciale deputaten ad Examina zijn tegenwoordig.

Het onderzoek, loopende over de voorgeschreven vakken, wordt tot genoegen der vergadering beëindigd en met gunstig advies van Prov. deputaten ad Examina wordt de geëxamineerde tot den dienst des Woords toegelaten.

Het onderzoek in de exegese liep over i Sam. I, Psalm 32, Joh. 3 en Ef. 2.

Aan de kerken in de Prov. Friesland en verdere belanghebbenden wordt bericht, dat de deputaten voor de Kas ter ondersteuning van minvermogende Jongelingen tot opleiding voor den dienst des Woords, in hunne vergadering van 29 Aug. j.l., tot voorzitter hebben gekozen Ds. A. de Geus te de Lemmer, tot scriba Ds. D. P. Koopmans te Ee en tot penningmeester Ds. L. G. Goris te Veenwoudsterwal; aan wien ook de collecten voor bovengenoemde Kas voortaan moeten worden toegezonden.

Namens Deputaten,

D. P. KoOPMANS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken