Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten

4 minuten leestijd

In de vergadering van de Classis Sneek 19 Nov. j. l. gehouden is onder meer na langdurige discussie besloten, aan te dringen op eene vervroegde Synode.

Nader geformuleerd luidt het besluit aldus: „De Classis Sneek, het afkeurende (omdat „h. i. daardoor aan Art. 31 D. K. werd tekort „gedaan) dat de Generale Synode verhinderd „werd, haar besluit inzake de Opleiding uit te „voeren — besluit haar medewerking er aan te „verleenen, dat het zoo spoedig mogelijk kome „tot eene vervroegde Synode ter beëindiging „van de tweeheid in de Opleiding in den zin „van het voorstel „Bavinck" en richt zich daar-„toe tot de onderscheiden Classes m de Pro-„vincie Friesland met verzoek, zich evenals de „Classis Sneek te richten tot de roepende Kerk „van Leeuwarden, teneinde eene vervroegde „Synode te verkrijgen."

Waar onze geliefde leeraar Ds. G. Wisse Jr. op 7 Dec. de gemeente bekend maakte eene beroeping ontvangen te hebben naar de Geref Kerk te Leiden B, spreekt de Kerkeraad den wensch uit, dat het in den weg des Heeren moge zijn, dat ZWeleerw. ook thans vrijmoedigheid moge vinden, om voor dit beroep te bedanken.

Namens den Raad der Ger. Kerk van Overtoom:

A. A. V. OPSTAL, Scriba.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Culemborg, in het Heraut-mama& ï der vorige week gelezen hebbende, de mededeeling van Prof Dr. A. Kuyper, dat Z. H. G. op 7 Dec. 1. 1. een kwart eeuw als Hoofdredacteur aan het weekblad De Heraut mocht verbonden zijn, meende voornoemde Kerkeraad hierin aanleiding te vinden om openlijk hierover zijnen weigemeenden dank te mogen uitspreken, voor het vele goede wat God de Heere, door dien arbeid, de Theologie en de Kerk des Heeren, zoowel in ons vaderland als daarbuiten, rijkelijk heeft willen schenken. En ga hierbij de bede: dat de Heere rijkelijk genade, moed en krachten wil schenken aan Dr. A. Kuyper, om ook dit deel van zijnen veelvuldigen arb: id te blijven voortzetten in het belang van de Gereformeerde Kerken in Nederland, en ter eere van Gods Heiligen Naam !

Namens den Kerkeraad voorn.:

D. KOFFIJBERG, praeses.

J. VAN SCHAIK, scriba.

Culemborg, 8 Dec. 1902.

Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland is de volgende circulaire verzonden:

Geliefde Broeders!

In de maand Januari 1903 verschijnt, zoo de Heere wil, het eerste nummer van „^^/Zif^^/m^jblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland, " dat volgens besluit van de laatstgehouden Generale Synode in de plaats treedt van de beide, tot dusverre beslaande, ofhcieele Zendingsbladen „De Heidenbode" en „Het Mosterdzaad".

De vergadering van Deputaten besloot dat als Redacteuren zouden optreden Ds. H. Dijkstra, Dr. G. van Goor en Ds, H. Hoekstra. Het behaagde den Heere echter Dr. G. van Goor weg te nemen. De beide overblijvenden nemen nu vooreerst de Redactie op zich. Ds. H. Hoekstra schrijft meditaties over een tekst uit Gods Woord en Ds. H. Dijkstra zorgt voor den verderen inhoud, als: brieven over de Zending van onze Dienarenj op Java en Soemba, beschouwingen, gemengde berichten, opgave van giften enz.

Het blad verschijnt den isden van elke maand, in circulaireformaat; elke aflevering is 20 bladzijden groot, en kost voor Kerkeraden en Vereenigingen, die minstens vier exemplaren in één pakje ontvangen, slechts drie centen per nummer, terwijl anderen die minder exemplaren of ook slechts één exemplaar, franco per post, verlangen, wegens meerdere frankeerkosten vier centen per nummer betalen.

Alle voordeden die het blad afwerpt, worden estort in de Generale Kas voor de Zending van de Gereformeerde Kerken.

De verspreiding van dit blad is dus om tweeërlei reden gewenscht Ten .eerste, omdat daardoor de kennis van de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder de heidenen wordt vermeerderd; ten tweede, omdat daardoor rechtstreeks een stoffelijk voordeel in de Zendingskas vloeit.

Opgemerkt is dat tot dusverre geen van de beide Zendingsbladen in uwe gemeente veel gelezen werd, en nu is ons verzoek dat uw Raad ons in de verspreiding van ons blad te hulp kome.

Wij zouden gaarne zien dat aan elk huisgezin, dat met uwe Kerk in betrekking staat, de vraag werd gedaan of men ook „Het Zendingsblad" wil ontvangen voor / 0.03 per maand. Indien iemand hiertoe kon rondgaan, zonder vergoeding, ten bate van de Zendingskas, zal ons dit hoogst aangenaam zijn; mocht zich daarvoor echter niemand aanbieden, wees dan zoo vriendelijk een broeder of zuster rond te zenden voor onze rekening en hem (haar) belooning toe te leggen, zooals gij zult billijk vinden, b. v. vijf centen per inteekenaar of een vast dagloon.

De verspreiding van de exemplaren, die in een pak worden gezonden, heeft in den regel zeer gemakkelijk plaats door middel van de Catechisanten of van de kinderen dtr Christe lijke scholen.

Gelieve vóór i Januari den uitslag uwer pogingen, met opgave van kosten, te zenden aan den eersten of laatsten ondergeteekende.

In Christus uwe liefhebbende broeders,

Ds. H. DIJKSTRA,

Ds. H. HOEKSTRA,

D. DoNNER, Uitgever, Leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 december 1902

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 december 1902

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken