Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Keucheniusschool.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Keucheniusschool.

5 minuten leestijd

De Praeses van de Zendingsdeputaten, Ds. Dijkstra van de Smilde, meent dat men het ijzer moet smeden nu het heet is en zendt ons het volgende schrijven over de Keucheniusschool:

De Keucheniusschool.

Waarde Broeder Redacteur !

Laat ik beginnen met u dank te betuigen voor de plaatsing van het stuk van de broeders op Java, op zulk een in het oog vallende plaats in uw blad van 20 Maart; tevens voor uw opwekkend bijschrift, dat u daaraan toevoegt

Strekke deze om nog eens nieuwen nadruk te leggen op uw woord: „Zonder een flinke opleidingsschool voor onderwijzers en helpers slaagt de Zending in Indië niet". Wanneer er tot dusverre meer belangstelling voor het Hospitaal gezien wordt, dan voor die school, is dit naar mij voorkomt mede daaraan te wijter, dat de ziekenverpleging meer spreekt tot het gevoel en de opleiding meer tot het verstand, en dat het gevoel veel krachtiger werkt tot losmaking van de banden der beurs dan het verstand. Op den duur zal ons volk echter zeer goed gaan inzien, dat de Keucheniusschool van even groot belang is tot uitbreiding van het Evangelie op Java als het hospitaal. Het hospitaal bereikt de enkelen die het ongeluk hebben ziek te worden, en het geluk, in het hospitaal opgeno men, te hersteilen, en komt door deze herstelde kranken stemming maken voor het Evangelie onder het volk. De Keucheniusschool leidt jongelingen op, met uitnemende gaven toegerust, die rechtstreeks het Evangelie brengen in de dessa, aan oud en jopg.

En nu een enkel woord, wat den loop der zaken betreft. Er is onderscheid tusschen reorganisatie en verplaatsing. De reorganisatie voerde in de uitbreiding der school met twee klassen en de aanstelling van meer onderwijzerspersoneel. Een geheel nieuw leerplan is in 1903 reeds ingevoerd. Dientengevolge zijn er nu geen jongelingen gereed gekomen. Ze moeten nu in plaats van drie jaar vijf jaar blijven. Daartoe heeft de Generale Synode besloten. Ook al bleef de school te Poeworredjo, dan zou toch die reorganisatie plaats vinden.

Naar een directeur wordt omgezien en als u een man bekend is voor dit doel geschikt, zal ik zeer dankbaar zijn, in vertrouwen zijn naam te mogen hooren. Over de benoeming van een docent wordt reeds onderhandeld.

Een geheel andere zaak is de verplaatsing aar Djokja. De Synode heeft gezegd dat over e uitvoerbaarheid met het oog op financieele ezwaren door Deputaten moest worden beslist

Aan wie de schuld dat deze zaak zoo langaam gaat? Aan Deputaten der Gen. Synode oor de Zending. Hebben die menschen dan zoo einig belangstelling ? Laten zij de zaak maar oopen? Neen! waarde broeder, gij weet beter. aar het ontbrak tot dusverre aan geld. Op chuld mag hier niet gebouwd worden. Wie en toren bouwt, moet eerst de kosten overekenen. Indien God wil dat wij arbeiden, eeft Hij ons ook de middelen daartoe. Reeds meer dan een jaar wordt in het Zeningsblad gevraagd om geld voor de Keucheiusschool. Ook was de extra collecte er ten eele voor bestemd.

Op. de laatste vergadering van Deputaten is esloten in de verplaatsing, die feitelijk reeds ad plaats gevonden, te beiusten en er/12, 000 oor uit te trekken. Dat is veel minder dan de egrooting; als de Regeering subsidie geeft, kan het nu marcheeren. Anders gaat het niet. Het eeft mijn aandacht getrokken, waarde Red., dat er nog nooit een groote gift is ingekomen. e grootste gift die een particulier gegeven heeft, was / roo, en dat bij gelegenheid van een persoonlijk bezoek. Ik hoop dat het schrijven den broederen op Java aanleiding mag geven, dat er nog vele groote en kleine giften inkomen.

Maar misschien zegt gij: Dat geld komt er wel, ga daarom maar gerust door! Waarde broeder, houd mij ten goede dat ik wat beschroomd ben. Ons volk wil geven, dat weet ik, voor de Zending vooral. Er is, geloof ik, geen enkele zaak waarvoor men zoo gemakkelijk eenige duizenden samenbrengt. Een collecte van dertien duizend gulden ^aVra.fPrachtig, niet waar! Maar zoo moet het volk. Als de zaak geld noodig heeft, moeten de vrienden zorgen dat er geld komt. Maar dan moet men ook weten dat het geld voorzichtig en verstandig beheerd wordt. Sommige Zendingsvereenigingen hebben over het vorige jaar een enorm tekort. Soms is nauwelijks de helft ingekomen van hetgeen er uitgegeven is. Ik geloof niet dat wij zoo mogen. Onze kerken en ons volk moeten zorgen dat wi] zoo niet behoeven.

Ten slotte het verzoek om in uw blad de aandacht te vestigen op het stuk over deze school van Ds. W. Breukelaar in het laatste Zendingsblad.

Met dank voor plaatsing en broedergroete,

H. DIJKSTRA, Praeses van de Deputaten.

Smilde, 21 Maart 1904.

N.B. Over de verplaatsing is besloten, zie blz. 55 Acta, Arnhem:

„Om de wenschelijkheid der verplaatsing van de Keucheniusschool naar Jogja uit te spreken en aan de Deputaten der Generale Synode voor de Zending op te dragen om, na gehoord advies van de algemeene vergadericg (op Java), over de uitvoerbaarheid dier verplaatsing met het oog op de financieele* bezwaren, te beslissen en eventueel alle noodige stappen, aan die verplaatsing verbonden, te doen."

Voor deze nadere toelichting zijn wij dankbaar.

In onze korte randteekening hadden wij trouwens aan deputaten der synode niets ten laste gelegd, maar alleen op spoed aangedrongen.

En dien aandrang herhalen we nog.

Zonder een goede opleidingsschool komen we voor onze Zending niet verder.

En het finantieel bezwaar mag niet te zwaar drukken, waar de kerken nog pas hebben getoond tot welke offers zij bereid waren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

De Keucheniusschool.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken