Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemengd nieuws.

6 minuten leestijd

Dowie krijgt hulp. De heer H. Warszawick, die tot hiertoe te New York arbeidde om Joden tot de belijdenis van den Messias te brengen, heeft zijn missie onder het patronaat van Dowie s «Christian Catholic Church in Zion" gesteld. Warszawiak is nu Dowie s vertegenwoordiger te New-York. Hem werd toezegging gedaan dat hij een jaar lang door de fondsen van Dowie's stichting zal onderhouden worden. v s

Een Presbyteriaansche Universiteit in het Zuiden van N.-Amerika. Eene speciale conferentie, waarin de Synoden van South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee, Alabama, Mississippi en Louisiana m aren vertegenwoordigd, heeft besloten tot de oprichting van een Presbyteriaansche Universiteit te Atlanta. r werd besloten eene samensmelting aan te beveen van de Columbia (S. C.) Theol. Sem. en de Southwestern Presb. University van Clarksville, ennessee, tot een groote inrichting van onderwijs te Atlanta. De aanbeveling van deze conferentie al ter goedkeuring worden opgezonden naar bovengenoemde Synoden, en het is waarschijnlijk, dat eze het plan zullen verwezenlijken De burgers van Atlanta hebben $ 250, 000 voor de oprichting ezer Universiteit toegezegd. n o v z b d t b o m v d w h

Echt Methodistisch en tegelijk stuitend. »De h Heer James Hart, was bij zijn overlijden op 76jari-n gen leeftijd 55 jaren leeraar geweest van de Bapistische gemeente te Folsomville, Ind, in N. Ame­ o rika. Zijn verzoek was, dat tijdens den begrafenisdienst in de kerk zijn lijk recht overeind zou worden gezet op den kansel, en aldus werd Zondag j.l. uitgevoerd, in tegenwoordigheid van een groote menigte die saamgekomen was om aan den doode de laatste eer te bewijzen. De glazige oogen van den ouden prediker stonden strak, maar bewogen zich niet meer.

Geen wonder, er wordt getuigd, dat dit de vreemdste begrafenis geweest4s, ooit in die buurt gehouden. En waar wel? Terwijl leeraars begaafd met leven en welsprekendheid de plechtigheid (? ) leidden, was er geen oog in de kerk, dat niet gevestigd was op den doode daar achter de «pulpit."

Dr. Billup, lijkbezorger van Tennyson Ind., die met de begrafenis was belast, voerde de laatste begeerte van den [grijzen prediker stipt uit. De kist met het lijk er in werd achter de lessenaar gezet, vlak voor den grooten Bijbel, die aan den leeraar zoovele jaren stof had geleverd voor zijne prediking. De dienst duurde langer dan een uur en ge • durende al dien tijd was het lijk duidelijk zichtbaar voor allen die in de kerk waren."

Dit bericht ontleenden wij aan de Wachter van 2 Maart.

De Zenaing en de oorlog. De oorlog van Rusland met Japan wordt in deze dagen niet alleen door staatslieden en mannen die in den handel betrokken zijn, gevolgd, maar niet minder door hen, die een hart hebben voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Voor zoover wij weten, zijn de Zendelingen in Japan, Korea en Mantsjoerije veilig, doch het is te denken, dat zij in hun arbeid door het krijgs • rumoer zullen gehinderd worden. Het is te denken dat wanneer Japan het onderspit delft en deze overwinning aldaar verstaan wordb als de triomf van een Christelijk over een Heidensch land, de missionairs der Christelijke kerken met evenveel tegenkanting zullen te worstelen krijgen, als men tot hiertoe hunne pogingen met zekere onverschilligheid gadesloeg. In Korea zal de Zending het hard te verantwoorden krijgen, daar dit land het tooneel van den oorlog is. Wat hebben de Duitsche Zendelingen in den Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek geleden onder den oorlog en hoe zagen zij hun arbeid verwoest worden! Welk een vernieling richtten de Engelsche legers in hunne kerkgebouwen en Zendeling-woningen aan! In Mantsjoerije zal de aanwezigheid van Russische troepen niet anders dan hinderend voor den arbeid der Zending werken. Vier Presbyteriaansche kerken bewerken Korea, en wel de Canadeesche, de Noordelijke en de Zuidelijke Presbyteriaansche kerken van Noord-Amerika en de Presbyteriaansche kerk van Australië. Al deze Zendingsorganisaties hebben zich tot een Council vereenigd. Tot dien Council staan nu 92 Zendelingen, vrouwen daar-, onder begrepen, in verband, en onder hen arbeiden nog 164 mannen, die ingeborenen des lands zijn. Op 369 plaatsen worden geregeld Godsdienstoefeningen gehouden, 339 kerken voorzien in haar eigen onderhoud. Het aantal toegelatenen tot het Avondmaal bedraagt 5, 796, waarvan 1, 164 verleden jaar werden gewonnen, , terwijl er een zes duizend menschen gevonden worden, die onderwijs ontvangen in de Christelijke leer.

Men vindt in Duitschland sommigen, die zoo bang geworden zijn voor besmetting, dat zij gaarne zouden zien. dat voor lederen Avondmaalsganger een afzonderlijke kelk werd bereid.

Het «Pfarrkonvent" van de Synode Berlijn III heeft daarover gesproken, en eenstemmig werd het betreurd dat het doen van eene enkele gemeente zooveel stof deed opdwarrelen. Het konvent nam de volgende stellingen aan :

1. De gewoonte van de Pruissis.che landskerk om een gemeenschappelijke kelk voor de geheele Avondmaal-vierende gemeente te gebruiken, is gegrond in de berichten van de Evangelisten Mattheus en Lukas zoowel als in die van den apostel Paulus. Op grond dier Bijbelsche berichten is er geen aanleiding voor verandering.

2. Hetgeen er in den laatsten tijd geschreven is, kan op gevoelige menschen een pijnlijken indruk gemaakt hebben. Zij geven aanleiding, op maatmaatregelen bedacht te zijn, waardoor wegneming van de stichting kan vermeden worden.

3. Onder de pogingen om zulke storingen te vermijden, komen in de eerste plaats twee maatregelen in aanmerking, i. het plaatsen van meer dan een kelk op het altaar, om afwisselend te gebruiken ; 2. het invoeren van een afzonderlijke kelk voor eiken avondmaalganger.

4. Daar de invoering van een kelk voor eiken Avondmaalsganger moeilijk kan plaats hebben dan met verandering van de liturgie voor de Avondmaalsviering die in Berlijn bijna algemeen in gebruik is, schijnt het voor de hand te liggen een of meer reservekelken in te voeren.

5. De onstuimige manier, waarop men in deze dagen een verandering in het ronddeelen van de kelk drijft, kan-in elk geval niet bevorderlijk zijn aan den eerbied voor het Heilig Avondmaal en vermaant alle oprechte vrienden der kerk, tegenover het drijven met kalm overleg te werk te gaan.

6. Wij bevelen daarom den leden der gemeente aan zich door de agitatie tot invoering der afzonderlijke kelk niet te laten verontrusten, maar te vertrouwen op het doorzicht van de kerkelijke besturen, die deze zaak grondig onderzoeken en in den rechten weg leiden zullen".

Er zal voor de leden der gemeente wel niets anders opzitten, dan te wachten wat de kerkbesturen in deze zullen beslissen.

WINCKBL

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken