Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Classis Dordrecht,

De Kerken der classis Dordrecht worden saamgeroepen D.V, op Donderdag 12 Nov, a.s. des ^ oorraiddags ten half 10 ure. Stukken voor het agendum worden uiterlijk 28 October inge wacht door een .der ondergeteekenden.

Namens de roepende Kerk te Pu; tershoek:

A. VOOGEL, praeses.

A. WILDEMAN, scriba.

Classis Gorinchem.

De vergadering der classis Gorinchem zal D.V. gehouden worden Woensdag 11 Nov. Punten voor het agendum s.v.p. in te zenden vóór 28 October.

Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem:

C, LINDEBOOM, praeses.

J. H. VAN NEEDE, scriba.

Gorinchem, 2 Oct, 1908,

Vergadering der classis Amersfoort op 6 October 1908.

1. Op gebruikelijke wijze wordt de vergadering geopend door Ds. H. Teerink, naar toerbeurt praeses.

2. De credentiebrieven worden nagezien; alle Keiken zijn wettig vertegenwoordigd.

3. De notulen wordeQ gelezen en onveranderd goedgekeurd.

4. Voor de Zending draagt elke Kerk naar het vtijwilligheidsbeginsel bij, genoegzaam om aan de begrooting te voldoen.

5. Benoemd worden tot visitatores classis de Dienaren des Woords J. C. C. Voigt en A. Bolwijn, A, P. Lanting en J. Schoonhoven als primi en M. M. Horjus en H. A. van Andel als secundi; voor examina W. den Hengst en J. Schoonhoven; voor art. 13 D. H. O., H. Teerink en A. M. Donner; voor de Theol School A. M. Donner; voor de Theol. Faculteit J. C. C. Voigt; voor de Zending A. Bolwijn en J. Koppe als secundus; voor de hulpbehoevende Kerken E. J. van Ommen; voor on-en minvermogende krankzinnigen Ds. J, C. C Voigt, Oud. G. Schimmel en Diak. G. v. d. Woerd; voor approbatie van attesten de Keiken A. en B. van Amersfoort; voor het scribaat Ds. A. P. Lanting en als quaestor Oud. H. Honing.

6. In de vacaturebeurten zal de Kerk van Maartensdijk worden gediend in Januari door Ds. H. A. van Andel; in Februari door Ds. A. M. Donner en Ds. M. M. Horjus; in Maart door Ds. E. J. Koppe. De Kerk van Renswoude in Januari door Ds. A, Bolwijn; in Februari door Ds. W. den Hengst en Ds. A. P. Lanting; in Maart door Ds. J. Koppe.

7. De Kerk van Soest zal de e.v. vergadering der classis bijeenroepen.

8. De assessor sluit met dankgebed. Namens de classis voornoemd.

Ds. A. BOLWIJN.

N.-Loosdrecht,

Kort verslag van de Vergadering der classes Assen, gehouden 6 Oct.

1908. I. Ds. Hangelbroek, praeses der vorige vergadering, opent deze vergadering. Hij gaat voor in gebed, en leest, nadat Psalm 119 : 3 gezongen is, het laatste gedeelte van Jesaja 33.

2 Uit de credentialen blijkt, dat alle Kerken der classes vertegenwoordigd zijn.

3. Het moderamen voor deze vergadering is als volgt saamgesteld: Ds. Wissink, praeses; Ds. Zahn, scriba en Ds. Hangelbroek, assessor. Br. Koster wordt aangenomen voor het persverslag.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. Ds. Zahn rapporteert omtrent de Kerkvisitatie in de Kerken van Borger, Gasselternijefeen, Assen, Zuidlaren, Vries en Smilde A.

6. De Kerken van Assen, Smilde A en Vries worden aangewezen om een regeling te ontwerpen voor de percentage der verschillende Kerken in zake art. 13 K. O.

7. Ds. Hangelbroek rapporteert omtrent de organisatie in de Kerken der classes voor den Zendingsarbeid op Soemba, en dringt er op aan, dat in den aanstaanden winter in die verschillende Kerken sprekers zullen optreden in 't belang dezer zaak.

8. De praeses richt een welkomstwoord tot Ds. Mulder, geestelijk verzorger van Dennenoord, die voor 't eerst als ouderling van Zuidlaren's Kerk de vergadering der classes bijwoont. Ds. Mulder, die een weinig te laat ter vergadering kwam, beantwoordt den praeses, en beveelt zich in de liefde der broederen aan,

9. Ds. Smitt rapporteert nu over den arbeid op Soemba in 't algemeen, en deelt mee, dat Ds. Colenbrander te Appingadam werd geëxamineerd en tot den arbeid op Soemba werd toegelaten en in April of Mei a.s, D.V. zal uitgezonden worden. Op Soemba gaat het werk gezegend voort. Vooral is 't oog gevestigd op West-Soemba, omdat men daar uitziet naar opening van scholen. Te Melolo ziet men naar de komst van Ds. Colenbrander verlangend uit. De classes verneemt met blijdschap dit rapport.

10. De classes keurt goed het besluit der Pait. Synode van Drente inzake Ds. J., vroeger predikant te Schoonebeek.

11. In behandeling komt de emeritaat aanvrage van Ds. Felix te Roden. Na lange en breede discussies steunt de classis deze aanvrage en zullen op de eerstvolgende vergadering der classes de Deputaten der Part. Synode worden uitgenoodigd, ter emeritus verklaring.

12. De vergaderingen der classes zullen het volgende jaar D. V. gehouden worden:2 Febr., 4 Mei en 28 Sept.

13. De rondvraag naar Art. 41 levert niets bijzonders op.

14. Als Correspondent-Penningmeester wordt herbenoemd Ds. H. Dijkstra, en als correspondent voor de Zending op Soemba, Ds. H, Hangelbroek.

15. De collecten voor Algemeene, Provinciale en Classikale doeleinden worden voor 't volgend jaar geregeld. De collecten voor Inw. Zending m Drente zullen voortaan gestort worden bij Ds. G. Groot Nibbelink te Harderwijk, en die voor de Theol. School bij Br. P. Koster te Appelscha, terwijl de broeders, die voor de overige collecten aangewezen waren, worden gecontinueerd.

16. Censure heeft plaats naar Art. 43 K, O., waarna de korte notulen worden gelezen.

17. Wijl de Praeses reeds vertrokken was, sluit de Assessor de Vergadering. Hij gaat in dankzeggicg voor en laat zingen Ps. 68 : 10.

Op last der Classes,

Appelscha, 7 Oct. '08.

P. KOSTER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 oktober 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 oktober 1908

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken